Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 466/18

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2018 roku do Sądu Rejonowego w Sierpcu wpłynął pozew złożony przez Skarb Państwa - Starostę Powiatu P., o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, tj. prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 10 grudnia 1999r w sprawie I C 998/99, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 16 listopada 20l6r skierowany przeciwko Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w W. oraz zasądzenie na swoją rzecz kosztów procesu.
Uzasadniając swoje stanowisko wskazał, iż roszczenie określone w wyżej wskazanym tytule wykonawczym wygasło, na podstawie art. 9 ust 30 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W odpowiedzi na pozew Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w W. wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie na swoją rzecz kosztów procesu. Uzasadniając swoje stanowisko wskazał, iż brak decyzji starosty w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa mienia Przedsiębiorstwa (...) Spółka z o.o. w D. skutkuje brakiem możliwości wygaśnięcia zobowiązania z upływem roku od dnia l stycznia 20l6r, zgodnie z treścią art. 9 ust 30 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

S ąd ustali ł nast ępujący stan faktyczny:

Sąd Okręgowy w Płocku, wyrokiem w sprawie sygn. akt I C 998/99 zasądził od pozwanego Przedsiębiorstwa (...) Spółka z o.o. w D. na rzecz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w W. - kwotę 37 238,82 zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz kwotę 2000 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Postanowieniem z dnia 16 listopada 20l6r w sprawie sygn. akt I Co Sąd Okręgowy w Płocku nadal klauzulę wykonalności powyższemu orzeczeniu przeciwko Skarbowi Państwa - Staroście Powiatowemu w P. zastrzegając Skarbowi Państwa prawo powoływania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie odpowiedzialności do mienia Przedsiębiorstwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w D., nabytego z mocy prawa nieodpłatnie przez Skarb Państwa ( vide ty tul wykonawczy akta egzekucyjne Km 233/17).

Wcześniej, bo w czerwcu 20l6r Starosta P. wszczął postępowanie dotyczące wydania decyzji stwierdzającej nabycie przez Skarb Państwa mienia Przedsiębiorstwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w D. w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków stanowiących odrębny przedmiot własności od gruntu położonych w D. przy ul (...). Postanowieniem z dnia 4 stycznia 20l7r przedmiotowe postępowanie zostało zawieszone do czasu zakończenia prowadzonego
przed Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi postępowania związanego z rozstrzygnięciem praw właścicielskich do części nieruchomości wchodzących w skład mienia Przedsiębiorstwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w D. ( vide postanowienie k 28-29).

W dniu 2 lutego 20l7r do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu A. P. wpłynął wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego ( vide akta egzekucyjne Km 233/17).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o powołane powyżej dowody. W ocenie Sądu był on bezsporny, zaś spór w niniejszej sprawie w istocie dotyczył rozstrzygnięcia kwestii czy brak wydania przez starostę decyzji w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa mienia Przedsiębiorstwa (...) Spółka z o.o. w D., skutkuje wygaśnięciem zobowiązania wynikającego z wyroku Sądu Okręgowego w Płocku z upływem roku od dnia l stycznia 20l6r, zgodnie z treścią art. 9 ust 30 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, przy braku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, czy też nie.

S ąd z wa ży ł co nast ępuje:

Nie jest sporne pomiędzy stronami, że Skarb Państwa z dniem l stycznia 2016 r. nabył nieodpłatnie mienie zobowiązanego Przedsiębiorstwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w D., która nie złożyła stosownie do art. 9 ust. 2a ustawy o KRS wniosku o wpis do rejestru. Oznacza to, że od dnia l stycznia 2016 r., tj. od dnia nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości, Skarb Państwa jako dłużnik rzeczowy ponosił odpowiedzialność z nabytego mienia za zobowiązania Przedsiębiorstwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w D..

Zgodnie bowiem z art. 2b ustawy z dnia 20 sierpnia l997r przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym( Dz.U. z 1997 nr 121 póz. 770 z poźn. zmianami) z dniem l stycznia 2016 r. Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie podmiotów, o których mowa w ust. 2a. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność z nabytego mienia za zobowiązania podmiotów, o których mowa w ust. 2a. Prawa wspólników, członków spółdzielni i innych osób uprawnionych do udziału w majątku likwidacyjnym wygasają z chwilą wykreślenia podmiotu z rejestru.

Z kolei zgodnie z art. 9 ust 2i.nabycie przez Skarb Państwa zgodnie z ust. 2b własności nieruchomości albo użytkowania wieczystego stwierdza, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

W przedmiotowej sprawie na datę wyrokowania tego rodzaju decyzja przez Starostę P. nie została wydana. Jak wynika bowiem z akt niniejszej sprawy, postanowieniem z dnia 4 stycznia 20l7r przedmiotowe postępowanie zostało zawieszone do czasu zakończenia prowadzonego przed Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi postępowania związanego z rozstrzygnięciem praw właścicielskich do części
nieruchomości wchodzących w skład mienia Przedsiębiorstwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w D.

W ocenie Sądu wbrew temu co podnosi strona powodowa, powyższa okoliczność ma znaczenie dla rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie i ustalenia czy doszło do wygaśnięcia zobowiązania z upływem roku od dnia l stycznia 2016 zgodnie z art. 9 ust 2c powołanej wyżej ustawy, albowiem jedyną przesłanką wystarczającą do stwierdzenia nabycia własności albo użytkowania wieczystego nie jest sam fakt nabycia mienia spółki z dniem l stycznia 20 lor przez Skarb Państwa.

Gdyby tak było, w ocenie Sądu całkowicie zbędnym byłby zapis ustawy umieszony w art. 9 ust 2i, przewidujący obowiązek nabycia własności albo użytkowania wieczystego w drodze decyzji starosty. Zbędność wprowadzonej regulacji przeczyłaby zaś założeniu o racjonalności prawodawcy, zgodnie z którym prawodawca tworzy przepisy w sposób sensowny, celowy i racjonalny, znając cały system prawny i nadając poszczególnym słowom i zwrotom zawsze takie samo znaczenie (vide Z. Z. Teoria prawa, PWN 1978, s 106-123 oraz postanowienia SN z dnia 22 czerwca l999r I KZP 19/99, OSNKW 1999/7-8/42 i Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 29 czerwca 20l7r VIII CZ 618/17 LEX 2322328).

Z tych względów w ocenie Sądu decyzja wydana w trybie art. 9 ust 2i ustawy z dnia 20 sierpnia l997r przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 1997 nr 121 póz. 770 z poźn. zmianami) posiada także cechy konstytutywne , albowiem pomimo zapisu art. 9 ust 2b, zaistnienie skutku w postaci nabycia mienia na własność przez Skarb Państwa musi zostać stwierdzone w postaci decyzji starosty, właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości i dopiero od tego momentu należałoby liczyć okres jednego roku, niezbędny do wygaśnięcia roszczenia- przy braku
wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z art. 840 § l k.p.c. dłużnik może w drodze procesu żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części albo ograniczenia między innymi w sytuacji jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniu, które nastąpiło po zamknięciu rozprawy.

W rozpoznawanej sprawie nie zaszły żadne ze zdarzeń ujętych w art. 840§ l k.p.c., zwłaszcza w jego punkcie 2 co wykazano powyżej, a zatem nie doszło do wygaśnięcia zobowiązania.

Stąd też orzeczono jak w sentencji.

O kosztach zastępstwa procesowego Sąd orzekł w oparciu o treść ar 98§l k.p.c. i §2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 20l5r w sprawie opłat za czynności adwokackie.