Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 558/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 lutego 2014r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Kłek

Protokolant: p.o. sekretarz sądowy Emilia Juszko

Prokurator Prok. Rej. Ewa Nowicka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 21.01.2014r. i 13.02.2014r.

sprawy K. K.

s. P. i A. z d. N.

urodz. (...) w N.

oskarżonego o to, że:

w dniu 15 października 2013r. w ruchu lądowym w K. na ul. (...) kierował samochodem osobowym marki D. (...) nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem: I - 0,95 mg/l, II - 1,05mg/l, III - 1,03mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym czynu tego dopuścił się będąc wcześniej prawomocnie skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostródzie z dnia 23 października 2012 roku (sygn. akt II K 748/12) za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości oraz w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za to przestępstwo,

tj. o czyn z art.178a§4 kk

I.  oskarżonego K. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to z mocy art.178a § 4 kk skazuje go na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 69 § 1, 2 i 4 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 5 (pięciu) lat,

III.  na podstawie art. 71 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego grzywnę w wymiarze 100 (sto) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 30 (trzydzieści) złotych,

IV.  na podstawie art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat,

V.  na podstawie art.63 § 2 kk na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów zalicza oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 15.10.2013r.,

VI.  na podstawie art.49 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 500,-zł (pięćset) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,

VII.  na podstawie art.627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 570-zł ( pięćset siedemdziesiąt), w tym 480,-zł ( czterysta osiemdziesiąt ) tytułem opłaty.

Sygn. akt II K 558/13

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny w sprawie :

K. K. ( lat 52) zamieszkuje w miejscowości T. , gmina K.. Jest rolnikiem , posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 70 ha.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostródzie z dnia 23 października 2012 roku sygn. akt II K 748/12 został skazany za przestępstwo z art. 178a§1 kk (prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości) , orzeczono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 3 lat , na podstawie art. 42§2 kk orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii B na okres 2 lat zobowiązując oskarżonego do zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów . Wyrok uprawomocnił się 31 października 2013 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii B orzeczony w sprawie II K748/12 wprowadzono do wykonania od 8 stycznia 2013r. do 8 stycznia 2015 r.

K. K. w dniu 15 października 2013r. po godzinie 22 –iej w ruchu lądowym w K. na ul. (...) kierował samochodem osobowym marki D. (...) nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości. Został wówczas zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w K.. Po doprowadzeniu do K. został trzykrotnie poddany badaniom co do stanu trzeźwości, które wykazały jego stan nietrzeźwości z wynikiem: 0,95 mg/l, II - 1,05mg/l, III - 1,03mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. W tym dniu K. K. zostało zatrzymane prawo jazdy.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie : :

- wyjaśnień oskarżonego k. 7 ,39,49

- protokołu użycia urządzenia kontrolno pomiarowego k. 2

-odpis wyroku w sprawie II K 748/12 k. 13,

- pismo z Urzędu Gminy w K. k. 14,

- danych o karalności k. 20-21 ,

- pismo z WKU L.k. 23,

- kopii pism w sprawie II K 748/12

Oskarżony K. K. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Ze złożonych przez oskarżonego wyjaśnień wynika, iż w dniu zdarzenia pojechał samochodem z miejsca zamieszkania w T. do sklepu na ul. (...) w K.. Wcześniej spożywał alkohol. Został zatrzymany przez policję , kiedy już wracał do domu. Oskarżony podał, że nie był obecny na ogłoszeniu wyroku w sprawie II K 748/12 , był informowany pismami ze starostwa, że ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów od stycznia 2013 r. (wyjaśnienia k. 7, 39,49)

Sąd zważył co następuje :

Wina oskarżonego i okoliczności popełnienia zarzucanego mu czynu nie budzą wątpliwości .

Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu a jego wyjaśnienia znajdują potwierdzenie w pozostałym zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym, w szczególności w postaci protokołów badania stanu trzeźwości, których oskarżony nie kwestionował. Nie budzi przy tym wątpliwości , iż oskarżony pomimo, iż nie był obecny na ogłoszeniu wyroku w sprawie II K 748/12 Sądu Rejonowego w Ostródzie , wiedział, iż został skazany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jak też został wobec niego orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii B. O tym zakazie był informowany pismami ze Starostwa Powiatowego w K.. Ponadto okres obowiązywania zakazu nie mógł rozpocząć biegu do chwili wykonania przez oskarżonego obowiązku zwrotu prawa jazdy ewentualnie złożenia oświadczenie o jego utracie . Okres orzeczonego w sprawie II K 748/12 zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych rozpoczął bieg w dniu 8 stycznia 2013 r. , co wskazuje, iż oskarżony musiał dopełnić formalności w postaci zawiadomienia starostwa o zagubieniu dokumentu prawa jazdy.

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego tak co do kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości- w tym zakresie są spójne , logiczne i konsekwentne jak i co do świadomości oskarżonego , iż w związku ze skazaniem w sprawie II K 748/12 posiadał orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, co do tego wyjaśnienia te znalazły potwierdzenie w pismach Starostwa Powiatowego w K. w postępowaniu wykonawczym w sprawie II K 748/12 Sądu Rejonowego w Ostródzie.

Oskarżony swoim działaniem polegającym na tym, że w dniu w dniu 15 października 2013r. w ruchu lądowym w K. na ul. (...) kierował samochodem osobowym marki D. (...) nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem: I - 0,95 mg/l, II - 1,05mg/l, III - 1,03mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym czynu tego dopuścił się będąc wcześniej prawomocnie skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostródzie z dnia 23 października 2012 roku (sygn. akt II K 748/12) za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości oraz w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za to przestępstwo wyczerpał znamiona przestępstwa z art.178a§4 kk .

Stopień zawinienia oskarżonego jest wysoki , oskarżony -jak wskazują wyniki badania stanu trzeźwości - spożywał alkohol w znacznej ilości przed tym jak kierował pojazdem, był już karany za przestępstwo podobne w spawie II K 748/12.

Wymierzając oskarżonemu karę Sąd miał na względzie jako okoliczności obciążające wcześniejszą karalność oskarżonego za przestępstwo podobne jak i wysoki stan nietrzeźwości oskarżonego kilkakrotnie przewyższający dolną granicę określoną w art. 115§16 kk na 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Oskarżony wprawiając się w stan znacznej nietrzeźwości poruszał się samochodem po drodze publicznej z zamiarem pokonania kilkukilometrowej odległości do miejsca zamieszkania w T.. Oskarżony kierując samochodem w stanie wysokiej nietrzeźwości stwarzał znaczne zagrożenie dla życiu lub zdrowia innych uczestników ruchu.

Jako okoliczność łagodzącą Sąd wziął pod uwagę przyznanie się oskarżonego do winy. Mając powyższe okoliczności na względzie Sąd wymierzył oskarżonemu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Zgodnie z treścią art. 69§4 kk wobec sprawcy przestępstwa z art. 178a§4 kk Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

W ocenie Sądu w niniejszej spawie zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności uzasadniające zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec oskarżonego. W szczególności zastosowanie tej instytucji uzasadniają właściwości i warunki osobiste skazanego , oskarżony był dotychczas jednokrotnie karany, prowadzi ustabilizowany tryb życia , posiada duże gospodarstwo rolne zajmując się jego uprawą. Oskarżony zrozumiał naganność swojego zachowania, wyraził żal i skruchę. W ocenie Sądu w tej sytuacji istnieją podstawy do przyjęcia, iż kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na maksymalny okres próby 5 lat jak i orzeczona wobec oskarżonego grzywna i środki karne będą wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

Jako realną dolegliwość – wobec warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności - Sąd orzekł wobec oskarżonego na podstawie art. 71 § 1 kk grzywnę w wymiarze 100 stawek dziennych po 30 zł, ustalając wysokość jednej stawki Sąd miał na względzie dobrą sytuację majątkową oskarżonego.

Na podstawie art. 42§2 kk Sąd orzekł wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat , przy czym określając czas trwania tego zakazu Sąd miał na względzie wysoki stan nietrzeźwości oskarżonego. Na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów Sąd w oparciu o przepis art.63 § 2 kk zaliczył oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 15.10.2013r.

W ocenie Sądu, wymierzona oskarżonemu kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby oraz orzeczona grzywna i środki karne spełnią cele określone w art. 53 kk. Zarówno rodzaj, jak i wymiar kary i środków karnych uwzględnia stopień winy jak i stopień społecznej szkodliwości przypisanego oskarżonemu czynu.

Sąd obciążył oskarżonego kosztami postępowania w całości mając na względzie jego dobrą sytuację majątkową, oskarżony posiada dochód z prowadzonego gospodarstwa rolnego stąd ma możliwość uiszczenia kosztów postępowania wynikających z popełnionego przez niego przestępstwa.