Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 203/18, II Ca 204/18

POSTANOWIENIE

Dnia 23 listopada 2018 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Marzenna Ernest

Sędziowie:

SO Sławomir Krajewski

SO Agnieszka Tarasiuk-Tkaczuk (spr.)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 23 listopada 2018 roku w S.

sprawy z wniosku M. B. i S. B.

przy udziale Gminy G.

o wpisy do ksiąg wieczystych numer (...)

na skutek apelacji uczestniczki postępowania od postanowienia Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 18 sierpnia 2017 roku, Dz.Kw. 3657/17, Dz.Kw. 3658/17

1.  oddala apelację;

2.  ustala, że wnioskodawcy i uczestniczka ponoszą koszty postępowania apelacyjnego związane ze swym udziałem w sprawie.

SSO Sławomir Krajewski SSO Marzenna Ernest SSO Agnieszka Tarasiuk-Tkaczuk