Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV U 46/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 stycznia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Jerzy Zalasiński

Protokolant

st. sekr. sądowy Anna Wąsak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2019 r. w S.

odwołania M. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S.

z dnia 23 listopada 2017 r. Nr (...)

i z dnia 14 listopada 2017 r. Nr (...)

w sprawie M. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o wysokość kapitału początkowego i o wysokość emerytury

oddala odwołania od obydwu decyzji.

Sygn. akt IVU 46/18

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia 23.11.2017r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. wyliczył ubezpieczonej M. S. wysokość emerytury w kwocie 1174,79 zł. zawierającą okresową emeryturę kapitałową w kwocie 80,43 zł. Do wyliczenia emerytury uwzględniono zwaloryzowane składki w kwocie 41331,88 zł., zwaloryzowany kapitał początkowy w kwocie 246703,49 zł. oraz średnie dalsze trwanie życia 263,20 miesięcy. Ponadto decyzją z 14.11.2017r. organ rentowy ustalił M. S. kapitał początkowy na dzień 01.01.1999r. w kwocie 66052,36 zł.

Od decyzji tej odwołanie złożyła ubezpieczona M. S. wnosząc o wyliczenie wysokości świadczenia w oparciu o angaże złożone do kapitału początkowego. Uzasadniając swoje stanowisko podniosła, że przy ustaleniu kapitału początkowego nie uwzględniono jej wynagrodzenia jakie osiągnęła w latach 1978 – 1990, ponieważ zakład nie istnieje i nie może przedłożyć dokumentacji płacowej. W tym czasie pracowała w Gminnej Spółdzielni (...) w M.. Przechowawcą akt płacowych jest S. G., który nie chce udostępnić dokumentów.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wnosił o jego oddalenie. W uzasadnieniu swojego stanowiska podniósł, że sporny okres nie może być zaliczony do podstawy emerytury, ponieważ ubezpieczona nie udokumentowała osiąganych w tym okresie zarobków.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył co następuje.

Odwołanie jest niezasadne. Do ustalenia wysokości kapitału początkowego organ rentowy przyjął podstawę wymiaru z lat 1988 – 1997. Jest to wariant najkorzystniejszy. Za lata 1978 – 1982, 1983, 1984 ubezpieczona nie złożyła dokumentacji płacowej, ani angaży. Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887) organ rentowy przyjął za te lata wynagrodzenie minimalne. Za pozostałe lata pracy ubezpieczonej w Gminnej Spółdzielni (...) w M. ZUS przyjął wynagrodzenie zgodnie z przedłożonymi przez ubezpieczoną dokumentami. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wyniósł 33,33%. W toku procesu ubezpieczona nie przedstawiła dokumentacji płacowej, ani pracowniczej za sporne okresy. S. G. pod rygorem ukarania grzywną złożył pisemne oświadczenie, że nie posiada akt osobowych M. S. (k. 23). Urząd Miasta i Gminy M. w odpowiedzi na zapytanie Sądu stwierdził, że nie posiada informacji kto jest przechowawcą akt osobowych i płacowych pracowników Gminnej Spółdzielni (...) w M. (k. 27). W tej sytuacji obie zaskarżone decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. są prawidłowe.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na mocy art. 477 14 par.1 kpc orzekł jak w sentencji wyroku.