Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ga 479/18

POSTANOWIENIE

Dnia 25 stycznia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Anna Górnik

Sędziowie SO Agnieszka Górska (spr.)

SO Agnieszka Kądziołka

Protokolant st. sekr. sąd. Agata Furga

po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2019 roku w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z wniosku (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L.

o wpis do rejestru przedsiębiorców – przerejestrowanie z rejestru handlowego

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie z dnia 8 czerwca 2018 r., sygn. akt SZ XIII Ns - Rej. KRS (...)

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

Agnieszka Górska Anna Górnik Agnieszka Kądziołka