Pełny tekst orzeczenia

Warszawa, dnia 2 października 2018 r.

Sygn. akt VI Ka 154/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy w składzie :

Przewodniczący: SSO Beata Tymoszów

protokolant: protokolant sądowy stażysta Anna Tarasiuk

po rozpoznaniu dnia 2 października 2018 r.

sprawy J. K. syna F. i A., ur. (...) w T.

obwinionego o wykroczenie z art. 51 § 1 k.w.

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę obwinionego

od wyroku Sądu Rejonowego w Legionowie

z dnia 28 listopada 2017 r. sygn. akt II W 269/17

zmienia wyrok w zaskarżonej części w ten sposób, że J. K. uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu; wydatkami postępowania w sprawie obciążając Skarb Państwa.