Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 378/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 listopada 2018 roku

Sąd Rejonowy II Wydział Karny w Ś. w składzie:

Przewodniczący SSR Joanna Zaganiacz

Protokolant Anna Pawłowska

przy udziale T. B. – prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ś.

po rozpoznaniu 2 sierpnia 2018 roku, 4 września 2018 roku, 1 października 2018 roku, 15 października 2018 roku, 6 listopada 2018 roku, 27 listopada 2018 roku sprawy karnej

M. G.

urodzonego (...) w Ś.,

syna M. i I. zd. M.,

oskarżonego o to, że:

I.  w okresie od lipca 2017 roku do dnia 31 marca 2018 roku w R., woj. (...), znęcał się psychicznie i fizycznie nad matką I. G. w ten sposób, że wszczynał awantury domowe, w czasie których wyzywał ją słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, naruszał nietykalność cielesną, popychał, szarpał za ubranie, groził pobiciem, pozbawieniem życia i podpaleniem domu, przy czym czynu tego dopuścił się w okresie 5 lat po odbyciu w okresie od 10 listopada 2015 roku do 23 maja 2016 roku oraz od 8 listopada 2016 roku do 27 kwietnia 2017 roku kary łącznej 1 roku pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Ś. z dnia 31 maja 2016 roku, sygn. II K 972/15, którą objęto m.in. karę 10 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną za umyślne przestępstwo podobne z art. 207 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

II.  w okresie od maja 2017 roku do 31 marca 2018 roku w R., woj. (...), nie stosował się do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Ś. z dnia 6 maja 2014 roku, sygn. II K 238/14, nakazu opuszczenia na okres 10 lat lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzoną I. G., przy czym czynu tego dopuścił się w okresie 5 lat po odbyciu w okresie od 10 listopada 2015 roku do 23 maja 2016 roku oraz od 8 listopada 2016 roku do 27 kwietnia 2017 roku kary łącznej 1 roku pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Ś. z dnia 31 maja 2016 roku, sygn. II K 972/15, którą objęto m.in. karę 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną za umyślne przestępstwo podobne z art. 244 k.k.

tj. o przestępstwo z art. 244 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

III.  w okresie od maja 2017 roku do 31 marca 2018 roku w R., woj. (...), nie stosował się do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Ś. z dnia 31 maja 2016 roku, sygn. II K 972/15, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej I. G. na odległość mniejszą niż 30 metrów przez okres 2 lat, przy czym czynu tego dopuścił się w okresie 5 lat po odbyciu w okresie od 10 listopada 2015 roku do 23 maja 2016 roku oraz od 8 listopada 2016 roku do 27 kwietnia 2017 roku kary łącznej 1 roku pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Ś. z dnia 31 maja 2016 roku, sygn. II K 972/15, którą objęto m.in. karę 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną za umyślne przestępstwo podobne z art. 244 k.k.

tj. o przestępstwo z art. 244 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

IV.  w dniu 20 grudnia 2017 roku w R., woj. (...), zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 800 zł na szkodę swojej matki I. G.,

tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 k.k.

V.  w okresie od połowy marca do 31 marca 2018 roku w R., woj. (...), w celu wywarcia wpływu na świadka I. G. i zmuszenia jej do zaniechania złożenia obciążających go zeznań w toku nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową w Ś. dochodzenia sygn. PR 2 Ds. 260.2018 groził jej pozbawieniem życia i spowodowaniem uszczerbku na zdrowiu przy użyciu noża oraz pobiciem, przy czym czynu tego dopuścił się w okresie 5 lat po odbyciu w okresie od 10 listopada 2015 roku do 23 maja 2016 roku oraz od 8 listopada 2016 roku do 27 kwietnia 2017 roku kary łącznej 1 roku pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Ś. z dnia 31 maja 2016 roku, sygn. II K 972/15, którą objęto m.in. karę 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną za umyślne przestępstwo podobne z art. 244 k.k.

0  tj. o przestępstwo z art. 245 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

I.  oskarżonego M. G. uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt. I części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 207 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 207 § 1 k.k. wymierza mu karę roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  w ramach czynów opisanych w pkt. II i III części wstępnej wyroku oskarżonego M. G. uznaje za winnego tego, że w okresie od maja 2017 roku do 31 marca 2018 roku w R., woj. (...), działając w ramach z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu nie stosował się do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Ś. z dnia 6 maja 2014 roku, sygn. akt II K 238/14, nakazu opuszczenia na okres 10 lat lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzoną I. G. oraz do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Ś. z 31 maja 2016 roku, sygn. akt II K 972/15, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 30 metrów przez okres 2 lat, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Ś. z dnia 31 maja 2016 roku, sygn. akt II K 972/15, na karę łączną roku pozbawienia wolności, którą objęto m.in. karę 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną za umyślne przestępstwo podobne z art. 244 k.k., a którą oskarżony odbył w okresie od 10 listopada 2015 roku do 23 maja 2016 roku oraz od 8 listopada 2016 roku do 27 kwietnia 2017 roku, tj. za winnego występku z art. 244 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 244 k.k. wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

III.  oskarżonego M. G. uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt. IV części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 278 § 1 k.k. i za to na podstawie tego przepisu wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  oskarżonego M. G. uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt. V części wstępnej wyroku, przyjmując, że oskarżony dopuścił się go będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Ś. z dnia 31 maja 2016 roku, sygn. akt II K 972/15, na karę łączną roku pozbawienia wolności, którą objęto m.in. karę 10 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną za umyślne przestępstwo podobne z art. 207 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., a którą oskarżony odbył w okresie od 10 listopada 2015 roku do 23 maja 2016 roku oraz od 8 listopada 2016 roku do 27 kwietnia 2017 roku, tj. występku z art. 245 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 245 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

V.  na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy kary pozbawienia wolności wymierzone oskarżonemu M. G. w pkt. I - IV wyroku i wymierza oskarżonemu karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

VI.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązuje oskarżonego M. G. do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej I. G. kwoty 800 zł (ośmiuset złotych);

VII.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. zalicza oskarżonemu M. G. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w pkt. V wyroku okres jego tymczasowego aresztowania od dnia 31 marca 2018 roku, godz. 19:00 roku do dnia 29 listopada 2018 roku;

VIII.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. T. R. kwotę 1254,60 zł (tysiąc dwieście pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżonemu M. G.;

IX.  zwalnia oskarżonego M. G. od ponoszenia kosztów sądowych, w tym opłaty, zaliczając wszelkie poniesione tymczasowo wydatki na rachunek Skarbu Państwa.