Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 1400/18 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 kwietnia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Leszek Bil

Protokolant:

sekr. Patrycja Zygmuntowicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2019 r. w S.

sprawy z powództwa (...) W.

przeciwko M. B.

o zapłatę

oddala powództwo.

(...)

UZASADNIENIE

Powód - (...) W. wniósł o zasądzenie od pozwanego M. B. kwoty 4.800,-złotych tytułem zwrotu wypłaconego odszkodowania za spowodowaną szkodę wraz z odsetkami szczegółowo określonymi w pozwie oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu podał, że roszczenia dochodzi na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych , (...) i (...) albowiem dokonał wypłaty świadczenia na rzecz poszkodowanego za szkodę wynikająca z braku właściwego nadzoru nad zwierzętami w wchodzącymi w skład nieubezpieczonego w zakresie OC rolników gospodarstwa rolnego należącego do pozwanego, powstałą na skutek zdarzenia zaistniałego w dniu 4.10.2015 r. w miejscowości N. nr 33 gm. J. .

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa. Zaprzeczył, by był odpowiedzialnym za szkodę, gdyż koń który spowodował szkodę nie należał do pozwanego lecz był własnością jego ojca W. B..

Sad Rejonowy ustalił , co następuje:

Pozwany M. B. mieszka w miejscowości N. nr 30 gm. J. . W dniu 4. 10. 2015r. o godz. 22.45 na drodze publicznej w pobliżu zabudowań pozwanego doszło do zdarzenia drogowego w trakcie którego przed jadący pojazd marki O. wybiegł koń, w wyniku czego doszło do zderzania pojazdu ze zwierzęciem. W toku wykonanych wówczas czynności policyjnych funkcjonariusze udali się do pobliskich zabudowań gdzie ustalili, iż koń należy do pozwanego i nałożyli na pozwanego mandat karny w kwocie 200 zł. Pozwany przyjął mandat, po czym opłacił go z pieniędzy otrzymanych od ojca W. B., który był właścicielem konia. Właścicielem konia był ojciec pozwanego W. B. który trzymał zwierzę na polu sąsiada. Pozwany M. B. konia należącego do ojca nie trzymał w swoim gospodarstwie ani się nim nie posługiwał.

( dowód: notatka informacyjna ze zdarzenia drogowego , zeznania pozwanego M. B. z dnia 05 kwietnia 2019r. nagranie rozprawy 00:38:56 -00:40:21 )

Pozwany nie posiadał aktualnego ubezpieczenia OC rolniczego. (...) Powód wypłacił poszkodowanemu w związku z powyższym zdarzeniem odszkodowanie w kwocie 4.800 zł

( bezsporne)

Sad Rejonowy zważył, co następuje:

Bezspornym w niniejszej sprawie były okoliczności w jakich doszło do zdarzenia drogowego w dniu 4.10.2015r. na drodze publicznej w N. w pobliżu zabudowań pozwanego. Zdarzenie polegało na tym, że koń wybiegł na drogę gdzie doszło do zderzenia zwierzęcia z nadjeżdżającym pojazdem. Z notatki policyjnej wynika przy tym, iż funkcjonariusze Policji ustalili wówczas, iż właścicielem konia, który wybiegł na drogę jest pozwany i ukarali go mandatem karnym. Jednakże poza notatką policyjną brak innych dowodów na to, kto był właścicielem konia, kto i gdzie go trzymał przed zdarzeniem i kto nim się posługiwał. W toku niniejszego sporu pozwany stanowczo zaprzeczył, by koń, który spowodował szkodę należał do niego. Jako właściciela konia wskazał swojego ojca W. B.. W toku rozprawy pozwany złożył również tej treści zeznania ( po odebraniu przyrzeczenia , pod rygorem odpowiedzialności karnej), w których w sposób wiarygodny zeznał, iż właścicielem konia był jego ojciec W. B. a przy tym zwierzę nie było trzymane w obrębie gospodarstwa rolnego pozwanego lecz u sąsiada skąd najprawdopodobniej wybiegło na drogę.

Brak jest zatem dostatecznych dowodów wskazujących na to, że osobą odpowiedzialną za szkodę jest pozwany. Zgodnie z art.431§1 kc za szkodę wyrządzoną przez zwierzę odpowiada ten kto zwierzę chowa albo się nim posługuje. W wypadku sporu w tym zakresie, ciężar dowodu spoczywa na tym kto twierdzi, iż osobą, która zwierzę chowała lub się nim posługiwała był pozwany. Sama notatka policyjna nie jest w tym wypadku wystarczającym dowodem.

W tych warunkach brak podstaw do przypisania pozwanemu M. B. odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez konia, który w dniu 4.10.2015r. ok. godziny 22.45 w N. wbiegł na jezdnię. Dlatego żądanie oparte na podstawie art. 110 ustawy ubezpieczeniach obowiązkowych, (...) z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) Sąd oddalił.