Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 1898/17

POSTANOWIENIE

Dnia 8 września 2017 roku

Sąd Okręgowy w Krakowie, II Wydział Cywilny - Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Beata Kurdziel

Sędziowie: SSO Katarzyna Biernat-Jarek

SSO Grzegorz Buła (sprawozdawca)

Protokolant: osobiście

po rozpoznaniu w dniu 8 września 2017 roku w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie K. G.

przy uczestnictwie A. P. i Banku (...) S.A. z siedzibą w G.

o wpis w księdze wieczystej

na skutek apelacji uczestnika A. P.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Chrzanowie z dnia 6 kwietnia 2017 roku, sygnatura akt Dz. Kw. KR1C/00000678/17

postanawia:

oddalić apelację.

SSO Grzegorz Buła SSO Beata Kurdziel SSO Katarzyna Biernat-Jarek

UZASADNIENIE

postanowienia z 8 września 2017 roku

Wnioskodawca Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie K. G. wniosła o dokonanie w księdze wieczystej nr (...) wpisu ostrzeżenia o przyłączeniu się nowego wierzyciela Banku (...) S.A. prowadzącego postępowanie egzekucyjne w sprawie Km 171/16 do postępowania egzekucyjnego z nieruchomości objętej tą księgą wieczystą prowadzonego przeciwko dłużnikowi A. P. w sprawie o sygnaturze KM 170/16, na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 15 lipca 2014 roku sygn. V GCo 891/14/S. Jako podstawę do dokonania wpisu wnioskodawca przedłożył zawiadomienie Komornika przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie K. G. z dnia 27 grudnia 2016 roku sygn. KM 171/16 o wszczęciu na wniosek Banku (...) S.A. w G. przeciwko dłużnikowi A. P. egzekucji z nieruchomości objętej księgą wieczystą (...) z wezwaniem do zapłaty długu oraz zarządzenie tego samego Komornika o przyłączeniu powyższego postępowania egzekucyjnego do egzekucji prowadzonej z tej samej nieruchomości pod sygnaturą KM 170/16.

W dniu 29 grudnia 2016 roku Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie dokonał w dziele III księgi wieczystej (...) wpisu ostrzeżenia o przyłączeniu się wierzyciela Banku (...) S.A. w G. do egzekucji z nieruchomości prowadzonej pod sygnaturą akt KM 170/16 przeciwko dłużnikowi A. P., na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie pod sygnaturą akt V GCo 891/14/S. Jako podstawę tego wpisu ujawniono opisane wyżej zawiadomienie o wszczęciu egzekucji.

Powyższy wpis został zaskarżony przez uczestnika A. P. skargą na orzeczenie referendarza.

Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Chrzanowie utrzymał w mocy zaskarżony wpis. Uzasadniając powyższe postanowienie Sąd pierwszej instancji wskazał, że skarga uczestnika nie była zasadna, gdyż podniesiona w niej okoliczność, iż czynność Komornika stanowiącą wszczęcie egzekucji została przez dłużnika zaskarżona nie ma w sprawie istotnego znaczenia. Sąd Rejonowy podniósł, że ramach kognicji w postępowaniu wieczystoksięgowym badaniu podlega jedynie treść i forma wniosku, treść i forma dokumentów do niego dołączonych oraz treść księgi wieczystej, a także iż sąd prowadzący to postępowanie nie prowadzi innego postępowania dowodowego, w szczególności nie dokonuje oceny prawidłowości wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Dodatkowo Sąd Rejonowy stwierdził, że dokument przedłożony przez wnioskodawcę trafnie został uznany przez Referendarza za właściwą podstawę dokonania żądanego wpisu, gdyż taka podstawa wynika z art. 924 k.p.c. Jako podstawę prawną postanowienia Sąd Rejonowy podał art. 518 §3 k.p.c. w zw. z art. 398 22 §3 k.p.c. w zw. z art. 13 §2 k.p.c.

Apelację od postanowienia Sądu Rejonowego wniósł uczestnik A. P., zaskarżając je w całości oraz zarzucając uchybienia proceduralne i wadliwość ustaleń faktycznych Sądu pierwszej instancji, co w konsekwencji doprowadziło do naruszenia przepisów prawa procesowego w postaci art. 386 §4 k.p.c. i art. 924 k.p.c. poprzez uznanie, iż zaistniały warunki do dokonania wpisu do księgi wieczystej oraz nierozpoznanie istoty sprawy co w konsekwencji doprowadziło do utrzymania w mocy zaskarżonego wpisu referendarza sądowego. W związku z podniesionymi zarzutami uczestnik wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, a także o zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania. Uzasadniając swoje zarzuty apelujący podniósł, że wszczęcie przez Komornika postępowania egzekucyjnego z wniosku Banku (...) S.A. zostało przez niego zaskarżone skargą na czynność komornika, która do dnia wydania zaskarżonego postanowienia nie została jeszcze rozstrzygnięta. Uczestnik stwierdził, że w przypadku uwzględnienia jego skargi na czynność komornika i umorzenia postępowania egzekucyjnego zaskarżony wpis nie będzie miał odzwierciedlenia w stanie faktycznym i prawnym.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja nie jest zasadna.

Stosownie do art. 626 8 §2 k.p.c. rozpoznając wniosek o wpis sąd bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do wniosku dokumentów oraz treść księgi wieczystej. Przepis ten znajduje zastosowanie także w postępowaniu apelacyjnym (art. 391 §1 k.p.c. w zw. z art. 13 §2 k.p.c.) w związku z czym rozpoznając ten środek odwoławczy sąd drugiej instancji, rozstrzyga jedynie, czy wpis dokonany przez sąd rejonowy pozostaje w zgodzie z prawem w świetle treści wniosku, treści i formy dokumentów stanowiących podstawę wpisu oraz treści księgi wieczystej. Odnosząc powyższe uwagi do stanu faktycznego istniejącego w tej sprawie stwierdzić należy, iż Sąd Okręgowy nie podziela zarzutów apelującego uczestnika o braku rozpoznania przez Sąd pierwszej instancji istoty sprawy, jak również o naruszeniu przez ten Sąd wskazanych w apelacji przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

W myśl art. 924 § 1 k.p.c. (w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia wniosku) jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania komornik przesyła do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów. Z treści tego przepisu jednoznacznie wynika, obowiązek komornika doprowadzenia do ujawnienia w księdze wieczystej wpisu ostrzeżenia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, którego podstawą wpisu jest zawiadomienie o wszczęciu danego postępowania egzekucyjnego wraz z wezwaniem dłużnika do zapłaty długu. W literaturze podkreśla się, że postępowanie wieczystoksięgowe prowadzące do wpisu wszczęcia egzekucji z nieruchomości nie może wykraczać poza zakres badania, czy osoba, przeciwko, której została wszczęta egzekucja, tj. która została wezwana do zapłaty długu, jest ujawniona w księdze wieczystej jako właściciel. Sąd wieczystoksięgowy nie jest uprawniony do badania tytułów wykonawczych, na podstawie których komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne, ani do oceny tych tytułów zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym.

W niniejszej sprawie Komornik do wniosku o wpis dołączył dokument w postaci zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości objętej księgą wieczystą (...) z wezwaniem do zapłaty długu (k.94), a także zarządzenie o przyłączeniu tej egzekucji do prowadzonego już postępowania egzekucyjnego z tej samej nieruchomości o sygn. KM 170/16. Z dokumentów tych jednoznacznie wynika, że Komornik wszczął egzekucję z nieruchomości obj. (...) przeciwko dłużnikowi A. P., a następnie ją przyłączył do już prowadzonego postępowania o sygn. KM 170/16. Z ustaleń Sąd Okręgowego wynika z kolei, że w powyższej księdze wieczystej jako właściciel wpisany jest uczestnik A. P..

Jak wcześniej stwierdzono, postępowanie wieczystoksięgowe prowadzące do wpisu ostrzeżenia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, bądź do ujawnienia przyłączenia się kolejnego wierzyciela do prowadzonego już postępowania, nie może wykraczać poza zakres badania czy osoba, której prawo ma być wpisem dotknięte, jest ujawniona w księdze wieczystej jako uprawniona. W realiach niniejszej sprawy oznacza to tyle, że sąd wieczystoksięgowy nie może badać, czy wszczęcie przez komornika postępowania egzekucyjnego nastąpiło na podstawie prawidłowo wydanego tytułu wykonawczego i czy były przesłanki do jego wszczęcia. Tymczasem, co jest w sprawie bezsporne, apelujący będąc osobą, której prawo ma być wpisem dotknięte, jest ujawniony w księdze wieczystej jako uprawniony, co jak wyżej wskazano wyczerpuje zakres kognicji sądu wieczystoksięgowego. Prawidłowość wszczęcia i prowadzenia przez Komornika egzekucji z nieruchomości może być badana jedynie w wyniku podjęcia przez skarżącego innych, przewidzianych przepisami instrumentów prawnych, w tym na podstawie skargi na czynność komornika (art. 767 k.p.c.) , powództw przeciwegzekucyjnych (art. 840 i następne k.p.c.). Nie ma przy tym znaczenia to, że uczestnik złożył skargę na czynność komornika dotyczącą wszczęcia egzekucji, bowiem w przypadku jej ewentualnego uwzględnienia przez Sąd, nie będzie przeszkód, aby Komornik lub sam uczestnik wystąpili z wnioskiem o wykreślenie wpisanego obecnie ostrzeżenia. Zgodnie z art. 924 §2 k.p.c. na komorniku spoczywa nawet obowiązek złożenia takiego wniosku.

Nadto podnieść należy, iż całkowicie chybiony był zarzut naruszenia art. 386 §4 k.p.c., gdyż przepis ten reguluje jeden z rodzajów rozstrzygnięć wydawanych przez sądy drugiej instancji, a zaskarżone postanowienie zostało wydane przez sąd pierwszej instancji, który tego przepisu w ogóle nie mógł stosować i nie stosował.

Na koniec dodać trzeba, że dokonany wpis ostrzeżenia o przyłączeniu się kolejnego wierzyciela do prowadzonej egzekucji ma oparcie także w art. 927 §2 k.p.c., którego nie powołał Sąd pierwszej instancji, a który bez wątpienia znajduje zastosowanie w tej sprawie.

W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy oddalił apelację na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 13§ 2 k.p.c.

SSO Grzegorz Buła SSO Beata Kurdziel SSO Katarzyna Biernat-Jarek