Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 847/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 stycznia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Agnieszka Wolak

Protokolant:

stażysta Sylwia Duma-Syrek

po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2019 r. w Zawierciu

sprawy z powództwa Bank (...) S.A w W.

przeciwko J. S.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego J. S. na rzecz powoda Bank (...) S.A w W. kwotę 828,21 (osiemset dwadzieścia osiem 21/100) zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 749,33 (siedemset czterdzieści dziewięć 33/100) zł od dnia 05.02.2018r. do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanego J. S. na rzecz powoda Bank (...) S.A w W. kwotę 30,00 (trzydzieści) zł tytułem zwrotu kosztów sądowych oraz kwotę 307,00 (trzysta siedem) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 847/18

UZASADNIENIE

Bank (...) S.A. z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego J. S. kwoty 828,21 zł z odsetkami ustawowymi od kwoty 749,33 zł od dnia 5.02.2018r.oraz kosztami sądowymi.

Pozew wniesiono w dniu 5.02.2018r. w elektronicznym postępowaniu upominawczym, w którym Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie w dniu 14.02.2018r. w sprawie sygn. akt VI Nc-e 196324/18 wydał nakaz zapłaty uwzględniający żądanie pozwu w całości.

Następnie postanowieniem z dnia 12.04.2018r. uchylono nakaz zapłaty z dnia 14.02.2018r. i przekazano rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego w Zawierciu, jako sądu miejscowo właściwego z uwagi na brak możliwości doręczenia pozwanemu korespondencji sądowej na wskazany przez powoda adres i nie wskazanie aktualnego adresu pozwanego pomimo wezwania.

Po przekazaniu sprawy do Sądu Rejonowego Zawierciu pełnomocnik powoda w piśmie z dnia 4.07.2018r. uzupełnił braki formalne pozwu, zgodnie z art.505 37 § 1 kpc, złożył powołane w pozwie dokumenty oraz sprecyzował żądanie odnośnie kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu strona powodowa wskazała, że należność dochodzona przez powoda wynika z umowy o kredyt ratalny, zawartej w dniu 8.04.2015r. pomiędzy pozwanym a (...) Oddział w Polsce z siedzibą w W.. Powód stał się następcą prawnym strony, z którą pozwany pierwotnie zawarł umowę. Pozwany nie spłacił kwot należnych na podstawie umowy, a w księgach powoda figurują wymagalne wierzytelności w wysokości 828,21 zł. Na powyższe zadłużenie składają się: kapitał w wysokości 749,33 zł, od którego powód wnosi o zasądzenie odsetek ustawowych zgodnie z art. 359 § 2 kc od dnia następującego po dniu, w którym stwierdzono stan zadłużenia W. z ksiąg bankowych powoda oraz odsetki za opóźnienie w kwocie 32,88 zł i opłaty windykacyjne w kwocie 46 zł. Zadłużenie jest wymagalne najpóźniej od dnia 9.09.2017r., to jest od daty rozwiązania umowy. W razie rozwiązania umowy dotąd niewymagalne długi kredytobiorcy stają się wymagalne z chwilą rozwiązania umowy. Powód wezwał pozwanego pismem z dnia 19.09.2017r. do zapłaty należnej kwoty, zastrzegając w razie niespełnienia żądania skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Pozwany do dnia wniesienia pozwu nie zapłacił powodowi należnej mu kwoty.

Strona powodowa pomimo ponownego zobowiązania do wskazania aktualnego adresu pozwanego nie wykonała zarządzenia. Wobec czego Sąd, dysponując dostępem do danych zawartych w systemie PESEL ustalił aktualny adres pozwanego, który już w październiku 2017r. zmienił miejsce stałego pobytu. Doręczenie korespondencji sądowej na aktualny adres pozwanego okazało się skuteczne.

Pozwany J. S. podczas rozprawy w dniu 23 stycznia 2019r. (k.57 akt) potwierdził, że zawarł umowę kredytową wskazaną w pozwie. Dał się namówić znajomej, żeby wziąć kredyt dla niej na zakup telewizora. Na początku spłacał pożyczkę, a znajoma miała mu zwracać pieniądze, ale pieniędzy mu nie zwracała, a z telewizora nadal korzysta. Z tego powodu powstała zaległość.

Postępowanie w sprawie prowadzono w trybie uproszczonym.

Sąd Rejonowy ustalił i zważył co następuje :

Mając na uwadze stanowisko pozwanego Sąd ograniczył postępowanie dowodowe do dopuszczenia dowodów z dokumentów przedstawionych przez stronę powodową.

Sąd zatem dopuścił dowód z umowy kredytu ratalnego z dnia 8.04.2015r., zawartej przez poprzednika prawnego powoda (...) Oddział w Polsce z pozwanym, W. z ksiąg banku z dnia 5.02.2018r., wystawionego przez powoda, historii rachunku pozwanego, wezwania przedsądowego z dnia 19.09.2017r. z potwierdzeniem nadania przesyłki, której pozwany pomimo awizowania nie odebrał oraz odpisów z KRS powoda dla ustalenia charakteru, wysokości i wymagalności roszczeń objętych pozwem, a także legitymacji czynnej powoda. (k.20-49 akt)

Na podstawie umowy z dnia 8.04.2015r. pozwany uzyskał kredyt w kwocie 2 498 zł, umowę zawarto do dnia 20.10.2017r. Ostatniej wpłaty dokonano w grudniu 2016r. W dniu 3 sierpnia 2015r. (...) Bank (...) S.A. na podstawie art. 42a oraz w związku z art. 42e ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe wstąpił we wszelkie prawa i obowiązki S. A., związane z działalnością Oddziału w Polsce. W dniu 31 maja 2016r. nastąpiło połączenie Bank (...) S.A. z (...) Bank (...) S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt.1 KSH, czyli poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej, czyli (...) Bank (...) S.A. na rzecz powoda. W ten sposób powód stał się następcą prawnym Banku, z którym pozwany zawarł umowę kredytową.

W ocenie Sądu przedstawione przez powoda dokumenty są wystarczające do przyjęcia zasadności żądania pozwu. Zgodnie z żądaniem pozwu od należności kapitałowej w kwocie 749,33 zł zasądzono od dnia wniesienia pozwu, to jest 5.02.2018r. odsetki ustawowe na podstawie art. 359 § 2 kc, powołanego w uzasadnieniu pozwu. W treści wyroku z dnia 23.01.2019r. wkradła się omyłka pisarska polegająca na określeniu wysokości odsetek na poziomie odsetek ustawowych za opóźnienie. Wobec dostrzeżenia tej omyłki postanowieniem z dnia 11.02.2019r. dokonano jej sprostowania z urzędu.

Mając powyższe na względzie, Sąd na podstawie art. 98 kpc uwzględnił także żądanie powoda co do zwrotu kosztów procesu, na które składają się: opłata sądowa w kwocie 30 zł, opłata za notarialne poświadczenie pełnomocnictwa w wysokości 3 zł, opłata skarbowa od udzielonych pełnomocnictw – 34 zł oraz wynagrodzenie pełnomocnika powoda w stawce minimalnej w wysokości 270 zł.