Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII U 21/18

WYROK

W IMIENIU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11.04.2018 r.

Sąd Okręgowy / Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Świdnicy

Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący-Sędzia : SSO Joanna Sawicz

Protokolant : st. sekretarz sądowy Gabriela Zaborowska

po rozpoznaniu w dniu 11.04.2018 r. w Świdnicy

sprawy Centrum Budowlanego (...) D. S., (...) Spółki Jawnej w W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W.

przy udziale stron K. G., I. G., E. K., D. Ł., M. P., I. S.

o wysokość podstawy wymiaru składek

na skutek odwołań Centrum Budowlanego (...) D. S., (...) Spółki Jawnej w W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W.

z dnia 06.11.2017 r. Nr (...)

z dnia 06.11.2017 r. Nr (...)

z dnia 06.11.2017 r. Nr (...)

z dnia 06.11.2017 r. Nr (...)

z dnia 06.11.2017 r. Nr (...)

z dnia 06.11.2017 r. Nr (...)

I.  oddala odwołania;

II.  zasądza od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwotę 5.400 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. VII U 21/18

UZASADNIENIE

Strona powodowa Centrum Budowlane (...), D. B. sp. j. w W. złożyła odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. z dnia 06.11.2017 r.:

-

Nr (...) dot. M. P.,

-

Nr (...) dot. D. Ł.,

-

Nr (...) dot. E. K.,

-

Nr (...) dot. K. G.,

-

Nr (...) dot. I. G.,

-

Nr (...) dot. I. S.,

którymi organ rentowy ustalił wysokość podstaw wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne ubezpieczonych, z tytułu wykonywania pracy na podstawie umów zlecenia zawartych ze stroną powodową, w okresach wskazanych w tych decyzjach.

Strona powodowa wskazała, że z każdym z ubezpieczonych zawierała dwie pisemne umowy zlecenie, w których szczegółowo wskazany był przedmiot zadań. Zdaniem strony powodowej każda z umów różniła się zakresem przedmiotowym, potrzeba zawarcia dwóch umów wiązała się wyłącznie z potrzebą wykonania różnych czynności, które mogły być wykonane przez różne lub te same osoby. Zawieranie odrębnych umów było zaś spowodowane wyłącznie niemożliwością wcześniejszego przewidzenia zakresu i częstotliwości imprez, jakie będą zlecane płatnikowi przez osoby trzecie. Dlatego zdaniem strony powodowej strony były uprawnione do zawierania wielu umów zleceń w zależności od wzajemnych potrzeb, a obowiązek składkowy wynikał wyłącznie z tytułu pierwszej z nich.

Strona pozwana Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. wniosła o oddalenie odwołań i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego, wskazując że płatnik zawierał kilka umów zlecenia z ubezpieczonymi, zgłaszając ich do ubezpieczenia społecznego tylko z pierwszej umowy. Z tytułu kolejnych umów płatnik zgłaszał ubezpieczonych wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego. Zdaniem strony pozwanej, pomimo redagowania przez płatnika dwóch umów zlecenia dla jednego ubezpieczonego, w rzeczywistości stanowiły jeden stosunek zobowiązaniowy, z którego przychód stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast rozdzielenie stosunku zobowiązaniowego łączącego płatnika z osobami ubezpieczonymi stanowi obejście prawa w rozumieniu art. 58 § 1 k.c.

Postanowieniem z dnia 20.02.2018 r. Sąd na podstawie art. 219 k.p.c. połączył sprawy z odwołań od ww. decyzji strony pozwanej celem łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia, jak również na podstawie art. 477 11 § 1 k.p.c. zawiadomił strony M. P., D. Ł., E. K., K. G., I. G. oraz I. S. o toczącym się postępowaniu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Strona powodowa Centrum Budowlane (...), D. B. sp. j. w W. (KRS: (...)) prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie robót budowlanych, handlu hurtowego i detalicznego, zakwaterowania, restauracji, placówek gastronomicznych i usługowej działalności gastronomicznej, działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.

Regułą u strony powodowej było, że z osobami wykonującymi pracę na podstawie umów zlecenia zawierano dwie umowy. Dotyczyło to bowiem ponad 50 osób.

Pierwsza umowa była zawierana na długi okres, obejmujący od kilku miesięcy do roku za wynagrodzeniem w niskiej kwocie, najczęściej w wysokości od 220 do 350 zł miesięcznie. Na podstawie tej umowy strona powodowa zgłaszała ubezpieczonych do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, odprowadzając składkę na te ubezpieczenia od kwoty przewidzianej w tej umowie. Następnie bezpośrednio po zawarciu w/w umowy (tzw. "pierwszej") w kolejnych dniach, strona pozwana zawierała z tymi samymi ubezpieczonymi kolejne umowy zlecenia, na powtarzalne okresy, zazwyczaj do miesiąca, w przeciągu okresu, na która opiewała "pierwsza umowa" , ale już na poszczególne czynności , za znacznie wyższym wynagrodzeniem, na podstawie których zgłaszała ubezpieczonych wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego. Zakres czynności wykonywanych na podstawie umów zlecenia obejmował obsługę gości, organizację imprez okolicznościowych, sprzątanie, pomoc w kuchni przy przygotowaniu posiłków. Osoby zajmujące się obsługą sali wykonywały czynności takie jak przygotowanie sali, zaplecza, sprzętu, wydawanie śniadań, obsługa cateringu, ale także zajmowały się nakryciami, dekoracją sali, czy sprzątaniem po imprezach. Pomimo zawarcia długotrwałej umowy dotyczącej np. dekoracji sali, nie było konieczności codziennej zmiany dekoracji. Wówczas osoby te zajmowały się wykonywaniem innych czynności przy organizacji imprez. Zleceniobiorcy zatrudnieniu do prac porządkowych, wykonywali wszystkie czynności wynikające ze specyfiki tych prac jak wymiana pościeli, sprzątanie , mycie naczyń. Podobnie osoby zatrudnione w kuchni wykonywały wszystkie czynności związane z ta pracą. Osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenia faktycznie wykonywały prace obejmujące czy to kompleksową obsługę gości hotelu i restauracji, czy to sprzątanie pokoi , sal czy pracę w kuchni Pracę ubezpieczonych organizowała i nadzorowała D. B., bądź menager restauracji (...) S. S. miała do dyspozycji zleceniobiorców, którym przydzielała wykonywanie poszczególnych czynności, ale nie była w stanie rozróżnić, którą umowę w danej chwili ubezpieczone wykonywały, podobnie jak szef kuchni. Ubezpieczone były obecne w pracy w określonych godzinach, pozostawały do dyspozycji menagera, wykonując poszczególne czynności w miarę potrzeb, zgodnie z dyspozycją.

Wynagrodzenie miesięczne było wypłacane po wykonaniu pracy, przy czym jego wysokość była uzależniona od faktycznie wykonanej pracy, w szczególności godzin pracy.

Sporządzaniem i zawieraniem dodatkowych umów z ubezpieczonymi zajmowała się kadrowa A. C., po wykonaniu przez ubezpieczonych określonych prac. Umowy bowiem były sporządzane nie przed wykonaniem pracy, ale po jej zakończeniu w oparciu o informacje w zakresie m.in. czasu pracy, najczęściej na koniec miesiąca i wydawane stronom w miejscu ich zatrudnienia. Zleceniobiorczynie nie były instruowane za każdym razem oddzielnie przed przystąpieniem do pracy o wysokości wynagrodzenia czy zakresie obowiązków, ponieważ kwestie te w szczególności zakres prac był im już ustalany na początku wykonywania pracy i nie wymagał każdorazowo ustalania.

Ubezpieczone były natomiast informowane, że dodatkowe umowy są zawierane dla celów księgowych.

Aktualnie od 2016 roku strona powodowa ograniczyła ilość zawieranych umów zlecenia; korzysta z usług firm zewnętrznych.

Dowód: KRS płatnika, akta ZUS, zeznania świadków, zeznania stron, akta ZUS

Strona powodowa zawarła z ubezpieczoną M. P. umowy zlecenia:

-

Nr (...) z dnia 02.07.2014 r. w przedmiocie posprzątania pokoi hotelowych, sanitariatów i sal restauracyjnych; wymiany pościeli i ręczników w pokojach hotelowych w terminie 02.07.2014-31.12.2014 r., za wynagrodzeniem w wysokości 220 zł brutto miesięcznie;

-

Nr (...) z dnia 26.08.2014 r. w przedmiocie posprzątania sal po odbytych imprezach w terminie 26.08.2014-18.10.2014 r. za wynagrodzeniem 226,24 zł brutto.

Z tytułu tych umów strona powodowa zgłosiła ubezpieczoną do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Strona powodowa zawarła z ubezpieczoną również umowy:

-

Nr (...) z dnia 05.07.2014 r. w przedmiocie posprzątania sal restauracyjnych w terminie 05.07.2014-25.07.2014 r. za wynagrodzeniem 1194,64 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 05.08.2014 r. w przedmiocie posprzątania sal restauracyjnych po odbytych imprezach w terminie 05.08.2014-25.08.2014 r. za wynagrodzeniem 1681,90 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 05.09.2014 r. w przedmiocie posprzątania pokoi hotelowych, sanitariatów, wymiany pościeli i ręczników w terminie 05.09.2014-25.09.2014 r. za wynagrodzeniem 717,96 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 05.10.2014 r. w przedmiocie posprzątania pokoi hotelowych w terminie 05.10.2014-17.10.2014 r. za wynagrodzeniem 1124,55 zł brutto.

Z tytułu tych umów strona powodowa zgłosiła ubezpieczoną tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.

Ubezpieczona M. P. w ww. okresie pracowała u strony powodowej jako pokojowa. Ubezpieczona pracowała w godzinach od 7 do 16, codziennie podpisywała listę obecności. Do jej zakresu obowiązków należało sprzątanie pokoi hotelowych i sal restauracyjnych. Codziennie rano Pani (...)wskazywała ubezpieczonej pomieszczenia do sprzątania oraz wskazywała zakres pracy. Umowy były podpisywane raz w miesiącu, na kwotę odpowiadającą ilości przepracowanych godzin.

Dowód: umowy zlecenia k.205-207, wraz z rachunkami w aktach ZUS, zeznania ubezpieczonej e-protokół k.278 akt sprawy, akta ZUS

Strona powodowa zawarła z ubezpieczoną D. Ł. umowy zlecenia:

-

Nr (...) z dnia 24.12.2012 r. w przedmiocie sprzątania sal restauracyjnych po odbytych imprezach w terminie 24.12.2012-31.12.2013 r., za wynagrodzeniem w wysokości 220 zł brutto miesięcznie;

-

Nr (...) z dnia 26.12.2014 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez okolicznościowych zgodnie z harmonogramem w terminie 26.12.2014-31.12.2015 r. za wynagrodzeniem 12 zł brutto za godzinę.

Z tytułu tych umów strona powodowa zgłosiła ubezpieczoną do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Strona powodowa zawarła z ubezpieczoną również umowy:

-

Nr (...) z dnia 04.01.2013 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez organizowanych zgodnie z harmonogramem w terminie 04.01.2013-25.01.2013 r. za wynagrodzeniem 861,53 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 02.02.2013 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez w terminie 02.02.2013-10.02.2013 r. za wynagrodzeniem 173,68 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 05.04.2013 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez w terminie 05.04.2013-20.04.2013 r. za wynagrodzeniem 324,81 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 05.05.2013 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez okolicznościowych w terminie 05.05.2013-25.05.2013 r. za wynagrodzeniem 347,01 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 04.06.2013 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez plenerowych w terminie 04.06.2013-25.06.2013 r. za wynagrodzeniem 1063,07 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 05.07.2013 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie wesela i poprawin w terminie 05.07.2013-25.07.2013 r. za wynagrodzeniem 424,40 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 05.08.2013 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez plenerowych w terminie 05.08.2013-25.08.2013 r. za wynagrodzeniem 847,30 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 04.09.2013 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez okolicznościowych w terminie 04.09.2013-25.09.2013 r. za wynagrodzeniem 482,32 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 05.10.2013 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez okolicznościowych wg harmonogramu w terminie 05.10.2013-25.10.2013 r. za wynagrodzeniem 522,34 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 08.11.2013 r. w przedmiocie obsługi klientów w trakcie imprez okolicznościowych wg harmonogramu w terminie 08.11.2013-25.11.2013 r. za wynagrodzeniem 520,95 zł brutto,

-

Nr (...)z dnia 05.09.2015 r. w przedmiocie posprzątania po imprezach okolicznościowych odbytych zgodnie z harmonogramem w terminie 05.09.2015-25.09.2015 r. za wynagrodzeniem 1558,36 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 05.10.2015 r. w przedmiocie posprzątania po imprezach okolicznościowych odbytych zgodnie z harmonogramem w terminie 05.10.2015-25.10.2015 r. za wynagrodzeniem 797,71 zł brutto.

Z tytułu tych umów strona powodowa zgłosiła ubezpieczoną tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.

Ubezpieczona D. Ł. pracowała u strony powodowej w ww. okresach jako kelnerka. Wynagrodzenie ubezpieczonej było uzależnione od ilości przepracowanych godzin. W przypadku wesel praca mogła trwać od 10 rano do 4 rano następnego dnia, nie można było przewidzieć czasu pracy. Praca ww. ubezpieczonej polegała na obsłudze gości, nakrywaniu stołów, sprzątaniu sali, przygotowaniu sal do imprezy.

Dowód: umowy zlecenia k.212-219, wraz z rachunkami w aktach ZUS, zeznania ubezpieczonej e-protokół k.278 akt sprawy, akta ZUS

Strona powodowa zawarła z ubezpieczoną E. K. umowy zlecenia:

-

Nr (...) z dnia 24.12.2012 r. w przedmiocie przygotowania scenerii sal restauracyjnych i balowych, przystrojenia stołów kompozycjami z kwiatów, owoców i warzyw w terminie 24.12.2012-31.12.2013 r., za wynagrodzeniem w wysokości 220 zł brutto miesięcznie;

-

Nr (...) z dnia 26.11.2013 r. w przedmiocie przygotowania scenerii sal restauracyjnych i balowych, przystrojenia stołów kompozycjami z kwiatów, owoców i warzyw w terminie 26.11.2013-31.12.2014 r. za wynagrodzeniem 220 zł brutto miesięcznie;

-

Nr (...) z dnia 31.12.2014 r. w przedmiocie posprzątania zaplecza restauracji i przygotowania naczyń do obsługi w terminie 01.01.2015-31.12.2015 r. za wynagrodzeniem 350 zł brutto miesięcznie.

Z tytułu tych umów strona powodowa zgłosiła ubezpieczoną do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Strona powodowa zawarła z ubezpieczoną również umowy:

-

Nr (...) z dnia 04.01.2013 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez okolicznościowych zgodnie z harmonogramem na okres 04.01.2013-25.01.2013 r. za wynagrodzeniem 766,02 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 08.02.2013 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez okolicznościowych zgodnie z harmonogramem na okres 08.02.2013-25.02.2013 r. za wynagrodzeniem 928,38 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 26.03.2013 r. w przedmiocie obsługi gości i dekorowania stołów i sal na okres 26.03.2013-25.04.2013 r. za wynagrodzeniem 643,53 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 04.05.2013 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez na okres 04.05.2013-25.05.2013 r. za wynagrodzeniem 1760,92 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 26.05.2013 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez okolicznościowych na okres 26.05.2013-25.06.2013 r. za wynagrodzeniem 1737,21 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 04.07.2013 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez okolicznościowych na okres 04.07.2013-25.07.2013 r. za wynagrodzeniem 1014,99 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 05.08.2013 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez okolicznościowych na okres 05.08.2013-25.08.2013 r. za wynagrodzeniem 1014,99 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 03.09.2013 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez okolicznościowych na okres 03.09.2013-25.09.2013 r. za wynagrodzeniem 816,41 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 05.10.2013 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez okolicznościowych zgodnie z harmonogramem na okres 05.10.2013-25.10.2013 r. za wynagrodzeniem 1854,82 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 08.11.2013 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez okolicznościowych zgodnie z harmonogramem na okres 08.11.2013-25.11.2013 r. za wynagrodzeniem 1839,60 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 05.12.2013 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez okolicznościowych na okres 05.12.2013-25.12.2013 r. za wynagrodzeniem 2404,22 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 05.01.2014 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez okolicznościowych na okres 05.01.2014-25.01.2014 r. za wynagrodzeniem 2477,96 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 05.04.2014 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez okolicznościowych na okres 05.04.2014-25.04.2014 r. za wynagrodzeniem 2486,64 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 05.05.2014 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez okolicznościowych na okres 05.05.2014-25.05.2014 r. za wynagrodzeniem 4054,36 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 13.06.2014 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez okolicznościowych na okres 13.06.2014-25.06.2014 r. za wynagrodzeniem 1984,85 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 05.07.2014 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez okolicznościowych na okres 05.07.2014-14.07.2014 r. za wynagrodzeniem 2034,44 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 15.07.2014 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez okolicznościowych na okres 15.07.2014-25.07.2014 r. za wynagrodzeniem 1037,76 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 05.08.2014 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez zgodnie z harmonogramem na okres 05.08.2014-14.08.2014 r. za wynagrodzeniem 1612,87 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 15.09.2014 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez okolicznościowych na okres 15.09.2014-25.09.2014 r. za wynagrodzeniem 1378,80 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 05.09.2014 r. w przedmiocie przygotowania śniadań i stołów szwedzkich na okres 05.09.2014-14.09.2014 r. za wynagrodzeniem 1254,55 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 05.10.2014 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez okolicznościowych na okres 05.10.2014-14.10.2014 r. za wynagrodzeniem 2591,86 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 15.10.2014 r. w przedmiocie przygotowania śniadań i obsługi gości na okres 15.10.2014-25.10.2014 r. za wynagrodzeniem 1260,77 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 13.11.2014 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez okolicznościowych na okres 13.11.2014-25.11.2014 r. za wynagrodzeniem 1440,98 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 05.11.2014 r. w przedmiocie przygotowania i obsługi w trakcie śniadań w Restauracji (...) na okres 05.11.2014-12.11.2014 r. za wynagrodzeniem 1698,35 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 12.12.2014 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez okolicznościowych na okres 12.12.2014-25.12.2014 r. za wynagrodzeniem 2629,36 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 05.12.2014 r. w przedmiocie przygotowania i obsługi w trakcie śniadań na okres 05.12.2014-11.12.2014 r. za wynagrodzeniem 1524,95 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 13.01.2015 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez okolicznościowych na okres 13.01.2015-25.01.2015 r. za wynagrodzeniem 1409,33 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 05.01.2015 r. w przedmiocie przygotowania i obsługi w trakcie śniadań na okres 01.01.2015-12.01.2015 r. za wynagrodzeniem 1661,21 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 13.02.2015 r. na okres 13.02.2015-25.02.2015 r. za wynagrodzeniem 1842,90 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 05.02.2015 r. w przedmiocie przygotowania śniadań da gości hotelowych na okres 05.02.2015-12.05.2015 r. za wynagrodzeniem 1333,19 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 13.03.2015 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez okolicznościowych na okres 13.03.2015-25.03.2015 r. za wynagrodzeniem 967,43 zł brutto,

-

Nr (...)z dnia 05.03.2015 r. w przedmiocie przygotowania śniadań dla gości hotelowych na okres 05.03.2015-12.03.2015 r. za wynagrodzeniem 1155,17 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 15.04.2015 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez okolicznościowych na okres 15.04.2015-25.04.2015 r. za wynagrodzeniem 1033,84 zł brutto,

-

Nr (...)z dnia 26.04.2015 r. w przedmiocie przygotowania śniadań dla gości hotelowych na okres 26.04.2015-12.05.2015 r. za wynagrodzeniem 1544,51 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 13.05.2015 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez okolicznościowych na okres 13.05.2015-25.05.2015 r. za wynagrodzeniem 2029,03 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 05.03.2015 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie śniadań i przygotowanie stołów szwedzkich na okres 05.03.2015-12.05.2015 r. za wynagrodzeniem 1780,77 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 13.06.2015 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez okolicznościowych na okres 13.06.2015-25.06.2015 r. za wynagrodzeniem 1892,22 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 01.06.2015 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie śniadań na okres 01.06.2015-12.06.2015 r. za wynagrodzeniem 1895,82 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 13.07.2015 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez okolicznościowych na okres 13.07.2012-25.05.2015 r. za wynagrodzeniem 1423,69 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 26.06.2015 r. w przedmiocie obsługi i przygotowania śniadań dla gości hotelowych na okres 26.06.2015-12.07.2015 r. za wynagrodzeniem 1556,04 zł brutto,

-

Nr(...) z dnia 13.09.2015 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez okolicznościowych na okres 13.09.2015-25.09.2015 r. za wynagrodzeniem 1293 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 01.09.2015 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie śniadań na okres 01.09.2015-12.09.2015 r. za wynagrodzeniem 1217,25 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 03.10.2015 r. w przedmiocie przygotowania śniadań i obsługi przy nich na okres 03.10.2015-12.10.2015 r. za wynagrodzeniem 1474,95 zł brutto,

-

Nr (...)z dnia 13.10.2015 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez okolicznościowych na okres 13.10.2015-25.10.2015 r. za wynagrodzeniem 1493,40 zł brutto,

-

Nr (...)z dnia 13.11.2015 r. w przedmiocie obsługi gości w trakcie imprez okolicznościowych na okres 13.11.2015-25.11.2015 r. za wynagrodzeniem 247,79 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 02.11.2015 r. w przedmiocie przygotowania śniadań dla gości hotelowych na okres 02.11.2015-12.11.2015 r. za wynagrodzeniem 1230,22 zł brutto,

Z tytułu tych umów strona powodowa zgłosiła ubezpieczoną tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.

Ubezpieczona E. K. pracowała u strony powodowej w ww. okresach, wykonując wszystkie czynności w zakresie obsługi gości podczas imprez. Do jej stałych obowiązków należało przygotowanie sali, dekoracja sali, posprzątanie, kelnerowanie, tj. wszystkie niezbędne prace związane z przygotowaniem sal i obsługą gości. Zakres pracy był uzależniony od imprezy którą miała obsłużyć i od poleceń osoby, która bezpośrednio nadzorowała jej pracę. Ubezpieczona przyjeżdżała do strony powodowej na określoną godzinę, zajmowała się dekoracją sali, przygotowaniem sali na przyjęcie gości, pracowała jako kelnerka, po zakończeniu imprezy sprzątała. Czas pracy zależał od charakteru imprezy i długości jej trwania. Wynagrodzenie było obliczane na podstawie przepracowanych godzin; ubezpieczona podpisywała umowy po wykonaniu całej pracy, zazwyczaj na koniec miesiąca.

Dowód: umowy zlecenia k.220-258, wraz z rachunkami w aktach ZUS, zeznania ubezpieczonej e-protokół k.278 akt sprawy

Strona powodowa zawarła w dniu 02.01.2013 r. z ubezpieczoną K. G. umowę zlecenia nr (...)w przedmiocie posprzątania kuchni i pozmywania naczyń po odbytych imprezach w terminie od dnia 02.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r., za wynagrodzeniem w wysokości 220 zł brutto miesięcznie.

Z tytułu tych umów strona powodowa zgłosiła ubezpieczoną do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Strona powodowa zawarła z ubezpieczoną również umowy:

-

Nr (...) z dnia 04.01.2013 r. w przedmiocie przygotowania potraw dla szkół i na imprezy okolicznościowe na okres 04.01.2013-25.01.2013 r. za wynagrodzeniem 2034,36 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 08.02.2013 r. w przedmiocie przygotowania potraw dla szkół i na imprezy okolicznościowe na okres 08.02.2013-25.02.2013 r. za wynagrodzeniem 1700,04 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 26.02.2013 r. w przedmiocie przygotowania zestawów śniadaniowych dla szkół na okres 26.02.2013-30.04.2013 r. za wynagrodzeniem 1497,74 zł brutto.

Z tytułu tych umów strona powodowa zgłosiła ubezpieczoną tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.

Dowód: umowy zlecenia k.210-211, wraz z rachunkami w aktach ZUS, akta ZUS,

Strona powodowa zawarła w dniu 02.07.2015 r. z ubezpieczoną I. G. umowę zlecenia nr (...) w przedmiocie posprzątania pokoi hotelowych i innych pomieszczeń po remontach i budowie, doprowadzenia do stanu używalności w terminie od dnia 02.07.2015 r. do dnia 31.08.2015 r., za wynagrodzeniem w wysokości 10,42 zł brutto za godzinę pracy.

Z tytułu tych umów strona powodowa zgłosiła ubezpieczoną do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Strona powodowa zawarła z ubezpieczoną również umowy w przedmiocie pozmywania naczyń po imprezach okolicznościowych:

-

Nr (...) z dnia 05.08.2015 r. na okres 05.08.2015-25.08.2015 r. za wynagrodzeniem 286,64 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 05.09.2015 r. na okres 05.09.2015-25.09.2015 r. za wynagrodzeniem 1643,25 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 05.10.2015 r. na okres 05.10.2015-25.10.2015 r. za wynagrodzeniem 1378,42 zł brutto.

Z tytułu tych umów strona powodowa zgłosiła ubezpieczoną tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.

Ubezpieczona I. G. pracowała u strony powodowej w ww. okresach jako sprzątająca. Do obowiązków ubezpieczonej należało kompleksowe sprzątanie pokoi, sal, domków. Ubezpieczona przychodziła do pracy niemal codziennie, zazwyczaj od 8 do 16. Wysokość wynagrodzenia była uzależniona od ilości przepracowanych godzin. Ubezpieczona otrzymywała umowy do podpisu już po wykonaniu sprzątania, na kwotę wynagrodzenia obliczoną na podstawie ilości przepracowanych godzin.

Dowód: umowy zlecenia k.203-204, wraz z rachunkami w aktach ZUS, zeznania ubezpieczonej e-protokół k.278 akt sprawy, akta ZUS

Strona powodowa zawarła w dniu 22.07.2015r. z ubezpieczoną I. S. umowę zlecenia nr (...) w przedmiocie posprzątania pokoi hotelowych, sanitariatów, wymiany pościeli w pokojach, wymiany środków czystości w pokojach w terminie od dnia 22.07.2015 r. do dnia 07.12.2015 r., za wynagrodzeniem w wysokości 10,94 zł brutto za godzinę pracy.

Z tytułu tych umów strona powodowa zgłosiła ubezpieczoną do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Strona powodowa zawarła z ubezpieczoną również umowy w przedmiocie uprzątnięcia sal restauracyjnych, zaplecza kuchni i baru:

-

Nr (...) z dnia 05.08.2015 r. na okres 05.08.2015-25.08.2015 r. za wynagrodzeniem 488,83 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 05.09.2015 r. na okres 05.09.2015-25.09.2015 r. za wynagrodzeniem 485,54 zł brutto,

-

Nr (...) z dnia 05.10.2015 r. na okres 05.10.2015-04.11.2015 r. za wynagrodzeniem 1249,28 zł brutto.

Z tytułu tych umów strona powodowa zgłosiła ubezpieczoną tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.

Dowód: umowy zlecenia k.208-209, wraz z rachunkami w aktach ZUS

W dniach 23.06.2017-26.07.2017 r. strona pozwana przeprowadziła kontrolę płatnika (...) m.in. w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Kontrolą objęto okres od stycznia 2013 r. do grudnia 2015 r. W toku kontroli ustalono, że w kontrolowanym okresie płatnik zawierał z ubezpieczonymi dwie umowy zlecenia wykonywane w jednym miesiącu, pierwszą zazwyczaj na okres roku na niską kwotę, kolejne umowy na krótsze okresy na znacznie wyższe kwoty. Powyższe ustalenia poczyniono w oparciu m.in. o zeznania ubezpieczonych. Na tej podstawie płatnik odprowadzał składki na ubezpieczenia społeczne wyłącznie z tytułu pierwszej umowy, od niskiej kwoty. Zdaniem strony pozwanej pomimo redagowania przez płatnika dwóch umów zlecenia dla jednego ubezpieczonego – umowy te stanowiły faktycznie jeden stosunek zobowiązaniowy, a składki na ubezpieczenie społeczne powinny zostać opłacone od sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów. Powyższe ustalenia poczynione m.in. w oparciu o zeznania przesłuchanych ubezpieczonych w trakcie postępowania wyjaśniającego

Płatnik złożył zastrzeżenia do protokołu kontroli, które nie zostały uwzględnione przez stronę pozwaną.

Dowód: protokół kontroli wraz z informacją o rozpatrzeniu zastrzeżeń do protokołu kontroli w aktach ZUS

Zaskarżonymi decyzjami z dnia 06.11.2017 r. organ rentowy ustalił wysokość podstaw wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne ubezpieczonych z tytułu wykonywania pracy na podstawie umów zlecenia zawartych ze stroną powodową, w okresach wskazanych w tych decyzjach, przyjmując do jej ustalenia pełne wynagrodzenie uzyskane na podstawie wszystkich umów zlecenia zawartych ze strona powodową.

Dowód: akta ZUS

Sąd zważył, co następuje:

Odwołania wniesione przez stronę powodową (...), D. B. sp. j. w W. podlegały oddaleniu.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2017.1778 j.t.) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9 osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej są: osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwane zleceniobiorcami. Nadto w myśl przepisu art. 12 cyt. ustawy – obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają, osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, wypadkowemu podlegają zleceniobiorcy od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy - art. 13 ust. 2 w/w ustawy systemowej. Przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczonych stanowi przychód, o którym mowa w art. 4 pkt. 9 i 10 będący odpłatnością za wykonywanie tej umowy ustalony m.in. kwotowo - art. 18 ust. 1 i ust. 3 ww. ustawy systemowej.

Sporem w niniejszym postępowaniu objęta była ocena prawna, czy umowy zlecenia zawierane przez stronę powodową z ubezpieczonymi tworzyły w istocie jeden stosunek zobowiązaniowy, czy też stanowiły odrębne stosunki cywilnoprawne. Strona powodowa twierdziła bowiem, że każda z umów dodatkowych, opiewających na kwoty znacznie wyższe niż wynikające z umów podstawowych, była zawierana w razie wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych czynności przez ubezpieczone, których zapotrzebowania w chwili zawarcia umów pierwotnych nie sposób było przewidzieć. Dlatego zdaniem strony powodowej obowiązek składkowy wynikał wyłącznie z tytułu zawarcia pierwszej umowy zlecenia, od niższej podstawy wymiaru. Natomiast nie była sporna sama wysokość wynagrodzeń wynikających z treści tych umów. Żadna ze stron tych kwot nie kwestionowała, zostały one potwierdzone rachunkami znajdującymi się w aktach ZUS.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy systemowej, w brzmieniu obowiązującym o okresach objętych treścią zaskarżonych decyzji, osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-6 i 10, jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń, z zastrzeżeniem ust. 7.

Powyższy przepis reguluje kwestię zbiegu wielu tytułów do ubezpieczeń społecznych, wynikającego z zawierania wielości umów cywilnoprawnych przez jednego ubezpieczonego. Niemniej jednak w orzecznictwie dominującym jest stanowisko, że zabieg redakcyjny w postaci rozdzielenia treści jednego stosunku obligacyjnego do dwóch lub więcej dokumentów nie pozwala na przyjęcie, iż z tego tylko względu faktycznie stanowią one dwie lub więcej umowy. Podleganie ubezpieczeniom społecznym z określonych tytułów, a w konsekwencji również podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynikają z rzeczywistego stanu i sposobu wykonywania zatrudnienia, a nie z samego faktu sporządzenia umowy w określony sposób. Dokument w postaci umowy nie jest niepodważalnym dowodem na to, że osoby go podpisujące, jako strony, faktycznie złożyły niewadliwe oświadczenie woli o treści zapisanej w tym dokumencie (por. wyrok SA w Gdańsku z dnia 15.04.2016 r. III AUa 1014/15; z dnia 23.03.2016 r. III AUa 1673/15; z dnia 06.11.2015 r. III AUa 892/15). Ponadto objęcie obowiązków wykonywanych w tym samym miejscu, w tym samym czasie i na rzecz tej samej osoby dwoma umowami zlecenia nie przesądza, iż mamy do czynienia z dwoma stosunkami zobowiązaniowymi (por. wyrok SA w Gdańsku z dnia 11.05.2012 r. III AUa 908/11).

Trzeba podkreślić, że skoro ustawodawca przewidział możliwość stosowania regulacji wynikających z przepisu art. 9 ust. 2 ustawy systemowej, to niewątpliwie ubezpieczeni mogą z tego rodzaju instytucji korzystać. Jednakże, w świetle całej regulacji wynikających z ustawy z 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i celowi, w jakim został utworzony Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, trudno uznać, że zamiarem ustawodawcy było utworzenie swoistej furtki do unikania opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i kreowania stosunków prawnych, tak by składki były odprowadzane od bardzo niskich kwot, w sytuacji gdy ubezpieczony posiada dwa tytuły do ubezpieczenia (por. wyrok SA w Gdańsku z dnia 06.08.2015 r. III AUa 1849/14). Tym bardziej, gdy ubezpieczeni w istocie nie byli świadomi, że od umów późniejszych, od wyższych kwot, nie były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.

Przenosząc powyższe do okoliczności niniejszej sprawy, mając na uwadze zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, na który złożyły się akta ZUS, umowy zlecenia znajdujące się w aktach sprawy oraz zeznania świadków M. M., M. R., S. S., ubezpieczonych oraz (...) za stronę pozwaną, Sąd uznał, że stanowisko strony pozwanej wyrażone w zaskarżonych decyzjach jest prawidłowe. Trzeba przede wszystkim podkreślić, że ani ubezpieczone, ani świadkowie , w tym S. S., nie odróżniały, którą z umów ubezpieczone w danej chwili wykonywały. Fakt natomiast sporządzenia umowy podstawowej na kwotę 220-350 zł w zakresie sprzątania, czy dekorowania sali, nie oznaczał, że w tym czasie ubezpieczone nie wykonywały innych prac. Wręcz przeciwnie, ubezpieczone przychodziły do strony pozwanej w ściśle określonych godzinach, podpisywały listy obecności, otrzymywały dyspozycję w zakresie koniecznych prac i na tej podstawie wykonywały już poszczególne czynności. Przy czym w tym zakresie nie były już oddzielnie instruowane, ponieważ czynności te wynikały ze specyfiki danego zatrudnienia. Nie można również pominąć jakże istotnej okoliczności, że ubezpieczone w trakcie swoich zeznań nie odróżniały poszczególnych czynności jako odrębnych umów zlecenia, wskazując, że dopiero pełny zakres wykonanej pracy stanowił w istocie o wykonaniu umowy. Ubezpieczone sprzątały, obsługiwały imprezy, przygotowywały posiłki w istocie w ramach stałej umowy zlecenia, podczas której pozostawały do dyspozycji strony powodowej, zaś wynagrodzenie było uzależnione od czasu pracy, co wedle zeznań świadków, ubezpieczonych i także (...) nie było możliwe do ustalenia z góry. Fakt ustalania harmonogramu pracy, czy wykonywania poszczególnych czynności składających się na określoną pracę, nie może stanowić podstawy do przyjęcia wielokrotności umów.

Także sposób "zawierania" kolejnych umów zlecenia wskazuje na ich fikcyjność. Otóż "drugie umowy" były sporządzane nie przed ich zawarciem czy przed wykonaniem umowy, ale już po wykonaniu pracy. A zatem nie było potrzeby uzgadniania zakresu prac, ponieważ ubezpieczone od początku - od zawarcia pierwszej umowy - doskonale znały swoje obowiązki zleceniobiorcy. Kolejna umowa służyła w istocie jedynie rozliczeniu czasu pracy, ponieważ żadna ze stron nie była w stanie tego przewidzieć. Nie można również pominąć, że "drugie" umowy nie miały charakteru okazjonalnego, co podnosiła strona powodowa. Dotyczyły one bowiem okresów w kolejnych miesiącach następujących po sobie, co potwierdza stałość umowy zlecenia. Natomiast umowy "pierwsze" z kolei przewidywały stałe wynagrodzenie miesięczne, chociaż strona powodowa twierdziła, podobnie jak ubezpieczone , że nie można było z góry przewidzieć czasu i zakresu ich pracy, a to nie pozwalało na przyjęcie stałego wynagrodzenia.

Nawet sposób ewidencjonowania spornych umów wskazuje, że były one zawierane tylko dla celów ubezpieczeniowych. Potwierdza to niekonsekwencja strony pozwanej w numeracji umów. Bowiem z ich treści wynika, że niejednokrotnie umowa opatrzona wcześniejszą datą, miała wyższy numer niż umowa opatrzona późniejszą datą. Przykładem są chociażby umowy E. K. nr (...) z dnia 03.10.2015 r. na okres 03.10.2015-12.10.2015 r. oraz nr (...) z dnia 13.10.2015 r. na okres 13.10.2015-25.10.2015 r. W przypadku tej ubezpieczonej większość umów ma niekonsekwentnie wprowadzoną numerację, co wskazuje na cel zachowania pozoru zbiegu tytułów do ubezpieczeń.

Nie można również pominąć, że po 2016 roku (po zmianie przepisów w zakresie możliwości wyłączenia oskładkowania umów zlecenia - art. 9 ust. 2c ustawy systemowej) strona powodowa zdecydowania ograniczyła zawieranie umów zlecenia.

Reasumując ubezpieczone wykonywały jedną umowę, a zredagowanie dodatkowych umów miało na celu wyłącznie uniknięcie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od pełnej wysokości wynagrodzenia wypłaconego ubezpieczonym w danym miesiącu.

Dlatego w ocenie Sądu, przez cały okres objęty ww. umowami w istocie ubezpieczone wykonywały te same czynności w ramach jednego stosunku cywilnoprawnego.

Zgodnie z art. 58 § 1 k.c. czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. O czynności prawnej (także zawarciu umowy) mającej na celu obejście ustawy można mówić wówczas, gdy czynność taka pozwala na uniknięcie zakazów, nakazów lub obciążeń wynikających z przepisu ustawy i tylko z takim zamiarem została dokonana (por. wyrok SN z dnia 11.01.2006 r., II UK 51/05). Przeprowadzone postępowanie dowodowe w sposób jednoznaczny wykazało, że zawarcie przez stronę powodową z ubezpieczonymi odrębnych umów zlecenia, służyć miało wyłącznie osiągnięciu celu sprzecznego z obowiązującymi przepisami prawa – upozorowaniu zbiegu ogólnych tytułów ubezpieczenia i wyeliminowaniu regulacji z art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy systemowej w odniesieniu do pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia. W ocenie Sądu sposób wykonywania poszczególnych czynności przez ubezpieczone, redakcja tych umów, sposób ich zawierania i rozliczania niewątpliwie wskazują, że wyłącznym celem rozdzielenia czynności na odrębne stosunki prawne, było obniżenie kosztów wynikających z obowiązku odprowadzania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Zachodzą zatem przesłanki do uznania umów zlecenia zawartych z ubezpieczonymi jako kolejne umowy, za nieważne na podstawie art. 58 § 1 k.c.

Odnosząc się natomiast do postępowania dowodowego Sąd na podstawie art. 217§3 k.p.c. pominął pozostałe dowody wykazywane przez stronę powodową, w szczególności zeznania świadków, w tym A. C., ponieważ w oparciu o przeprowadzone dowody okoliczności sporne zostały dostatecznie wyjaśnione. W szczególności oparto się o zeznania samej strony powodowej i ubezpieczonych, które to zeznania w sposób niebudzący wątpliwości wykazały zarówno okoliczności towarzyszące wykonywaniu spornych umów, sposób ich zawierania, przedmiot, sposób rozliczania, ustalania wynagrodzenia, zakres wykonywanych prac.

Sąd nie uwzględnił również wniosku strony powodowej o zobowiązanie strony pozwanej do wskazania, które umowy stanowiły przedmiot oceny strony pozwanej, a które zostały pominięte. Sąd zauważa, że w treści uzasadnień zaskarżonych decyzji strona pozwana szczegółowo wymieniła wszystkie umowy, które zostały przyjęte do ustalenia podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w okresach objętych decyzjami. Ponadto pełnomocnik strony powodowej przedłożył Sądowi wszystkie umowy łączące stronę powodową z ubezpieczonymi. Sąd stwierdza, że są to te same umowy, które znajdują się w aktach ZUS oraz zostały wymienione w zaskarżonych decyzjach. Tym samym nie było potrzeby zobowiązania strony pozwanej do złożenia wykazu umów uwzględnionych i pominiętych, co prowadziło do oddalenia wniosku dowodowego zawartego w piśmie z dnia 09.03.2018 r.

Natomiast odnosząc się do zarzutu strony powodowej dotyczącego kompetencji ZUS do ustalania istnienia stosunku ubezpieczeniowego płatnika i ubezpieczonego, należy przede wszystkim podnieść, że przepis art. 68 ust.1 pkt 1 a, c i pkt 6 w/w ustawy systemowej wprost przewiduje możliwość działania organu rentowego w zakresie stwierdzania i ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych, wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, a także przeprowadzania kontroli wykonywania przez płatników składek i przez ubezpieczonych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych. Regulacja ta zatem pozwala na samodzielne ustalanie istnienie obowiązku ubezpieczenia społecznego i jego zakresu ,a to z kolei implikuje uprawnienie organu rentowego do badania, czy określona umowa, faktycznie stanowi jednak podstawę do objęcia jej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i czy nie została zawarta w innym celu, np. obejścia prawa. Nie można również pominąć, że w wyroku z dnia 14.06.2006r. (sygn. akt K 53/05) Trybunał Konstytucyjny odnosząc się do kwestii możliwości samodzielnego ustalania istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa przez organy podatkowe, uznał to uprawnienie za zgodne z Konstytucją; przy czym zakres uprawnień organów podatkowych jest zdecydowanie mniejszy niż w przypadku uprawnień organu rentowego wynikających z ustawy systemowej. Nadto przepis art. 83 ust. 2 ustawy systemowej przewiduje wprost właściwość sądu powszechnego do rozpoznawania spraw z zakresu szeroko rozumianych ubezpieczeń społecznych (art. 476 § 2 i 3 k.p.c.); w tym również odnoszących się do kwestii ustalania istnienia lub jego braku obowiązku ubezpieczenia wynikającego z ważnej umowy cywilno-prawnej. Zamieszczanie w jakimkolwiek miejscu Kodeksu postępowania cywilnego (poza działem odnoszącym się do postępowania odrębnego w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych) jakichkolwiek przepisów przyznających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych określone uprawnienia procesowe było więc w tej sytuacji zbędne.

Mając powyższe rozważania na uwadze, Sąd na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. oddalił odwołania, o kosztach postępowania orzekając na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U.2018.265 j.t.), w kwocie minimalnej wynikającej z wartości nieopłaconych składek od każdej z zaskarżonych decyzji.