Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 304/16

POSTANOWIENIE

Dnia 5 kwietnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Andrzej Dyrda

Sędziowie: SO Magdalena Balion - Hajduk (spr.)

SR (del.) Joanna Łukasińska-Kanty

po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Gliwicach

sprawy egzekucyjnej z wniosku(...)w W.

przeciwko dłużnikowi (...) T. S., (...)w R.

o świadczenie pieniężne

w przedmiocie skargi dłużników na postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w (...)

na skutek zażalenia dłużnika

na postanowienie Sądu Rejonowego w (...)

z dnia 29 lipca 2015 r., sygn. akt I Co 1787/15

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSR (del.) Joanna Łukasińska-Kanty SSO Andrzej Dyrda SSO Magdalena Balion - Hajduk

Sygn. akt III Cz 304/16

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z 29 lipca 2015r. Sąd Rejonowy w (...) na podstawie art. 767 ( 3) k.p.c. odrzucił skargę dłużnika na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w(...). W uzasadnieniu podał, że zarządzeniem z dnia 17 czerwca 2015r. dłużnik został wezwany do uiszczenia opłaty od skargi na czynność komornika w kwocie 100 zł w terminie tygodniowym pod rygorem odrzucenia skargi. W zakreślonym terminie dłużnik nie uiścił wymaganej opłaty. Jednocześnie Sąd nie stwierdził podstaw do podjęcia czynności na podstawie art. 759§2 k.p.c.

Zażalenie na powyższe rozstrzygnięcie złożył dłużnik, zarzucając brak podstaw faktycznych i prawnych do jego wydania. Wniósł przy tym o uchylenie zaskarżonego postanowienia, orzeczenie o kosztach postępowania oraz zwolnienie od opłaty od zażalenia. W jego ocenie, opłata od skargi została uiszczona w terminie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 767 3 k.p.c., Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie, chyba że uzna, iż zachodzą podstawy do podjęcia czynności na podstawie art. 759§2 k.p.c.

Dłużnik w dniu 3 lipca 2015r. został wezwany do usunięcia barków formalnych skargi poprzez uiszczenie opłaty w wysokości 100 zł w terminie tygodniowym pod rygorem odrzucenia skargi. Termin do wniesienia opłaty upływał zatem 10 lipca 2015r.

W wykonaniu zarządzenia z 21 sierpnia 2015r. ustalono, że opłata od skargi nie została uiszczona, zaś ostatnia wpłata od dłużnika została zarejestrowana w marcu 2015r., dotyczyła zatem innej sprawy.

Sąd Okręgowy uznał zaskarżone postanowienie za prawidłowe i na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397§2 k.p.c. z uwzględnieniem art. 13§2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

SSR (del.) Joanna Łukasińska – Kanty SSO Andrzej Dyrda SSO Magdalena Balion – Hajduk