Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pz 169/18

POSTANOWIENIE

Dnia 11 lutego 2019r.

Sąd Okręgowy w G. VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Patrycja Bogacińska – Piątek (spr.)

Sędziowie: SSO Teresa Kalinka

SSR (del.) Magdalena Kimel

po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2019r. w G.

sprawy z powództwa M. N.

przeciwko Spółce (...) Spółce Akcyjnej w B.

o świadczenie rekompensacyjne

na skutek zażalenia pozwanej Spółki (...) Spółki Akcyjnej w B.

na postanowienie Sądu Rejonowego w G.

z dnia 16 sierpnia 2018 r. sygn. akt VI P 310/18

postanawia:

oddalić zażalenie.

(-) SSO Teresa Kalinka

(-)SSO Patrycja Bogacińska-Piątek

(-) SSR del. Magdalena Kimel

Sędzia

Przewodniczący

Sędzia

VIII Pz 169/18

UZASADNIENIE

Powódka domagała się przyznania świadczenia rekompensacyjnego w wysokości 10.000 zł z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Podała, że jest sierotą uprawnioną do renty rodzinnej po pracowniku zmarłym w czasie trwania stosunku pracy w przedsiębiorstwie górniczym.

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych wskazując, że powódka nie jest osobą uprawnioną.

Po otrzymaniu odpowiedzi na pozew, przed pierwszą rozprawą, powódka złożyła oświadczenia o cofnięciu pozwu i wniosła o nieobciążanie jej kosztami procesu.

Postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2018r. Sąd Rejonowy w G. umorzył postępowanie i na podstawie art. 102 k.p.c. odstąpił od obciążenia powódki kosztami zastępstwa procesowego strony pozwanej.

Pozwana Spółka (...) S.A. w B. wniosła zażalenie, w którym zaskarżyła rozstrzygnięcie z 2 pkt postanowienia. Pozwana zarzuciła naruszenie przepisów:

-

postępowania, a to art. 98 k.p.c. oraz art. 102 k.p.c. poprzez odstąpienie od obciążania powoda kosztami postępowania, pomimo przegrania przez powoda sprawy, a także pomimo niezaistnienia w niniejszej sprawie przesłanek, o których mowa w art. 102 k.p.c., tj. wypadków szczególnie uzasadnionych;

-

prawa materialnego, a to § 2 pkt 4 w zw. z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych poprzez jego niezastosowanie.

Pozwana domagała się zmiany postanowienia w zaskarżonym zakresie poprzez zasądzenie od powódki na jej rzecz kwoty 1.350 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania oraz zasądzenia od powódki na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Powódka w odpowiedzi na zażalenie wniosła o oddalenie zażalenia i wskazała na swoją sytuację rodzinną i majątkową.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Powódka w niniejszej sprawie domagała się zasądzenia kwoty 10.000 zł z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla na podstawie ustawy z dnia 12 października 2017r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz.U. z 2017r., poz. 1971).

Należy podnieść za Sądem Najwyższym, iż wyjątek od zasady ponoszenia kosztów za wynik sprawy przewiduje art. 102 k.p.c., który pozwala w szczególnie uzasadnionych wypadkach na zasądzenie od strony przegrywającej tylko części kosztów lub nieobciążenie jej w ogóle kosztami; nadto przepis art. 102 k.p.c. nie może być rozszerzająco wykładany
i wyklucza uogólnienie, a może być stosowany w zależności od konkretnego przypadku (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 1981r., sygn. akt IV PZ 11/81,
LEX nr 8307).

W niniejszej sprawie, w ocenie sądu II instancji, zachodzi okoliczność odstąpienia od poniesienia przez powódkę kosztów zastępstwa procesowego na rzecz strony pozwanej. Powódka przed pierwszą rozprawą złożyła oświadczenie o cofnięciu pozwu, nie była w sprawie reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika. Ponadto powódka wskazała, że utrzymuje się z wynagrodzenia w kwocie 1.500 zł i renty rodzinnej po ojcu w kwocie 600 zł. Podała także, że renta rodzinna będzie jej przysługiwała do ukończenia 25 roku życia tj. do listopada 2018 roku. Powódka prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z matką, która cierpi na chorobę nowotworową. Wspólny dochód jej i matki to 3.400 zł, a koszty utrzymania to 2.970 zł. Ponadto aktualnie krąg osób uprawnionych do świadczenia rekompensacyjnego został poszerzony o sieroty uprawnione do renty rodzinnej po pracowniku zmarłym w czasie trwania stosunku pracy w przedsiębiorstwie górniczym. W tej sytuacji sąd I instancji powołując się na zasady współżycia społecznego prawidłowo, w oparciu o art. 102 k.p.c., odstąpił od obciążania jej kosztami zastępstwa procesowego.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. oddalił zażalenie jako nieuzasadnione.

(-) SSO Teresa Kalinka

(-)SSO Patrycja Bogacińska-Piątek

(-) SSR del. Magdalena Kimel

Sędzia

Przewodniczący

Sędzia