Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 345/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 02 października 2018 roku

Sąd Rejonowy w Chorzowie w Wydziale II Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Robert Seweryn

Protokolant: Dominika Kubica

przy udziale prokuratora Marzanny Misiak

po rozpoznaniu w dniu 18 września 2018 roku na rozprawie

sprawy: H. B. (B.), syna E. i M., urodzonego w dniu (...) w L.

oskarżonego o to, że:

w dniu 24 maja 2917e. w C. w celu uzyskania dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego (...) H. B. z siedzibą w P. od instytucji dysponującej środkami publicznymi – (...) Centrum (...) w C. świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, to jest dofinansowania realizacji projektu pod nazwą „Zakup linii produkcyjnej do wdrożenia nowych produktów – domów energooszczędnych, wykonywanych w technologii domów szkieletowych z drewna KVH oraz więźb dachowych” w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16 na dofinansowanie w realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020 Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP” Działania 3.2 „Innowacje MŚP” na kwotę 2.000.000,00 zł, przedłożył potwierdzający nieprawdę dokument w postaci Promesy udzielenia kredytu przez B. S.w T. z dnia 24 maja 2017 r., który przerobił zmieniając jego treść, przy czym przedłożony dokument dotyczył okoliczności o istotnych znaczeniu dla uzyskania wspomnianego wsparcia finansowego

tj. o przestępstwo z art. 297 §1 kk

1.  uznaje oskarżonego H. B. za winnego tego, że w dniu 24 maja 2017 roku w C., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – w celu uzyskania dla siebie samego prowadzącego działalność gospodarczą pod (...) H. B. z siedzibą w P. świadczenia pieniężnego ze środków publicznych na określony cel gospodarczy tj. dofinansowania w kwocie 2.000.000 zł na realizację projektu pod nazwą „Zakup linii produkcyjnej do wdrożenia nowych produktów – domów energooszczędnych, wykonywanych w technologii domów szkieletowych z drewna KVH oraz więźb dachowych” w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16 na dofinansowanie w realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020 Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP” Działania 3.2 „Innowacje MŚP” RPO WSL, za pośrednictwem systemu elektronicznego LSI, przedłożył (w celu użycia jako autentyczny) (...) Centrum (...) w C. – instytucji dysponującej środkami publicznymi przerobiony przez siebie dokument w postaci promesy udzielenia kredytu wystawionej oskarżonemu przez B. S.w T. w dniu 24 maja 2017 roku (w zakresie kwoty udzielonej promesy oraz warunków jej udzielenia), przy czym przedłożony dokument dotyczył okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wspomnianego wsparcia finansowego, czym wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 297 §1 kk i art. 270 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk i za to na podstawie art. 297 §1 kk w zw. z art. 11 §3 kk wymierza mu karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności i jednocześnie na podstawie art. 33 §2 kk wymierza mu karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych,

2.  na podstawie art. 69 §1 i 2 kk i art. 70 §1 kk warunkowo zawiesza wykonanie wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności na okres 2 (dwa) lat próby,

3.  na podstawie art. 72 §1 pkt 1 kk zobowiązuje oskarżonego – w okresie próby – do informowania Sądu o przebiegu okresu próby co 6 (sześć) miesięcy na piśmie, począwszy od daty uprawomocnienia się wyroku,

4.  na podstawie art. 230 §2 kpk zwraca B. S.w T. dokumenty znajdujące się w koszulce foliowej na k. 138 akt sprawy,

5.  na podstawie art. 627 kpk i art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa wydatki w kwocie 5.130,12 (pięć tysięcy sto trzydzieści 12/100) oraz opłatę w kwocie 1.120,00 (jeden tysiąc sto dwadzieścia) złotych.