Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pz 133/18

POSTANOWIENIE

Dnia 11 lutego 2019r.

Sąd Okręgowy w G. VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Patrycja Bogacińska-Piątek (spr.)

Sędziowie: SSO Grzegorz Tyrka

SSR (del.) Magdalena Kimel

po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2019r. w G.

sprawy z powództwa D. C.

przeciwko Spółce (...) Spółce Akcyjnej w B.

o świadczenie rekompensacyjne

na skutek zażalenia pozwanej Spółki (...) Spółki Akcyjnej w B.

na postanowienie zawarte w pkt 2 wyroku Sądu Rejonowego w G.

z dnia 19 czerwca 2018 r. sygn. akt VI P 69/18

postanawia:

oddalić zażalenie.

(-) SSO Grzegorz Tyrka

(-)SSO Patrycja Bogacińska-Piątek

(-) SSR (del). M. K.

Sędzia

Przewodniczący

Sędzia

VIII Pz 133/18

UZASADNIENIE

Powódka domagała się przyznania świadczenia rekompensacyjnego w wysokości 10.000 zł z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych wskazując, że mąż powódki nie figuruje w wykazie osób uprawnionych do deputatu węglowego.

Wyrokiem z dnia 19 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy w G. oddalił powództwo i odstąpił od obciążania powódki kosztami zastępstwa procesowego na podstawie art. 102 k.p.c.

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie kosztów zastępstwa procesowego wniosła pozwana zarzucając naruszenie art. 98 i 102 k.p.c. poprzez odstąpienie od obciążania powódki kosztami postępowania pomimo przegrania przez nią sprawy, a także pomimo niezaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 102 k.p.c. tj. wypadku szczególnie uzasadnionego. Domagała się zmiany zaskarżonego postanowienia sądu, zawartego w wyroku i zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 1.350 zł oraz zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Powódka w niniejszej sprawie domagała się zasądzenia kwoty 10.000 zł z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla na podstawie ustawy z dnia 12 października 2017r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz.U. z 2017r., poz. 1971).

Należy podnieść za Sądem Najwyższym, iż wyjątek od zasady ponoszenia kosztów za wynik sprawy przewiduje art. 102 k.p.c., który pozwala w szczególnie uzasadnionych wypadkach na zasądzenie od strony przegrywającej tylko części kosztów lub nieobciążenie jej w ogóle kosztami; nadto przepis art. 102 k.p.c. nie może być rozszerzająco wykładany
i wyklucza uogólnienie, a może być stosowany w zależności od konkretnego przypadku (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 1981r., sygn. akt IV PZ 11/81,
LEX nr 8307).

W niniejszej sprawie, w ocenie sądu II instancji, zachodzi okoliczność odstąpienia od poniesienia przez powódkę kosztów zastępstwa procesowego na rzecz strony pozwanej. Powódka nie była w sprawie reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika. Ponadto trafnie sąd I instancji wskazał, że sprawa miała charakter precedensowy, a powódka mogła mylnie zinterpretować przepisy dotyczące utraty prawa do deputatu węglowego przez emerytów. Ponadto z akt organu rentowego załączonych do sprawy wynika, że powódka ma 72 lata i jest uprawniona do renty rodzinnej. Wysokość świadczenia to 2.688,21 zł brutto. W ocenie sądu II instancji wiek powódki i jej sytuacja majątkowa uzasadniają stwierdzenie, że w sprawie ma miejsce wyjątkowy wypadek przemawiający za odstąpieniem od obciążania jaj kosztami zastępstwa procesowego.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. oddalił zażalenie jako nieuzasadnione.

(-) SSO Grzegorz Tyrka

(-)SSO Patrycja Bogacińska-Piątek

(-) SSR (del). M. K.

Sędzia

Przewodniczący

Sędzia