Pełny tekst orzeczenia

  Sygn. akt VIII Ga 620/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 lutego 2019 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Piotr Sałamaj (sprawozdawca)

Sędziowie: SO Anna Górnik

SR del. Monika Rzepiejewska

Protokolant: stażysta Monika Flejszar

po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2019 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa P. W.

przeciwko M. S.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 r., sygn. akt V GC 995/16

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie I. i III. w ten sposób, że:

1.  oddala powództwo,

2.  zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1.251 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt jeden złotych) tytułem kosztów procesu;

II.  zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 600 zł (sześćset złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

SSO Anna Górnik SSO Piotr Sałamaj SSR del. Monika Rzepiejewska