Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 15/19

POSTANOWIENIE

Dnia 30 stycznia 2019 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSA Ewa Tkocz

Sędziowie:

SA Małgorzata Wołczańska (spr.)

SA Ewa Jastrzębska

po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2019 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. M.

przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej Aleja (...) w S.

o uchylenie uchwał

na skutek zażalenia powoda

na zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Katowicach

z dnia 17 października 2018 r., sygn. akt I C 853/18

p o s t a n a w i a :

oddalić zażalenie.

SSA Ewa Jastrzębska SSA Ewa Tkocz SSA Małgorzata Wołczańska

Sygn. akt I ACz 15/19

UZASADNIENIE

Zaskarżonym zarządzeniem został zarządzony zwrot pozwu, z tym uzasadnieniem, że powód w tygodniowym terminie nie uzupełnił wszystkich braków formalnych pozwu, gdyż nie wskazał podmiotu bądź osób sprawujących zarząd w pozwanej Wspólnocie, co uniemożliwia sprawie nadanie dalszego biegu – art. 130 § 2 k.p.c.

W zażaleniu powód kwestionował zaskarżone zarządzenie powołując się nadto na to, iż jedyny członek zarządu pozwanej Wspólnoty złożył rezygnację.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie mogło zostać uwzględnione. Zgodnie z treścią art. 187 § 1 k.p.c. pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać elementy określone w punktach 1 i 2 tegoż przepisu. Wymogi formalne pisma procesowego określa art. 126 k.p.c., w tym przewiduje, iż gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto m.in. zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników (art. 126 § 2 pkt 1 k.p.c.). Oznacza to, że w wypadku pozwania osoby fizycznej należy podać w pozwie jej adres zamieszkania, a w odniesieniu do osoby prawnej jej siedzibę. Jednakże wspólnotom mieszkaniowym ustawa nie przyznała osobowości prawnej, jakkolwiek wspólnota mieszkaniowa, którą tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana – art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z póź. zm.). Przepis art. 41 k.c. przewiduje, że jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. Przywołana regulacja dotycząca osób prawnych nie może mieć wprost zastosowania do wspólnoty mieszkaniowej będącej jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej. Niemniej posłużenie się analogią, prowadzi do wniosku, że za adres wspólnoty, który należy wskazać w pozwie, i na który winien być doręczony odpis pozwu, należy uznać adres podmiotu sprawującego zarząd bądź osób zarząd sprawujących. Stosownie bowiem do art. 21 ust. 1 ustawy o własności lokali zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali.

Zatem, aby wymóg formalny z art. 126 § 2 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 187 § k.p.c. odnośnie do podania adresu „siedziby” pozwanej wspólnoty mieszkaniowej był spełniony nie jest wystarczające podanie adresu, pod którym usytuowane są lokale tworzące wspólnotę. Konieczne bowiem - jak wskazano - jest, aby podany został adres podmiotu sprawującego zarząd bądź osób zarząd sprawujących czyli organu wspólnoty. Tak rozumianego adresu pozwanej wspólnoty mieszkaniowej powód jednak nie wskazał, co uniemożliwiało sprawie nadanie dalszego biegu. W konsekwencji, trafnie zaskarżonym zarządzeniem, został zarządzony zwrot pozwu.

Nadmienić tylko można, że w sytuacji gdy nie został powołany zarząd każdy właściciel może żądać ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd (art. 26 ustawy o własności lokali) w stosownym trybie.

Z przedstawionych względów zażalenie podlegało oddaleniu art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 398 k.p.c.

SSA Ewa Jastrzębska SSA Ewa Tkocz SSA Małgorzata Wołczańska