Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 911/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 kwietnia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSR Magdalena Łukaszewicz

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Anita Topa

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 kwietnia 2019 r. w P.

sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W.

przeciwko M. K.

o zapłatę

o r z e k a :

oddala powództwo.

UZASADNIENIE

(...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. w dniu 11 maja 2018 roku wytoczył powództwo przeciwko M. K. o zapłatę kwoty 965,15 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Nadto powód wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że przedmiotowa wierzytelność powstała w wyniku zawarcia przez pozwanego z W.Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 2 czerwca 2015 roku ramowej umowy pożyczki o numerze (...). Umowa ta została zawarta za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Na jej podstawie pozwanemu wypłacona została kwota 750,00 złotych, którą wraz z prowizją w wysokości 10,00 złotych pozwany zobowiązał się zwrócić najpóźniej do dnia 16 lipca 2015 roku. Pozwany nie wywiązał się z warunków umowy i nie spłacił zadłużenia. Wskutek tego pożyczkodawca obciążył go kwotą 180,00 złotych tytułem kosztów czynności upominawczych i windykacyjnych. Na podstawie umowy przelewu wierzytelności, zawartej 1 grudnia 2017 roku, W. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zbyła przedmiotową wierzytelność na rzecz powoda. Powód podjął próbę pozasądowego rozwiązania sporu poprzez pisemne wezwanie do zapłaty. W zakreślonym w tym wezwaniu terminie pozwany nie uregulował zadłużenia i nie wypowiedział się co do zamiaru pozasądowego rozwiązania sporu.

Na kwotę dochodzoną pozwem składa się:

- 750,00 złotych – niespłacony kapitał, data wymagalności 16.07.2015r.,

- 180,00 złotych – koszty naliczone przez wierzyciela pierwotnego, data wymagalności 16.07.2015r.,

- 12,28 złotych – skapitalizowane odsetki umowne naliczone przez wierzyciela pierwotnego od kwoty niespłaconego kapitału za okres od dnia występowania zaległości w spłacie do dnia 01.12.2017r.,

- 22,87 złotych – skapitalizowane odsetki umowne naliczone przez powoda od kwoty niespłaconego kapitału za okres od dnia 02.12.2017r. do dnia poprzedzającego dzień wniesienia pozwu w niniejszej sprawie.

Pozwany M. K. w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości. W uzasadnieniu podniósł, że nigdy nie zamieszkiwał w S., a wskazana w pozwie umowa pożyczki jest już trzecim przypadkiem posłużenia się danymi osobowymi pozwanego przez nieznanego sprawcę. O dwóch poprzednich sprawach pozwany poinformował organy ścigania, które nie zdołały jednak ustalić sprawcy. Po otrzymaniu odpisu pozwu w przedmiotowej sprawie pozwany złożył w Komisariacie Policji w B. kolejne zawiadomienie o popełnieniu na jego szkodę przestępstwa. Istnieje prawdopodobieństwo, że tym razem uda się ustalić sprawcę, bowiem z załączonych do pozwu dokumentów wynika, że wierzyciel pierwotny prowadził z pożyczkobiorcą korespondencję sms’ową oraz że kwota pożyczki została wypłacona na konkretny rachunek bankowy. Obecnie funkcjonariusze policji prowadzą czynności zmierzające do ustalenia właściciela numeru telefonu komórkowego oraz rachunku bankowego. Pozwany dodał, że w 2015 roku, po uzyskaniu wiedzy o tym, że ktoś posługując się jego danymi osobowymi zaciąga zobowiązania finansowe, zmienił dokument dowodu osobistego.

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 2 czerwca 2015 roku pomiędzy W.Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., a osobą posługującą się danymi osobowymi (serią i numerem dowodu osobistego (...) oraz numerem PESEL (...)) M. K., zawarta została za pomocą środków porozumiewania się na odległość ramowa umowa pożyczki numer (...), w ramach której pożyczkobiorcy przyznana została kwota 760,00 złotych, z której potrącona została prowizja w wysokości 10,00 złotych, a wypłacona została kwota 750,00 złotych na numer rachunku bankowego (...). Przy zawieraniu powyższej umowy pożyczkobiorca posługiwał się numerem telefonu komórkowego 663 593 189 oraz wskazał, iż zamieszkuje przy ulicy (...) w S.. Pożyczka nie została spłacona.

(dowód: ramowa umowa pożyczki wraz z załącznikami k. 48-58v; wydruk wiadomości tekstowych k. 63)

Na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 1 grudnia 2017 roku W. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zbyła przysługującą jej wierzytelność, wynikającą z ramowej umowy pożyczki numer (...) zawartej 2 czerwca 2015 roku, na rzecz (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W..

(dowód: umowa przelewu wierzytelności wraz z załącznikami k. 18-44)

Pozwany M. K. jest żołnierzem zawodowym. Wraz z rodziną zamieszkuje w B. przy ulicy (...). Nigdy nie zamieszkiwał po adresem ulica (...) w S., nigdy nie był posiadaczem numeru komórkowego 663 593 189, ani posiadaczem rachunku bankowego o numerze (...). W 2015 roku, po powzięciu informacji, iż nieznany sprawca posługując się jego danymi osobowymi zaciąga zobowiązania finansowe, wymienił dowód osobisty, a o popełnionych na jego szkodę przestępstwach oszustwa zawiadomił organy ścigania.

Asesor Prokuratury Rejonowej w Piszu postanowieniem z 5 lutego 2019 roku wydanym w sprawie PR Ds. 159/2019 umorzył, z uwagi na niewykrycie sprawcy czynu, dochodzenie w sprawie zaistniałego w dniu 2 czerwca 2015 roku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 965,15 złotych M. K. oraz podmiotu W., w ten sposób, że nieznana osoba posługując się danymi M. K. zawarła umowę pożyczki numer (...) i wprowadziła podmiot W. w błąd co do danych osobowych pożyczkobiorcy oraz zamiaru spłacania pożyczki, tj. o przestępstwo określone w art. 286 § 1 k.k.

(dowód: zeznania pozwanego k. 141v; potwierdzenie złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa k. 99 i 100; postanowienie o umorzeniu dochodzenia k. 101-102 i 103-104; dokumenty znajdujące się w aktach dochodzenia PR Ds. 159/2019, RSD 201/18)

Sąd zważył, co następuje:

W myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 6 k.c., ciężar udowodnienia faktu spoczywa na tym, kto z faktu tego wywodzi skutki prawne. Mając powyższe na uwadze, w przedmiotowej sprawie to na powodzie spoczywał zatem ciężar udowodnienia faktów uzasadniających jego roszczenie.

Tymczasem materiał dowodowy zgromadzony w sprawie, w szczególności zeznania pozwanego (k. 141v), potwierdzenia złożenia zawiadomień o popełnieniu przestępstwa (k. 99 i 100), postanowienia o umorzeniu dochodzeń (k. 101-102 i 103-104) oraz dokumenty znajdujące się w aktach dochodzenia PR Ds. 159/2019, RSD 201/18, wykazał, że pozwany padł ofiarą oszustw popełnionych na jego szkodę przez nieznaną osobę posługującą się jego danymi osobowymi. Już w 2015 roku, po powzięciu tej informacji, pozwany wymienił dowód osobisty, a o popełnionych przestępstwach niezwłocznie zawiadamiał organy ścigania. Tak też było w przypadku przedmiotowej umowy. Pozwany nigdy nie zamieszkiwał po adresem ulica (...) w S., nigdy nie był posiadaczem numeru komórkowego 663 593 189, ani posiadaczem rachunku bankowego o numerze (...). Otrzymawszy odpis pozwu w niniejszej sprawie, zawiadomił Komisariat Policji w B. o popełnieniu na jego szkodę przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. Dochodzenie w tej sprawie zostało w prawdzie umorzone ale z powodu niewykrycia sprawcy, co świadczy o tym, że takie przestępstwo zostało popełnione.

Mając powyższe na uwadze, uznając, że przedmiotowa umowa pożyczki nie została zawarta przez pozwanego, Sąd powództwo oddalił.