Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt. I ACa 102/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 października 2016 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący

SSA Dariusz Mazurek

Sędziowie:

SA Bogdan Ziemiański

SO del. Edyta Pietraszewska (spr.)

Protokolant:

st.sekr.sądowy Cecylia Solecka

po rozpoznaniu w dniu 20 października 2016 r. na rozprawie

sprawy z powództwa S. A.

przeciwko Skarbowi Państwa-Wojewodzie (...) w R.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie

z dnia 30 grudnia 2015 r., sygn. akt I C 788/12

I.  z m i e n i a zaskarżony wyrok w pkt. I tylko o tyle, że ustawowe odsetki za opóźnienie od kwoty 381.500 zł zasądza od dnia 31 grudnia 2015r., a w pozostałej części powództwo o odsetki oddala,

II.  o d d a l a apelację w pozostałej części,

III.  z a s ą d z a od pozwanego Skarbu Państwa – Wojewody (...) w R. na rzecz powoda S. A. kwotę 10.800 zł ( dziesięć tysięcy osiemset) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powodowi z urzędu w postępowaniu apelacyjnym .

SSA Bogdan Ziemiański SSA Dariusz Mazurek del.SO Edyta Pietraszewska