Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI Gz 5/19

POSTANOWIENIE

Dnia 8 marca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia SO Joanna Rusińska

Sędziowie SO Małgorzata Bartczak – Sobierajska, SO Zbigniew Krepski

po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2019r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Firma (...) sp. z o.o. w P.

przeciwko

o ogłoszenie upadłości

na skutek zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 4 grudnia 2017r., sygn. akt V GU 150/17

postanawia

uchylić zaskarżone postanowienie, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Toruniu.

Zbigniew Krepski Joanna Rusińska Małgorzata Bartczak- Sobierajska

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Toruniu postanowieniem z dnia 4 grudnia 2017 r. oddalił wniosek dłużnika Firmy (...) sp. z o.o. w P. o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 p.u. uznając, że wnioskodawca nie dysponuje wystarczającym majątkiem dla pokrycia kosztów postepowania upadłościowego.

W zażaleniu dłużnik zarzuci Sądowi I instancji naruszenie art. 11 ust.1 i 1a p.u. poprzez nieustalenie, czy wnioskodawca stał się niewypłacalny oraz art. 13 ust. 2a p.u. poprzez brak ustalenia, czy materiał zgromadzony w sprawie daje podstawę do rozwiązania podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. W oparciu o takie zarzuty skarżący domagał się uchylenia zaskarżonego postanowienia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy na podstawie art. 13 ust.1 p.u. jest uzasadnione tylko wówczas, gdy dłużnik jest niewypłacalny w rozumieniu art. 10 i art.11 p.u. Innymi słowy, przepis art. 13 p.u., aktualizuje się dopiero po wcześniejszym ustaleniu niewypłacalności dłużnika. Takiego ustalenia Sąd I instancji nie poczynił, dlatego zarzut naruszenia art. 11 ust.1 i 1a p.u. jest uzasadniony. Co więcej, ze stanowiska wnioskodawcy oraz tymczasowego nadzorcy sądowego prezentowanego na posiedzeniu z dnia 27 listopada 2017 r. wynika, że dłużnik może mieć tylko jednego wierzyciela, co powoduje, że wniosek mógł być przedwczesny albowiem ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy może nastąpić tylko wówczas, gdy istnieje co najmniej dwóch wierzycieli (zob. uchwała SN z 27.5.1993 r. III CZP 61/93, OSNC 1994, nr 1, poz. 7). Do tej kwestii Sąd Rejonowy się w ogóle nie odniósł.

Ponadto trafny jest zarzut naruszenia art. 13 ust 2a p.u., według którego oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd ustala, czy materiał zgromadzony w sprawie daje podstawę do rozwiązania podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Sąd I instancji w tym zakresie nie dokonał ustaleń.

Podsumowując, istotą sprawy jest kwestia ustalenia niewypłacalności dłużnika w rozumieniu art. 10 i art. 11 p.u. Brak wyjaśnienia istnienia przesłanek niewypłacalności w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia powoduje, że ta kwestia nie poddaje się kontroli instancyjnej, gdyż Sąd I instancji nie rozstrzygnął istoty sprawy, odnosząc się w motywach postanowienia tylko do podstaw z art. 13 ust.1 p.u. To uzasadnia uchylenie zaskarżonego postanowienia na podstawie art. 386 § 4 i art. 32 p.u.

Przy ponownym badaniu sprawy Sąd Rejonowy powinien ustalić, czy wnioskodawca jest niewypłacalny na podstawie art. 10 i 11 p.u., czy ma więcej niż jednego wierzyciela, a następnie dopiero zbadać, czy zachodzą podstawy do oddalenia wniosku na podstawie art. 13 p.u., stosując w razie jego zastosowania ust. 2a.

Zbigniew Krepski Joanna Rusińska Małgorzata Bartczak- Sobierajska

Z.

1. (...),

2. (...)

3. (...)

4 (...)

T. r.