Pełny tekst orzeczenia

sygn. akt IV W 453/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 listopada 2018 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie w IV Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Tomasz Ładny

Protokolant: Paulina Puzia

Oskarżyciel publiczny: K. T.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8.11.2018r.

wniosku o ukaranie złożonego przez Marszałka Województwa (...)

w sprawie S. D. K., s. M. i A., ur. (...) w B.

obwinionego o to, że:

nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 36 ust. 4, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803, z późn. zm.), polegającego na tym, że jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą i wprowadzający do obrotu baterie i akumulatory prowadząc działalność na terenie Województwa (...) nie przedłożył Marszałkowi Województwa (...) w ustawowym terminie, o którym mowa w art. 76 ust. 1 ustawy o odpadach, sprawozdania zawierającego informacje zawierającego wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów za 2016 rok (art. 36 ust.4),

tj. o wykroczenie określone w art. 237a ust. 1 pkt 4 ustawy o odpadach

orzeka

I.  Obwinionego S. D. K. uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu.

II.  Na podstawie art. 119§2 pkt 1 kpw kosztami postępowania obciąża oskarżyciela publicznego – jednostkę samorządu terytorialnego.

Sygn. akt IV W 453/18

UZASADNIENIE

Na podstawie całokształtu materiału dowodowego ujawnionego w toku rozprawy głównej, Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

S. K. pełni funkcję członka zarządu w spółce (...) Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (...). Przedmiotem działalności (...) Sp. z o.o. jest m.in. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach oraz sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. W ramach wykonywanej działalności spółka wprowadza także do obrotu baterie i akumulatory i jest zobowiązana do składania sprawozdań zawierających wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

W dniu 15 marca 2017 roku na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa (...) wysłano sprawozdanie z datą sporządzenia 13 marca 2017 roku, podpisane przez P. G., które to sprawozdania nie zawierały sprawozdania zawierającego wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę za 2016 rok. Na skutek czynności wyjaśniających podjętych przez Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa (...) w W., przedmiotowe sprawozdanie zostało podpisane przez P. G. i wysłane w dniu 29 marca 2017 roku na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa (...).

(dowód: potwierdzenie nadania – k. 6, wykaz – k. 7, wykaz - k. 1, kserokopia koperty – k. 2, notatka urzędowa k. 3, notatki urzędowe – k. 3,5)

Osobą odpowiedzialną za coroczne składanie sprawozdań w spółce (...) Sp. z o.o. był P. G. – pełniący funkcję dyrektora do spraw jakości.

(dowód: zeznania świadka P. G. i pełnomocnictwo – k. 4)

Sąd uznał za wiarygodne zgromadzone w sprawie dokumenty, tj. wykaz wraz z kserokopią koperty (k. 1 - 2), notatki urzędowe (k. 3, 5), pełnomocnictwo (k. 4), wykaz wraz z potwierdzeniem nadania (k. 6 - 7), pismo (k. 8). Przedmiotowe dokumenty nie były kwestionowane przez strony w toku postępowania i nie budziły wątpliwości Sądu, co do ich wiarygodności i prawdziwości treści w nich zawartych.

Sąd uznał również za wiarygodne w całości zeznania świadka P. G.. Świadek zeznał, że to on był osobą odpowiedzialną w (...) Sp. z o.o. za składanie corocznych sprawozdań w trybie ustawy o odpadach i ustawy bateryjnej. Powyższe znajduje potwierdzenie w zgromadzonych w sprawie dokumentach, a w szczególności w wykazach zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę za 2016 rok na których widnieje podpis świadka. Wiarygodne są także zeznania świadka w zakresie okoliczności złożenia sprawozdania za rok 2016. Świadek wskazał, że sprawozdanie to zostało złożone dwukrotnie, z powodu brakującego załącznika. Jednocześnie świadek nie potrafił stwierdzić, czy do pierwotnie złożonego sprawozdania załączono wykaz z zakładów przetwarzania, wskazując, że brak ten mógł być spowodowany zagubieniem dokumentu przez Urząd lub omyłkowym jego niedołączeniem. Zeznania P. G. w powyższym zakresie są spójne, logiczne i nie budziły wątpliwości Sądu, co do ich prawdziwości.

Sąd zważył, co następuje:

Na wstępie należy poczynić ogólne uwagi w zakresie obowiązku sporządzania sprawozdań w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 t.j.) (dalej jako: ustawa o odpadach) oraz ustawy z 29 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz.U z 2016 roku, poz. 1803 t.j.) spoczywającym na podmiocie wprowadzającym baterie lub akumulatory.

Zgodnie z art. 76 ust 1 pkt 6 ustawy o odpadach wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany sporządzić roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi. Sprawozdanie to zawiera w szczególności: 1) dane identyfikujące podmiot: a) numer rejestrowy, b) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, c) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany, a w przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory - także europejski numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany (art. 76 ust. 2 pkt 1 ustawy o odpadach).

Nadto, stosownie do stosownie do treści art. 36 ust. 4 ustawy o bateriach wprowadzający baterie lub akumulatory sporządza również wykaz o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj. wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o bateriach, zawierający: numer rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o ile został nadany, informacje o masie i rodzajach przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

Termin i miejsce złożenia powyższych dokumentów został określony w art. 76 ust 1 ustawy o odpadach do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy Marszałkowi Województwa właściwemu ze względu na: 1) siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy - w przypadku sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz sprawozdania o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych; w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy miejscowo jest Marszałek Województwa (...); 2) miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów - w przypadku sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

Stosownie do treści art. 237a ustawy o odpadach kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje tych zbiorczych zestawień danych, sprawozdań lub wykazu zakładów przetwarzania lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny, o której mowa w art. 180a.

Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego niewątpliwie wynika, że wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę nie został złożony w ustawowym terminie, tj. do dnia 15 marca 2017 roku. Z ustaleń (...) wynika, że dokumenty złożone w urzędzie pocztowym w dniu 15 marca 2017 roku nie zawierały przedmiotowego wykazu. Wykaz taki został sporządzony w dniu 27 marca 2017 roku i wysłany w dniu 29 marca 2017 roku, zaś do urzędu wpłynął w dniu 5 kwietnia 2017 roku, a więc po upływie ustawowego terminu. Spełnione zatem zostały znamiona przedmiotowe wykroczenia z art. 237a ustawy o odpadach.

Należy jednakże wskazać, że w niniejszej sprawie brak jest podstaw do przypisania odpowiedzialności obwinionemu S. D. K. za wykroczenie stypizowane w powołanym powyżej przepisie. Obwiniony pełni co prawda funkcję członka zarządu (...) Sp. z o.o., który prowadzi jej sprawy i reprezentuje spółkę na zewnątrz. Co więcej, jako jej reprezentant powinien mieć rozeznanie w jej sprawach, w tym także w obowiązkach sprawozdawczych ciążących na reprezentowanym podmiocie. Należy jednakże wskazać, że ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności z zeznań świadka P. G. wynika, że obowiązek corocznego składania sprawozdań należał do kompetencji dyrektora do spraw jakości, działającego na podstawie stosownego upoważnienia udzielanego przez członków zarządu spółki. Dyrektor do spraw jakości samodzielnie podpisywał i składał przedmiotowe sprawozdania do właściwego organu. Trudno zatem uznać, aby to obwiniony ponosił winę za zaniechanie objęte wnioskiem o ukaranie. Jako członek zarządu nie był on odpowiedzialny za składanie takich sprawozdań, ale upoważniono do tego konkretnego pracownika. Niewątpliwie jako członek zarządu powinien mieć pełną kontrolę nad wszystkimi sprawami spółki, w tym nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków przez swoich pracowników, oraz ponosi odpowiedzialność za działalność tej spółki, jednakże biorąc pod uwagę okoliczności niniejszej sprawy trudno uznać, że popełnił zarzucany czyn chociażby nieumyślnie, poprzez niezachowanie należytej ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć. Jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, na adres urzędu w ustawowym terminie wysłano sprawozdanie, które jednak nie zawierało wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę za 2016 rok. Co więcej, z dokumentacji wynika, że sprawozdanie określone w art. 36 ust. 4 ustawy o bateriach zostało sporządzone w dniu 13 marca 2017 roku, jednakże nie wpłynęło ono do urzędu w ustawowym terminie, najprawdopodobniej wskutek omyłki. W świetle powyższych okoliczności nie można postawić obwinionemu zarzutu, że w powołanych okolicznościach, mogąc zachować się zgodnie z normą prawną, postąpił wbrew niej. Mimo, że obwiniony pełni funkcję członka zarządu spółki (...) Sp. z o.o. nie może automatycznie odpowiadać za wszelkie zaniechania, ale należy uwzględnić całokształt okoliczności. W niniejszej sprawie brak było podstaw do uznania, że czyn objęty zarzutem jest zawiniony.

Mając powyższe na uwadze, Sąd uniewinnił obwinionego od popełnienia zarzucanego mu czynu.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 119 § 2 pkt 1 kpw, który stanowi, że w razie uniewinnienia obwinionego lub umorzenia postępowania koszty postępowania w sprawie, w której wniosek o ukaranie złożył oskarżyciel publiczny ponosi Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, z wyjątkiem należności z tytułu udziału adwokata lub radcy prawnego w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. Kosztami postępowania Sąd obciążył oskarżyciela publicznego – jednostkę samorządu terytorialnego.