Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV K 261/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 stycznia 2017 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie IV Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Szuba- Łozińska

Protokolant Kinga Mazurczak

Przy udziale Prokuratora Elżbiety Nizio-Okoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 6.09.2016, 28.11.2016, 04.01.2017r.

sprawy z oskarżenia publicznego

przeciwko B. O., ur. (...) r. w Ł., córce E. i M.z domu N.,

oskarżonej o to, że:

w dniu 05 sierpnia 2014 r. w W., będąc prezesem zarządu spółki „(...)” z siedzibą w O., przywłaszczyła ladę igloo/regał chłodniczy (...), rok produkcji 2009, o wartości oferowanej 16.033,20 złotych, należący do E. (...) S.A. z siedzibą we W., będący przedmiotem umowy leasingu operacyjnego nr (...), działając tym samym na szkodę E. (...) S.A., tj. o czyn z art. 284 § 2 k.k.

orzeka:

I.  oskarżoną B. O. w ramach zarzucanego jej czynu uznaje za winną tego, że w okresie od dnia 19 sierpnia 2013 r. do dnia 9 grudnia 2013 roku W., będąc prezesem zarządu spółki (...)” Sp. z o.o. z siedzibą w O., przywłaszczyła powierzoną ladę igloo/regał chłodniczy (...), rok produkcji 2009, o wartości oferowanej 16.033,20 złotych, należącą do E. (...) S.A. z siedzibą we W., będącą przedmiotem umowy leasingu operacyjnego nr (...), działając tym samym na szkodę E. (...) S.A. z siedzibą we W., przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi i wypełnia dyspozycję art. 284 §3 kk;

II.  na podstawie art. 66§1 i 2 kk i art. 67 §1 kk postępowanie karne wobec B. O. warunkowo umarza na okres próby jednego roku;

III.  na podstawie art. 67 § 3 k.k. orzeka wobec oskarżonej środek karny w postaci obowiązku częściowego naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego E. (...)S.A. z siedzibą we W. kwoty 1.700 (jeden tysiąc siedemset) złotych;

IV.  na podstawie art. 626 k.p.k. w zw. z art. 627 § 1 k.p.k. zasądza od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa kwotę 420 (czterysta dwadzieścia) złotych tytułem kosztów sądowych, w tym kwotę 60 (sześćdziesiąt) złotych tytułem opłaty.