Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV K 571/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 listopada 2018 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie IV Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Grzegorz Skrok

Protokolant: Bartłomiej Sarna

bez udziału Prokuratora

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20.11.2018 roku

sprawy S. Y., s. V. i O.z d. L., ur. (...) r.
w N.,

oskarżonego o to, że:

w dniu 02 kwietnia 2018 r. w W. przy ul. (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci telefonu komórkowego m-ki (...)nr imei: (...) wraz z kartą SIM o wartości 4000 zł czym działał na szkodę A. S.,

tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k.

orzeka:

I.  oskarżonego S. Y. w ramach zarzucanego mu czynu uznaje za winnego tego, że w dniu 4 maja 2018 r. przy ul. (...) w W. dokonał przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej w postaci telefonu komórkowego m-ki (...)nr imei: (...) wraz z kartą SIM o wartości około 4000 zł, który w dniu 2 kwietnia 2018 roku znalazł w użytkowanym przez siebie samochodzie osobowym marki S. (...), w ten sposób, że zawarł z podmiotem prowadzącym lombard przedwstępną umowę sprzedaży przedmiotowego telefonu i pozostawił go w tym lombardzie, czym działał na szkodę A. S. i za tak opisany czyn, na podstawie art. 284 § 3 k.k. skazuje oskarżonego i na podstawie art. 284 § 3 k.k. w zw. z art. 33
§ 1 i 3 k.k.
wymierza mu karę grzywny w wymiarze 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 15 (piętnastu) złotych;

II.  na podstawie art. 63 § 1 i 5 k.k. na poczet orzeczonej kary grzywny zalicza oskarżonemu okres zatrzymania w sprawie w dniu 10.05.2018 roku i uznaje tym samym 2 (dwie) stawki dzienne grzywny za uiszczone;

III.  na podstawie art. 626 § 1 k.p.k. w zw. z art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych tytułem kosztów sądowych, w tym kwotę 150 (sto pięćdziesiąt) złotych tytułem opłaty.