Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III K 458/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 08 maja 2018 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie III Wydział Karny
w składzie:

Przewodniczący: SSR Łukasz Malinowski

Protokolant: (...)

w obecność Prokuratora: -----------------------------

oraz oskarżyciela skarbowego: M. K.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 18 sierpnia 2017 r., 02 października 2017 r., 13 grudnia 2017 r., 20 lutego 2018 r., 24 kwietnia 2018 r.,

sprawy

H. H. H. (2)

syna H. i N.

urodzonego dnia (...) w H. D., Wietnam

oskarżonego o to, że:

w okresie od 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. w W., działając w wykonaniu
z góry powziętego zamiaru, jako udziałowiec i prezes zarządu spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą (...)-(...) W., ul. (...), lok. (...), dopomógł bliżej nie ustalonym osobom w wystawieniu na rzecz firm: (...) sp. z o.o. z siedzibą (...)-(...) M., ul. (...)/P1; (...) sp. z o.o. z siedzibą (...)-(...) W., ul. (...), lok. (...), (...) sp. z o.o. z siedzibą ul. (...) lok.(...), (...)-(...) W. oraz na rzecz innych firm faktury VAT dotyczących sprzedaży towarów i usług na kwotę łączną netto 25 486 332 złotych, podatek VAT 5 861 867 złotych, wymienionych w stanowiącej materiał dowodowy prawomocnych decyzjach: Dyrektora Kontroli Skarbowej w W.: nr (...) z dnia 16 grudnia 2014 r. wydanej w następstwie kontroli skarbowej przeprowadzonej wobec spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą (...)-(...) W., ul. (...), lok. (...), poprzez objęcie 100 procent udziałów spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., zarejestrowania tej spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz objęcie i pełnienie w okresie od 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. funkcji prezesa zarządy tej spółki poprzez m.in. dokonywanie płatności z rachunku spółki, zlecania na rzecz siebie wypłat z rachunku bankowego spółki, występowania jako właściciel spółki i zawierania umów z biura rachunkowym i biurem T. - (...), dostarczanie faktur dostaw i nabyć do biura rachunkowego, podpisywanie deklaracji podatkowych spółki, a wystawione przez spółkę (...) sp.
z o.o. faktury dostaw VAT nie odzwierciedlały rzeczywistego przebiegu transakcji gospodarczych, przez co udzielił pomocy firmom m.in.: (...) sp. z o.o. z siedzibą (...)-(...) M., ul. (...)/P1, (...) sp. z.o.o. z siedzibą (...)-(...) W., ul. (...) lok. (...)
i (...) sp. z o.o. z siedzibą ul. nadrzeczna 3B lok. (...), (...)-(...) W. w doprowadzeniu do podania nieprawdy w złożonych organom podatkowym w okresie od 01 lutego 2011 r. do dnia 25 stycznia 2012 r. deklaracjach podatkowych dla podatku od towarów i usług (...) i narażenia na uszczuplenie podatku od towarów i usług przez firmę (...) sp. z o.o. z siedzibą (...)-(...) M., ul. (...)/P1, w kwocie co najmniej 1116 181 złotych, (...) sp. z.o.o.
z siedzibą (...)-(...) W., ul. (...) lok. (...) w kwocie co najmniej 3 710 złotych i (...) sp. z o.o. z siedzibą ul. (...) lok. (...), (...)-(...) W. w kwocie co najmniej 79 773 złotych, co zostało stwierdzone w wyniku przeprowadzonych przez Dyrektora (...) w W. kontroli skarbowych wobec (...) sp. z o.o. z siedzibą (...)-(...) M., ul. (...)/P1 (decyzja podatkowa nr (...)/42/3/12/100/025 z dnia 30 lipca 2015 r.), wobec firmy (...) sp. z.o.o. z siedzibą (...)-(...) W., ul. (...) lok. (...) (decyzja podatkowa nr (...). (...).421.52.2015.13 z dnia 24 lutego 2016 r.) oraz wobec (...) sp. z o.o. z siedzibą ul. (...) lok. (...), (...)-(...) W. (decyzja podatkowa (...). (...).421. 51.2015.16 z dnia 12 maja 2016 r.), czym naruszono przepisy art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a, art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. b, art. 99 ust. 12, art. 108 ust. 1 i 2 , art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług
(Dz.U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.),

tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw.
z art. 56 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s.

orzeka:

I.  oskarżonego H. H. H. (2) uznaje za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu, z tym że z opisu czynu eliminuje sformułowanie „zarejestrowania tej spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym” oraz ustala, że oskarżony pełnił funkcję prezesa zarządu spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. od 22 lipca 2010 r. do 10 marca 2012 r., tj. występku, który wyczerpuje dyspozycję art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s.
w zw. z art. 56 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s. i za to na podstawie tych przepisów skazuje go, a na podstawie przepisu art. 19 § 1 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 2 k.k.s. skazuje go
i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 200 (dwustu) złotych;

II.  zasądza ze Skarbu Państwa na rzecz adwokat K. B. kwotę 756,00 (siedemset pięćdziesiąt sześć) złotych powiększoną o stawkę podatku VAT z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu;

III.  na podstawie art. 624 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. zwalnia oskarżonego H. H. H. (2) z obowiązku uiszczenia wydatków sądowych, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa, a także nie obciąża jej opłatą.