Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1049/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 lutego 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący : Sędzia S.O. Bożena Rządzińska

Sędziowie: S.O. Izabela Wawrzynkiewicz

S.O. Bogdan Jachowicz

Protokolant Łukasz Wiktorski

po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2014 roku Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa (...) S.A. w L. Oddziału Ł.-Miasto

przeciwko K. M. i E. M.

o zapłatę

na skutek apelacji wniesionej przez powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Pabianicach

z dnia 8 kwietnia 2013 r. sygn. akt I C 1370/12

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

1.  zasądza od K. M. na rzecz (...) S.A. w L. Oddziału Ł.-Miasto kwotę (...),51 (jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt jeden 51/100) zł z ustawowymi odsetkami od 15 lutego 2012 roku do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w stosunku do E. M.;

3.  zasądza od K. M. na rzecz (...) S.A. w L. Oddziału Ł.-Miasto kwotę 712 (siedemset dwanaście) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania;

II. zasądza od K. M. na rzecz (...) S.A. w L. Oddziału Ł.-Miasto kwotę 395 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.