Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI Gz 107/19

POSTANOWIENIE

Dnia 30 kwietnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Jerzy P. Naworski (spr.)

Sędziowie: SO Małgorzata Bartczak-Sobierajska, SO Wojciech Modrzyński

po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2019 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) we W.

przeciwko (...) sp. j. we W.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego we W.z dnia 19 kwietnia 2017 r., sygn. akt V GC 142/17

postanawia

oddalić zażalenie

J. N.

M. S. W. M.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy oddalił wniosek pozwanego o wyłączenie od rozpoznania sprawy SSR J. R. uznając, że nie ma ku temu podstaw w świetle art. 49 k.p.c. Sąd ten odwołał się do oświadczenia sędziego oraz stwierdził, że pozwany nie uprawdopodobnił, że istnieją okoliczności, o których mowa w tym przepisie. We wniosku o wyłączenie pozwany powołał się jedynie na brak obiektywizmu przejawiający się w oddaleniu jego wniosku o skierowanie sprawy do mediacji. Sąd pierwszej instancji zauważył, że zarzuty dotyczące merytorycznej oceny czynności procesowych podjętych przez sędziego, którego dotyczy wniosek o wyłączenie, mogą być podstawą środków zaskarżenia poszczególnych decyzji, a w razie braku uprawnienia do zażalenia, mogą być podnoszone w ewentualnym środku zaskarżenia co do istoty sprawy. Sąd rozpoznający wniosek o wyłączenie sędziego nie może natomiast badać zasadności i prawidłowości czynności podjętych w sprawie przez sędziego, którego wniosek dotyczy (k. 50-51).

Pozwany w zażaleniu na to postanowienie wniósł o jego uchylenie i uwzględnienie wniosku o wyłączenie sędziego ewentualnie o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu albo o stwierdzenie nieważności zaskarżonego postanowienia. Według skarżącego postanowienie zapadło z obrazą prawa procesowego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy (k. 62)

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Skarżący nie sprecyzował konkretnych zarzutów podważających ocenę jego wniosku dokonaną przez Sąd Rejonowy. W związku z tym zarzut obrazy prawa procesowego w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy nie może odnieść skutku.

Jak trafnie podkreślił Sąd Rejonowy, odwołując się do orzecznictwa Sądu Najwyższego, podstawą wyłączenia sędziego od rozpoznania sprawy na podstawie art. 49 k.p.c. nie może zarzut dotyczący merytorycznej oceny podejmowanych przez niego czynności procesowych, w tym oddalenie wniosku o skierowanie sprawy do mediacji.

Z przedstawionych względów zażalenie należało oddalić jako bezzasadne (art. 385 w zw. z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c.).

Jerzy P. Naworski

Małgorzata Bartczak-Sobierajska Wojciech Modrzyński

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)