Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 1598/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 kwietnia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Agnieszka Wolak

Protokolant:

sekretarka Sylwia Duma-Syrek

po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2019 r. w Zawierciu

sprawy z powództwa Gminy Z. - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Z.

przeciwko A. B.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego A. B. na rzecz powoda Gminy Z. - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Z. kwotę 4.362,10 (cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa 10/100) zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27.06.2018r. do dnia 03.04.2019r., przy czym kwotę należności głównej rozkłada na 29 rat: pierwszą w kwocie 162,10 (sto sześćdziesiąt dwa 10/100) zł i kolejne w kwotach po 150,00 (sto pięćdziesiąt) zł, płatnych miesięcznie począwszy od maja 2019r. do 10-go dnia każdego kolejnego miesiąca, z zastrzeżeniem odsetek ustawowych za opóźnienie na wypadek opóźnienia w zapłacie poszczególnych rat,

2.  odstępuje od obciążenia pozwanego A. B. kosztami postępowania w sprawie.

Sygn. akt I C 1598/18

UZASADNIENIE

Gmina Z. – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Z. wniósł w dniu 27.06.2018r. pozew przeciwko A. B. o zapłatę kwoty 4 362,10 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu oraz kosztami procesu z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że pozwany zamieszkuje w lokalu wynajętym przez powoda przy ul. (...). Zadłużenie powstało z niedopłat czynszu i innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu (rozliczenie wody, centralne ogrzewanie) za okres od 1.12.2015r. do 31.05.2018r. Mimo wezwań do zapłaty pozwany nie wywiązuje się z obowiązku płacenia czynszu.

Pozwany A. B. podczas rozprawy w dniu 3 kwietnia 2019r. (k.34 akt) oświadczył, że uznaje żądanie pozwu w całości. Wyjaśnił, że od dłuższego czasu jego sytuacja finansowa jest trudna, wobec czego nie jest w stanie zapłacić całej należności jednorazowo i wnosił o jej rozłożenie na raty. Pozwany zadeklarował, że jest w stanie spłacić zadłużenie w ratach po 100 zł, maksymalnie 150 zł miesięcznie.

Sąd Rejonowy ustalił i zważył co następuje :

Sąd dopuścił dowód z dokumentów przedstawionych przez stronę powodową, to jest umowy najmu lokalu mieszkalnego z dnia 1.12.2015r. zawartej przez strony, wyciągów z kartoteki finansowej za okres od 1.12.2015r. do 31.05.2018r., wezwań do zapłaty z dnia 20.05.2016r. i 12.09.2017r., dla ustalenia wysokości zadłużenia czynszowego pozwanego za okres objęty żądaniem pozwu. Z umowy najmu wynika, że pozwany zajmuje niewielki lokal o powierzchni użytkowej 25,73 m 2 i mieszkalnej (...) m 2 (k.8-20, 29-30 akt).

Mając na uwadze stanowisko pozwanego, który nie kwestionował żądania pozwu, Sąd ograniczył postępowanie dowodowe do przedstawionych przez stronę powodową dokumentów i stwierdził, że są one wystarczające do uznania zasadności żądania pozwu.

Sąd równocześnie, działając na podstawie art.320 kpc, uwzględnił wniosek pozwanego o rozłożenie należności na raty, bowiem w opisanej przez pozwanego sytuacji majątkowej nie jest on w stanie spłacić jednorazowo całej należności, wynoszącej 4 362,10 zł wraz z odsetkami.

Pozwany deklarując wolę spłaty zadłużenia w ratach wyjaśnił, że jest zatrudniony w Miejskim Ośrodku (...) w Z. i okazał zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach netto. Po potrąceniach komorniczych wynagrodzenie to wypłacane jest w kwocie 1574,32 zł. (k.33 akt) Biorąc pod uwagę koszty utrzymania, a także wysokość bieżącego czynszu, który wynosi około 350 zł wraz z mediami, nie jest w stanie zadeklarować jako pewnej wyższej raty niż 100 zł. Musi się liczyć także z tym, że ponosi coraz większe koszty leczenia i utrzymania. W przyszłym roku osiągnie wiek emerytalny i emerytura będzie niższa niż wynagrodzenie, które jeszcze w tym roku uzyskuje. Maksymalna kwota, jaką mógłby przeznaczyć na spłatę zadłużenia to 150 zł. Dodaje, że nie może liczyć na pomoc innych osób. Od października 2018r. czynsz i media są regularnie opłacane, natomiast w sytuacji, w jakiej się znalazł nie był w stanie podjąć spłaty zadłużenia. Pozwany wniósł również o zwolnienie od obowiązku poniesienia kosztów postępowania w sprawie. (k. 34 akt)

Mając powyższe na względzie Sąd uznał, że oferowana przez pozwanego spłata ratalna w kwotach po 150 zł miesięcznie jest realna i możliwa do spełnienia z uwagi na stałe dochody, jakie uzyskuje pozwany. Dzięki rozłożeniu należności na raty wstrzymuje się także bieg dalszych odsetek od daty wyroku, co umożliwi pozwanemu, o ile dotrzyma ustalonych terminów, spłatę należności głównej. (por. uchwałę SN z 15.12.2006 r., III CZP 126/06 ). Wobec powyższego zasądzono od pozwanego na rzecz powoda Gminy Z. – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Z. kwotę 4.362,10 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na podstawie art. 481 kc za okres od dnia 27.06.2018r. do dnia 3.04.2019r., to jest daty wyroku, przy czym kwotę należności głównej rozłożono na 29 rat: pierwszą w wysokości 162,10 zł oraz kolejne w kwotach po 150 zł, płatnych miesięcznie począwszy od maja 2019r. do 10-go dnia każdego kolejnego miesiąca, z zastrzeżeniem ustawowych odsetek za opóźnienie na wypadek opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat.

Mając na uwadze sytuację majątkową i osobistą pozwanego na podstawie art. 102 kpc odstąpiono od obciążenia pozwanego kosztami procesu, które przy uwzględnieniu opłaty sądowej od pozwu i kosztów zastępstwa procesowego w stawce minimalnej wyniosłyby 1 000 zł. W ocenie Sądu pozwany winien posiadane środki przeznaczyć przede wszystkim na spłatę zadłużenia czynszowego, które narastało przez 2 i pół roku, tak aby w miarę możliwości zachować prawa do zajmowanego mieszkania komunalnego. W obecnej sytuacji pozwany nie jest w stanie zapłacić tak wysokich kosztów procesu.