Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1822/18

POSTANOWIENIE

Dnia 18 grudnia 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Katarzyna Kamińska-Krawczyk

Sędziowie: S.O. Zofia Szcześniewicz

S.O. Radosław Olewczyński

Protokolant: Marta Urbańska

po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2018 roku w Łodzi

na rozprawie z wniosku M. P.

z udziałem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w T.

o ustanowienie służebności przesyłu

na skutek apelacji obu stron

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

z dnia 8 maja 2018 roku

sygn. akt II Ns 2929/13

postanawia:

1.  sprostować oczywistą omyłkę pisarską w komparycji oraz punkcie 1 i 2 zaskarżonego postanowienia w ten sposób, że zamiast (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.” powinno być (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.”;

2.  oddalić obie apelacje;

3.  ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania apelacyjnego związane ze swoim udziałem w sprawie.