Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 1811/18 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 kwietnia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Leszek Bil

Protokolant:

sekr. Patrycja Zygmuntowicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2019 r. w S.

sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W.

przeciwko A. E.

o zapłatę

oddala powództwo.

Sygn. akt I C 1811/18

UZASADNIENIE

Powód (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. w pozwie złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko A. E. domagał się zasądzenia kwoty 609,22 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Nadto domagał się zwrotu kosztów sądowych w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu powód wskazał, iż pozwana w dniu 27.07.2010 r. zawarła z (...) S.A. umowę oświadczenie usług telekomunikacyjnych telewizji satelitarnej. (...) SA na czas trwania umowy przekazał pozwanej dekoder, który zgodnie z Regulaminem świadczenia usług pozwana była zobowiązana zwrócić w wypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. W przypadku niezwrócenia sprzętu w zakreślonym terminie, (...) P. uprawniony był do naliczenia kary umownej w wysokości 640 zł . Umowa została rozwiązana a pozwana nie zwróciła sprzętu w terminie. Dlatego została obciążona karą umowną, na podstawie noty obciążeniowej z dnia 16.05.2016r. Pozwana mimo wezwania nie zapłaciła kary umownej. Na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 14.072016r. (...) S.A. sprzedał wierzytelność powodowi .

Pozwana A. E. złożyła sprzeciw od nakazu zapłaty w którym wniosła o oddalenie powództwa w całości. W treści sprzeciwu zakwestionował twierdzenia powoda i podniosła, że roszczenia są bezzasadne a dekoder został zwrócony.

Sąd ustalił, co następuje:

Pozwana A. E. zawarła z (...) S.A. z siedzibą w W. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 27.10.2010 r. na warunkach określony w umowie i Regulaminie świadczenia usług. W celu odbioru sygnału telewizyjnego otrzymała od usługodawcy dekoder (...) na czas trwania umowy. Zgodnie z §6 pkt 11 Regulaminu świadczenia usług w wypadku rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy Abonent zobowiązany był do zwrotu sprzętu w terminie 30 dni od rozwiązania ( wygaśnięcia umowy). Zgodnie z §6 pkt 9 w wypadku niezwrócenia sprzętu w terminie wskazanym w Regulaminie abonent był zobowiązany do zapłaty kary umownej zgodnie z cennikiem wynoszącej 640,- zł.

(dowód: umowa z dnia 27.10. 2010 r. , protokół odbioru sprzętu k.40 -45, Regulamin świadczenia usług – k. nota obciążeniowa z dnia 16.05.2016r. – k. 46 cennik k.47 )

W dniu 16.05.2016 r. (...) P. wystawił notę obciążeniową z tytułu kary umownej za brak zwrotu sprzętu. Pozwana A. E. zwróciła dekoder w dniu 30.05.2016 r.

(nota obciążeniowa z dnia 16.05.2016r. – k. 46, dowód potwierdzenie nadania dekodera – k. 62)

Na podstawie umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 14 lipca 2016r. (...) SA w W. sprzedał powodowi wierzytelność z noty obciążeniowej wobec pozwanej

( dowód: umowa sprzedaży wierzytelności)

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu powództwo nie jest uzasadnione. Jak wynika z treści umowy o świadczenie usług z dnia 27.07.2010 r. i Regulaminu świadczenia usług ( §6 pkt 11) pozwana zobowiązana była do zwrotu dekodera w terminie 30 dni od rozwiązania/wygaśnięcia umowy. Pozwana przedłożyła dowód przesłania dekodera (...) P. w dniu 30.05.2016 r., co oznacza, iż to na powodzie spoczywał ciężar udowodnienia przesłanek Regulaminowych do zastosowania kary umownej. Zgodnie z § 6 pkt 11 Regulaminu Świadczenia Usług, termin do zwrotu sprzętu wynosił 30 dni od rozwiązania umowy, jednakże powód nawet nie wskazał kiedy i w jaki sposób miało dojść do rozwiązania umowy. Brak na tą okoliczność jakichkolwiek dowodów. Jest to o tyle istotne, że zgodnie z §6 pkt 9 upływ powyższego terminu skutkuje obowiązkiem zapłaty kary umownej określonej w cenniku. Wbrew zatem twierdzeniom powoda termin spełnienia świadczenia z tytułu ewentualnej kary umownej został określony w Regulaminie, co oznacza, że od terminu obliczonego zgodnie z §6 pkt 9 i §6 pkt 11 Regulaminu biegnie także termin przedawnienia roszczenia. Zatem z uwagi na niewykazanie przez powoda okoliczności wypowiedzenia umowy, brak również podstaw do ustalenia początku biegu terminu przedawnienia. Zważyć należy, że samo tylko wystawienie noty obciążeniowej nie kreuje nowego zobowiązania. Podstawy kary umownej wynikają bowiem z umowy i Regulaminu.

W tych warunkach powództwo jako nieudowodnione należało oddalić na podstawie art. 6 kc.

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować,

2.  odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powoda,

3.  przedłożyć za 14 dni lub z apelacją

S., dnia 30 kwietnia 2019 r.