Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 659/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 października 2018 roku

Sąd Rejonowy II Wydział Karny w Ś. w składzie:

Przewodniczący SSR Joanna Zaganiacz

Protokolant Anna Pawłowska

po rozpoznaniu dnia 30 października 2018 roku sprawy karnej

D. G. (1)

urodzonego (...) w B.,

syna C. i A. z d. M.

oskarżonego o to, że:

w okresie od 1 grudnia 2017 roku do 12 czerwca 2018 roku w S. w woj. (...), znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną M. G. oraz córką D. G. (2) w ten sposób, że wszczynał w miejscu zamieszkania awantury domowe, w trakcie których wyzywał pokrzywdzone słowami powszechnie uznawanymi za obraźliwe, zakłócał spokój i spoczynek nocny, złośliwie niepokoił, groził im pozbawieniem życia i zdrowia, nadto we wskazanym czasie znęcał się nad M. G. w ten sposób, że naruszał jej nietykalność cielesną poprzez szarpanie, popychanie, ciągnięcie za włosy, uderzanie otwartą dłonią w twarz, bicie pięścią po całym ciele, kopanie po nogach i plecach,

tj. o czyn z art. 207 § 1 k.k.

I.  oskarżonego D. G. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 207 § 1 k.k. i za to na podstawie powołanego przepisu wymierza mu karę roku ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

II.  na podstawie art. 34 § 3 kk w zw. z art. 72 § 1 pkt 5 kk zobowiązuje oskarżonego D. G. (1) do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu;

III.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz r.pr. M. T. kwotę 516,60 zł (pięćset szesnaście złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu;

IV.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. Ż. kwotę 516,60 zł (pięćset szesnaście złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji kuratora małoletniej pokrzywdzonej D. Ż.;

V.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa wydatki powstałe od chwili wszczęcia postępowania w kwocie 70 (siedemdziesięciu) złotych, a nadto wymierza mu opłatę w wysokości 180 (stu osiemdziesięciu) złotych.