Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 224/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 grudnia 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca SSO Agnieszka Gocek

Protokolant stażysta Adrianna Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku U. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddziałowi w Ł. w Z.

na skutek odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł. w Z. z dnia 23 listopada 2017 roku znak (...)-RKS- (...) 22/18

o zadłużenie z tytułu składek i odsetki

1.  oddala odwołanie;

2.  wniosek o odsetki przekazuje do rozpoznania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddziałowi w Ł. w Z.;

3.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa kasa Sądu Okręgowego w Łodzi na rzecz adwokat A. S. kwotę 1.476,- (tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć) złotych tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu.