Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1756/18

POSTANOWIENIE

Dnia 8 stycznia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek (spr.)

Sędziowie: SO Henryk Brzyżkiewicz

SO Artur Żymełka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 stycznia 2019 r. w G.

sprawy z powództwa J. D.

przeciwko M. B.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego w (...)

z dnia 5 lipca 2018 r., sygn. akt I C 2064/17

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Artur Żymełka SSO Leszek Dąbek SSO Henryk Brzyżkiewicz

Sygn. akt III Cz 1756/18

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w (...) w postanowieniu z dnia 5 07 2018r. oddalił wniosek powoda J. D. o udzielenie mu zabezpieczenia, przez zakazanie pozwanej zbywania, wynajmowania oraz dzierżawienia nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Z. przy ulicy (...), uznając, że powód nie uprawdopodobnił w sposób wystarczający istnienia dochodzonych roszczeń.

Orzeczenie zaskarżył powód J. D., który wnosił o jego zmianę przez uwzględnienie jej wniosku.

W uzasadnieniu zażalenia między innymi podnosił, że nie jest prawdą, iż nie uprawdopodobnił wniosku, „to sąd Rejonowy zlekceważył jego wniosek”. Pozwana mieszka

za granicą od kilkunastu lat i odebrała mu mieszkanie, które miało być przez niego kupione i chce je sprzedać.

Sąd odwoławczy zważył, co następuje:

Powód dochodzi w sprawie od pozwanej zapłaty kwoty 49.020zł oraz odsetek ustawowych za opóźnienie od tej kwoty od 6 10 2016r. oraz zwrotu kosztów procesu.

Roszczeń tych dochodzi z tytułu poniesionych w spornym lokalu nakładów związanych z jego remontem.

Abstrahując od tego, iż jak słusznie ocenił Sad pierwszej instancji – w materiale sprawy – nie uprawdopodobnił on swych roszczeń, to równie nie uprawdopodobnił on interesu prawnego w udzieleniu mu żądanego zabezpieczenia, co w świetle regulacji art. 730 1 § 1 k.p.c. jest niezbędną przesłanką jego udzielenia.

W szczególności nie uprawdopodobnił on w żaden sposób, iż pozwana zamierza sprzedać sporny lokal, a jej zamieszkiwanie poza granicami Polski(w Dani) samo

w sobie nie uniemożliwia mu lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie wyroku (art. 730 1 § 2 k.p.c.).

W materiale sprawy brak jest zatem podstaw do udzielenia mu żądanego zabezpieczenia, stąd też Sąd Rejonowy trafnie uznał, że w świetle przywołanych powyżej regulacji prawnych brak jest podstaw do uwzględnienia jego wniosku.

Z tych względów zażalenie jest bezzasadne w rozumieniu art. 385 k.p.c.

w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. co z mocy zawartej w nim regulacji prowadziło do jego oddalenia.

Resumując zaskarżone postanowienie jest prawidłowe i dlatego zażalenie powoda jako bezzasadne oddalono na mocy regulacji art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.