Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV GC 829/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 marca 2019 roku

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IV Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSR Filip Wesołowski

Protokolant: Małgorzata Muratow

po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2019 roku we Wrocławiu

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z o.o. w L.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

I.  zasądza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 1082,40 zł (jeden tysiąc osiemdziesiąt dwa złote i czterdzieści groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 17 lutego 2017 roku do dnia zapłaty;

II.  dalej idące powództwo oddala;

III.  zasądza od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwotę 394,75 zł kosztów procesu.

Z/

1.  odnotować

2.  kal. 21 dni.