Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV U 285/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 grudnia 2018r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący SSO Katarzyna Antoniak

Protokolant

st. sekr. sądowy Marta Żuk

po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2018r. w Siedlcach na rozprawie

odwołania J. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S.

z dnia 8 lutego 2018 r. (Nr (...))

w sprawie J. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o wysokość emerytury

I.  zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że ustala, iż wysokość emerytury J. K. na dzień 1 grudnia 2017 roku wynosi 268,06 (dwieście sześćdziesiąt osiem i 06/100) złotych brutto miesięcznie;

II.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. na rzecz J. K. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt: IV U 285/18 UZASADNIENIE

Decyzją z 8 lutego 2018r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S., działając na podstawie art.24 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyznał J. K. emeryturę od 1 grudnia 2017r. ,tj. od miesiąca zgłoszenia wniosku o emeryturę i na podstawie art.26 w/w ustawy ustalił wysokość emerytury na kwotę 206,38 złotych miesięcznie (decyzja z 8 lutego 2018r. k.24 akt emerytalnych).

Odwołanie od w/w decyzji złożył J. K. wnosząc o jej zmianę poprzez uwzględnienie do wysokości emerytury okresu zatrudnienia w Kółku (...) w K. i w Spółdzielni (...) w H. od 30 marca 1974r. do 10 lipca 1978r. W uzasadnieniu stanowiska ubezpieczony podniósł, że z uwagi na pożar domu nie posiada dokumentów na okoliczność tego zatrudnienia, ale w dawnej siedzibie (...) odnalazł dokumenty w postaci książki magazynowej i książki – rejestru kart pracy, w których widnieje, że pobierał karty pracy, a tym samym pracował. Dodatkowo okoliczność tę potwierdzić mogą świadkowie ,tj. osoby, z którymi pracował w tym okresie (odwołanie wraz z załącznikiem k.1-3 akt sprawy).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie wskazując na przepisy prawa przytoczone w zaskarżonej decyzji i podnosząc, że okres który ubezpieczony podaje w odwołaniu nie został wystarczająco udowodniony i nie został uwzględniony do ustalenia wysokości kapitału początkowego ubezpieczonego. Odnosząc się do przedłożonych przez ubezpieczonego dokumentów w postaci ewidencji kart pracy i księgi magazynowej organ rentowy podniósł, że dokumenty te nie są opatrzone pieczątkami zakładu pracy ani pieczątkami imiennymi i podpisami osób uprawnionych. Ponadto nie można na ich podstawie ustalić w jakim okresie ubezpieczony był zatrudniony w Kółku (...) w K. (odpowiedź organu rentowego na odwołanie k.4-5 akt sprawy).

Sąd ustalił, co następuje:

Ubezpieczony J. K. urodził się w dniu (...) W dniu 12 grudnia 2017r. wpłynął do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. wniosek ubezpieczonego o emeryturę. W kwestionariuszu dotyczącym okresów składkowych i nieskładkowych ubezpieczony wskazał na zatrudnienie w Kółku (...) w K. w okresie od 2 stycznia 1972r. do 31 października 1972r. na podstawie umowy zlecenie, a następnie na zatrudnienie w tym samym Kółku (...) od 2 stycznia 1973r. na podstawie umowy o pracę i dalej w Spółdzielni (...) w H. od 1 sierpnia 1975r. na podstawie umowy o pracę nie wskazując na daty końcowe zatrudnienia. W załączonym do wniosku oświadczeniu ubezpieczony wskazał, że zatrudnienie w Kółku (...) w K. oraz w Spółdzielni (...) w H. trwało od 2 stycznia 1972r. do 10 lipca 1978r., jednakże z uwagi na zniszczenie dokumentów w pożarze domu nie jest w stanie przedstawić na tę okoliczność kompletnej dokumentacji (wniosek o emeryturę z 12 grudnia 2017r. wraz z informacją o okresach składkowych i nieskładkowych oraz oświadczeniem ubezpieczonego w sprawie braku dokumentów k.1-5 akt emerytalnych). Przedłożone przez ubezpieczonego dokumenty obejmują umowę zlecenie zawartą w dniu 2 stycznia 1972r. między ubezpieczonym a Kółkiem (...) w K. na okres do 31 października 1972r., umowę o pracę zawartą w dniu 2 stycznia 1973r. między ubezpieczonym a Kółkiem (...) w K. na czas nieokreślony na stanowisku traktorzysty i pismo Kółka (...) w K. z 30 marca 1974r. o zmianie warunków wynagradzania, a także umowę o pracę zawartą w dniu 1 sierpnia 1975r. między ubezpieczonym a Spółdzielnią (...) w H. na czas nieokreślony na stanowisku kierowcy ciągnikowego (umowa zlecenie z 2 stycznia 1972r., umowy o pracę z 2 stycznia 1973r. i 1 sierpnia 1975r. i angaż z 30 marca 1974r. k.9-12 akt emerytalnych) W ramach umowy zlecenie z 2 stycznia 1972r. ubezpieczony miał wykonywać prace zlecone przez kierownika (...), przy czym w okresie objętym zleceniem ubezpieczony nie podlegał ubezpieczeniu społecznemu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W oparciu o przedłożone dokumenty organ rentowy przyjął, że wykazane przez ubezpieczonego okresy składkowe obejmują okres zatrudnienia w Kółku (...) w K. od 2 stycznia 1973r. (data zawarcia umowy o pracę) do 30 marca 1974r. (data pewna trwania umowy o pracę wynikająca z w/w pisma o zmianie warunków wynagradzania), co stanowi 1 rok i 3 miesiące (notatka kolegialna organu rentowego w sprawie zaliczenia okresów zatrudnienia z 30 stycznia 2018r. k.23 akt emerytalnych). W oparciu o powyższe decyzją z 2 lutego 2018r. organ rentowy ustalił wartość kapitału początkowego ubezpieczonego na dzień 1 stycznia 1999r. na kwotę 11 217,03 złotych (decyzja o ustaleniu kapitału początkowego z 2 lutego 2018r. k.3-4 akt o ustalenie kapitału początkowego). Następnie, zaskarżoną decyzją z 8 lutego 2018r. organ rentowy przyznał ubezpieczonemu emeryturę od 1 grudnia 2017r. ,tj. od miesiąca zgłoszenia wniosku o emeryturę i ustalił jej wysokość na kwotę 206,38 złotych miesięcznie (decyzja z 8 lutego 2018r. k.24 akt emerytalnych).

W dniu 26 lutego 2018r. wpłynął do organu rentowego wniosek ubezpieczonego o ponowne ustalenie wysokości emerytury w oparciu o załączone dokumenty w postaci księgi magazynowej części zamiennych oraz ewidencji kart pracy dokumentujące okres pracy w Kółku (...) w K. (wniosek o przeliczenie emerytury z 26 lutego 2018r. k.29 akt emerytalnych oraz księga magazynowa części zamiennych i ewidencja kart pracy – w kopercie załączonej do akt sprawy). Organ rentowy uznał, że powyższe dokumenty nie zawierają informacji co do okresu zatrudnienia ubezpieczonego, a ponadto nie są opatrzone pieczęciami i podpisami osób uprawnionych. Z tych względów decyzją z 16 marca 2018r. organ rentowy odmówił ubezpieczonemu ponownego ustalenia wysokości kapitału początkowego (decyzja z 16 marca 2018r. k.6 akt o ustalenie kapitału początkowego), a następnie decyzją z 19 marca 2018r. odmówił ubezpieczonemu ponownego ustalenia wysokości emerytury (decyzja z 19 marca 2018r. k.32 akt emerytalnych).

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie J. K. okazało się w części uzasadnione.

Poza sporem pozostaje, że występując z wnioskiem o emeryturę ubezpieczony przedstawił dokumentację potwierdzającą fakt pozostawania w zatrudnieniu w Kółku (...) w K. – na podstawie umowy o pracę z 2 stycznia 1973r., a następnie w Spółdzielni (...)w H. – na podstawie umowy o pracę z 1 sierpnia 1975r. Przedstawiona dokumentacja nie zawierała świadectw pracy, dlatego niemożliwe było ustalenie daty końcowej zatrudnienia ubezpieczonego w w/w Kółku (...), a następnie w Spółdzielni (...). Dlatego zasadnie organ rentowy przyjął za datę końcową zatrudnienia ubezpieczonego w Kółku (...) datę widniejącą na piśmie zmieniającym ubezpieczonemu warunki wynagrodzenia ,tj. datę 30 marca 1974r., jako datę pewną istnienia w tej dacie stosunku pracy (vide: ustalenia faktyczne).

Rozpoznając odwołanie ubezpieczonego i analizując wskazaną przez niego dokumentację załączoną do wniosku z 26 lutego 2018r. o ponowne ustalenie okresu zatrudnienia w Kółku (...)w K. w oparciu o księgę magazynową części zamiennych i ewidencję kart pracy (wniosek k.29 akt emerytalnych) Sąd doszedł do przekonania, że dokumentacja ta, a w szczególności ewidencja kart pracy daje podstawy do zweryfikowania okresu zatrudnienia ubezpieczonego w Kółku (...) w K.. Z zachowanych dokumentów oraz zeznań ubezpieczonego i świadków wynika, że ubezpieczony był zatrudniony w w/w Kółku na stanowisku kierowcy ciągnika i każdego dnia pracy otrzymywał od dyspozytora zlecenie wykonania pracy i kartę pracy, przy czym odbiór karty pracy kwitował w ewidencji kart pracy. Trafne jest stwierdzenie organu rentowego, że złożona przez ubezpieczonego ewidencja kart pracy nie jest opatrzona pieczęcią zakładu pracy oraz podpisem i pieczęcią osoby prowadzącej lub nadzorującej prowadzenie tej ewidencji. Jednakże oględziny zewnętrzne tego dokumentu oraz okoliczności wejścia przez ubezpieczonego w jego posiadanie (na skutek odnalezienia w siedzibie dawnego Kółka (...) – zeznania ubezpieczonego k.13v akt sprawy) oraz mając na uwadze, że ewidencja kart pracy miała dokumentować jedynie pobranie karty pracy przez pracownika – kierowcę ciągnika w miejscu rozpoczęcia pracy (warsztacie), a zatem nie był to dokument ściśle księgowy, co do którego wymagane jest spełnienie wymogów formalnych, Sąd stwierdził że w oparciu o wpisy w w/w ewidencji kart pracy możliwe jest ustalenie dalej idącego okresu zatrudnienia ubezpieczonego. I tak, Sąd stwierdził, że w oparciu o pierwszy pojawiający się w ewidencji kart pracy wpis o pobraniu przez ubezpieczonego karty pracy (wpis pod pozycją 3. na odwrocie karty tytułowej) w dniu 21 października 1974r. zasadne jest przyjęcie, że w w/w dacie i w kolejnych miesiącach (ewidencja kończy się na kwietniu 1975r.) ubezpieczony pozostawał pracownikiem Kółka (...) w K.. Jako datę końcową tego okresu zatrudnienia Sąd przyjął datę 1 sierpnia 1975r., kiedy to ubezpieczony podpisał umowę o pracę ze Spółdzielnią (...) w H., która przejęła bazę Kółka (...) (umowa k.12 akt emerytalnych) i umowa ta jest ostatnim dokumentem zawierającym pewną datę zatrudnienia ubezpieczonego

Mając na uwadze powyższe ustalenia i stwierdzając, że okres od 21 października 1974r. do 1 sierpnia 1975r. jest okresem zatrudnienia ubezpieczonego Sąd zlecił organowi rentowemu ustalenie wysokości emerytury ubezpieczonego przy uwzględnieniu tego okresu zatrudnienia. Wykonując to zobowiązanie organ rentowy przedstawił projekt decyzji o ponownym ustaleniu wysokości kapitału początkowego ubezpieczonego przy uwzględnieniu w/w okresu zatrudnienia oraz projekt decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury ubezpieczonego na dzień nabycia prawa do świadczenia. Wyliczona kwota świadczenia wyniosła 268,06 złotych miesięcznie (wyliczenie wysokości kapitału początkowego i wyliczenie wysokości emerytury k.29-31 akt sprawy). Mając na uwadze powyższe ustalenia i wyliczenia, które nie zostały zakwestionowane przez ubezpieczonego, Sąd na podstawie z art.174 ust.2 pkt 1 i art.26 stawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015r., poz.748 ze zm.) zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że ustalił, iż wysokość emerytury ubezpieczonego na dzień 1 grudnia 2017r. wynosi 268,06 złotych brutto miesięcznie.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd na podstawie art.477 14§2 kpc orzekł jak w pkt I sentencji wyroku.

Z uwagi na wynik sprawy Sąd na podstawie art.98§1 i 3 kpc w zw. z art.99 kpc i w zw. z §9 ust.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015r., poz.1804 ze zm.) zasądził od organu rentowego na rzecz ubezpieczonego kwotę 180 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.