Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 1003/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 marca 2019 roku

Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSR Anna Wołujewicz

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Joanna Mucha

po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2019 roku w Człuchowie

sprawy z powództwa M. P.

przeciwko Krajowemu Ośrodkowi (...) w W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

1.  pozbawia w części wykonalności tytuł wykonawczy wobec M. P., który stanowi nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 13 lipca 2009 roku wydany w sprawie I Nc 751/09 z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych w W. działającej przez (...) Gospodarstwo (...) Skarbu Państwa w B. przeciwko M. P., A. P. i J. P., któremu Sąd Rejonowy w Człuchowie postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2009 roku nadał klauzulę wykonalności co do odsetek ustawowych za okres od dnia 21 czerwca 2008 roku do dnia 7 września 2015 roku,

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie,

3.  nie obciąża powoda M. P. kosztami procesu.

Pobrano opłatę kancelaryjną

w kwocie zł – w znakach

opłaty sądowej naklejonych

na wniosku.

Sygn. Akt I C 1003/189

UZASADNIENIE

Powód M. P. wniósł przeciwko pozwanemu Krajowemu Ośrodkowi (...) w W. pozew o pozbawienie w całości tytułu wykonawczego wykonalności w postaci nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Człuchowie, sygn. akt I Nc 751/09. W uzasadnieniu wskazał, ze Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie zawiadomieniem z dnia 23 października 2018 r. w sprawie Km 1213/18 wszczął egzekucję z ww. tytułu wykonawczego. Wyjaśnił, że w chwili orzekania, powód nie brał udziału w sprawie, nie były mu doręczane tytuły egzekucyjne, nie miał możliwości się odwołać, albowiem w tym okresie przebywał i zamieszkiwał za granicą – w Szwecji. Podkreślił, że o rzeczonej egzekucji dowiedział się z początkiem października. Według powoda roszczenie jest przedawnione na mocy art. 840 k.p.c. w zw. z art. 117 k.c., albowiem tytuły wykonawcze istnieją od 2009 r., a egzekucje wszczęto dopiero w 2018 r.

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa. Wyjaśnił, że Sąd Rejonowy w Człuchowie w dniu 13 lipca 2009 r. wydał nakaz zapłaty w sprawie I Nc 751/09 przeciwko A. P., J. G. (poprzednio P.), M. P., nakazując pozwanym zapłatę solidarnie na rzecz (...) w W. kwotę 1575,04 zł. wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu. Następnie w dniu 17 sierpnia 2019 r. Sąd nadał nakazowi zapłaty klauzulę wykonalności. Pozwany wyjaśnił, ze na podstawie wniosku z dnia 28 sierpnia 2018 r. wszczął postepowanie egzekucyjne m.in. przeciwko powodowi. Wskazał również, że wraz z powodem zobowiązanym na podstawie nakazu zostały zobowiązane osoby bliskie, prawdopodobnie z nim zamieszkujące. Tym samym nakaz zapłaty mógł zostać odebrany przez dorosłego domownika i doszło do skutecznego doręczenia nakazu zapłaty. Podkreślono również, ze wbrew twierdzeniom powoda, zamieszkiwanie w Szwecji, jak podaje strona, nie stanowiło przeszkody uniemożliwiającej wydanie nakazu zapłaty. Powód nie wykazał żadnym dowodem okoliczności, na które się powołuje w pozwie. Ponadto miejsce zamieszkania powoda, wskazane przez niego w pozwie, jest również miejscem zamieszkania pozwanej w sprawie A. P.. W związku z powyższym, zdaniem pozwanego, w przedmiotowej sprawie nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia roszczenia. Powód nie wykazał, aby doręczenia w toku postępowania sądowego lub egzekucyjnego wobec niego były nieskuteczne

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Sąd Rejonowy w Człuchowie w dniu 13 lipca 2009 r. wydał nakaz zapłaty w sprawie I Nc 751/09 przeciwko A. P., J. G. (poprzednio P.), M. P., nakazując pozwanym zapłatę solidarnie na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych w W. Działającej przez (...) Gospodarstwo (...) Skarbu Państwa w B. kwotę 1575,04 zł. wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 21 czerwca 2018 do dnia zapłaty i kosztami procesu. Tytuł egzekucyjny osobiście odebrał m.in. M. P. w dniu 17 lipca 2009 r.

dowód: nakaz zapłaty k. 21 akt SR w Człuchowie I Nc 751/09, potwierdzenie odbioru 25 akt SR w Człuchowie I Nc 751/09; ponadto wyjaśnienia powoda k. 36

Przedmiotowe orzeczenie uprawomocniło się z dniem 1 sierpnia 2009 r, a Sąd Rejonowy w Człuchowie nadał nakazowi zapłaty klauzulę wykonalności w dniu 17 sierpnia 2009 r.

bezsporne, ponadto dowód k. 21 akt SR w Człuchowie I Nc 751/09

Pozwany Krajowy Ośrodek (...) w W., podmiot który powstał z dniem 1 września 2017 r. w miejsce zniesionej Agencji Nieruchomości Rolnych, na podstawie wniosku z dnia 28 sierpnia 2018 r. wszczął w dniu 7 września 2018 r. postepowanie egzekucyjne m.in. przeciwko powodowi M. P. na podstawie ww. tytułu wykonawczego.

bezsporne

Sąd zważył co następuje:

W niniejszej sprawie powód M. P. domagał się pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w postaci nakazu zapłaty sygn. akt I Nc 751/09, który został wydany przeciwko A. P., J. G. (poprzednio P.), M. P.. W orzeczeniu nakazano ww. pozwanym zapłatę solidarnie na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych w W. Działającej przez (...) Gospodarstwo (...) Skarbu Państwa w B. kwoty 1575,04 zł. wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu. Nakazowi zapłaty została nadana klauzula wykonalności m.in. przeciwko M. P.. Powód M. P. w niniejszej sprawie powołał się w uzasadnieniu swojego żądania na przedawnienie roszczenia, którego dotyczy ww. nakaz.

Nadmienić należy, ze zgodnie z treścią art. 45 i art. 46 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku (...) z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 624) z dniem 31 sierpnia 2017 r. zniesiono Agencję Rynku Rolnego i Agencję Nieruchomości Rolnych, a z dniem 1 września 2017 r. utworzono Krajowy Ośrodek (...), który z mocy prawa wstąpił w ogół praw i obowiązków znoszonej Agencji Nieruchomości Rolnych.

Zgodnie z treścią art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. dłużnik może w drodze procesu żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części albo ograniczenia jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie wskutek którego zobowiązanie wygasło. Niewątpliwie w sprawie o zapłatę dłużnik może podnieść zarzut przedawnienia roszczenia.

Zgodnie z aktualną treścią art. 125 k.c. roszczenie stwierdzone m.in. prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat. Ww. sześcioletni okres przedawnienia obowiązuje od 9 lipca 2018 r. i został wprowadzony na mocy ustawy o zmianie ustawy - kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104).

Zgodnie z treścią art. 5 ww. ustawy do roszczeń powstałych przed dniem wejścia jej w życie i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się od dnia wejścia w życie powyższej zmiany przepisy ustawy zmienianej w brzmieniu nadanym ww. ustawą. Jeżeli zgodnie z k.c. w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. 9 lipca 2018 r.) . Jeżeli jednak przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu.

Biorąc powyższe pod uwagę należało ustalić czy prawdziwe są twierdzenia powoda, że roszczenie wynikające z przedmiotowego nakazu zapłaty uległo przedawnieniu. Termin przedawnienia rozpoczyna swój bieg z dniem wymagalności, czyli w tym przypadku z pierwszym dniem prawomocności nakazu tj 1 sierpnia 2009 r. Wówczas rozpoczął się bieg dziesięcioletniego terminu przedawnienia należności głównej. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, ze należność gówna uległaby przedawnieniu w dniu 1 sierpnia 2019. r. – termin ten jeszcze nie upłynął. Uwzględniając przepisy wprowadzające (art.5) ustawy z dnia 13 kwietnia 2018, która skróciła bieg przedawnienia, to nie budzi wątpliwości, ze bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, albowiem do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie przedmiotowej ustawy i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przepisy ustawy zmienianej w brzmieniu nadanym przedmiotową ustawą. Jeżeli zgodnie z k.c. w brzmieniu nadanym ww. ustawą, termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. W związku z powyższym bieg przedawnienia rozpocząłby bieg od dnia 9 lipca 2018., a tym samym niewątpliwie na podstawie nowej regulacji roszczenie uległoby przedawnieniu w dniu 9 lipca 2024 r.

Zgodnie z przepisem art. 123 § 1 pkt 1 k.c. bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju, tym samym niewątpliwie przez wszczęcie egzekucji. W niniejszej sprawie z dniem 7 września 2018 r. (data złożenia wniosku egzekucyjnego).

Biorąc pod uwagę ww. przepis art. 5 ust 2 zd. 2 ustawy jeżeli przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu. W związku z powyższą regulacją, roszczenie objęte przedmiotowym nakazem zapłaty ulegnie przedawnieniu w dniu 1 sierpnia 2019 r., a tym samy roszczenie powoda w zakresie pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w tym zakresie jest bezzasadne i należało je oddalić.

Nadmienić jednak należy, ze inne terminy przedawnienia obowiązują co do świadczenia okresowego, jakim niewątpliwie są odsetki, które podlegają trzyletniemu okresowi przedawnienia. W związku z powyższym wynikające z ww. tytułu egzekucyjnego odsetki za opóźnienie należne w przyszłości, czyli wymagalne po uprawomocnieniu się orzeczenia sadowego stwierdzającego obowiązek ich zapłaty podlegają trzyletniemu okresowi przedawnienia. (por. wyrok SN z 12.05.2016, IV CSK 528/15).

Biorąc powyższe pod uwagę termin przedawnienia rozpoczyna swój bieg z dniem wymagalności, czyli w tym przypadku z pierwszym dniem prawomocności nakazu tj w dniu 1 sierpnia 2009 r. Od tej daty rozpoczął bieg dziesięcioletni termin przedawnienia należności głównej i trzyletni termin przedawnienia świadczeń okresowych, czyli odsetek. Następną czynnością podjętą przez pozwanego tj wierzyciela było złożenie w dniu 7 września 2009 ( a więc przed upływem terminu dziesięciu lat niezbędnych do przedawnienia należności głównej, ale po upływie trzech lat powodującym przedawnienie świadczeń okresowych tj. odsetek) wniosku o wszczęcia egzekucji. Zatem wszystkie odsetki ustawowe do trzech lat przed złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji uległy przedawnieniu. Na gruncie niniejszej sprawy przedawnieniu uległy ustawowe odsetki zasądzone od pozwanego do dnia 7 września 2015 r. (trzy lata wstecz od złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji).

W związku z powyższym Sąd pozbawił w części wykonalności ww. tytuł wykonawczy wobec M. P., co do odsetek ustawowych za okres od dnia 21 czerwca 2008 roku do dnia 7 września 2015 roku, a oddalił powództwo w pozostałym zakresie.

Biorąc pod uwagę charakter i okoliczności sprawy m.in, Sąd odstąpił od obciążenia pozwanego kosztami procesu (art.102 k.p.c.).