Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 41/19

POSTANOWIENIE

Dnia 2 maja 2019r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy
w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Barbara Nowicka

Sędziowie: SO Grażyna Kobus

SO Aleksandra Żurawska

po rozpoznaniu w dniu 2 maja 2019 r. w Świdnicy

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa (...)SA w W.

przeciwko M. J.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. z dnia 30 października 2018r

p o s t a n a w i a:

I.  odrzucić apelację;

II.  zasądzić od pozwanej na rzecz strony powodowej 1.800 zł kosztów postępowania apelacyjnego.

(...)

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 30 października 2018r Sąd Rejonowy zasądził od pozwanej M. J. na rzecz strony powodowej (...) SA w W. kwotę 40.809, 76 zł z odsetkami oraz orzekł o kosztach procesu.

Apelację od powyższego orzeczenia wniosła pozwana. Zarządzeniem z dnia 15 marca 2019r pozwana została wezwana do uiszczenia opłaty sądowej od apelacji w terminie tygodniowym, pod rygorem odrzucenia apelacji. Powyższe wezwanie było dwukrotnie awizowane w dniu 20 marca 2019r oraz w dniu 29 marca 2019r i powróciło z relacja poczty: „zwrot nie podjęto w terminie”. Opłata sądowa od apelacji do chwili obecnej nie została uiszczona.

Sąd Okręgowy zważył:

Apelacja podlegała odrzuceniu. Zgodnie z art. 373 kpc jeśli sąd drugiej instancji dostrzeże braki, do których usunięcia strona nie była wezwana, zażąda ich usunięcia. W razie nieusunięcia braków w terminie wyznaczonym apelacja podlega odrzuceniu. Skoro więc mimo wezwania, pozwana nie wniosła opłaty od apelacji, na podstawie wyżej wskazanego przepisu orzeczono jak w pkt I postanowienia.

Ponieważ braki apelacji nie zostały dostrzeżone przez Sąd I instancji, w niniejszej doszło już do doręczenia odpisu apelacji stronie powodowej, której pełnomocnik sporządził odpowiedź na apelację. Wobec odrzucenia apelacji pozwanej, stronie wygrywającej zgodnie z art. 98 kpc w zw. z art. 391 § 1 kpc należał się zwrot kosztów postępowania apelacyjnego. Na koszty te złożyło się wynagrodzenie adwokackie w stawce minimalnej przyznane w oparciu o § 2 pkt 5 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 1 rozporz. Min. Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015r w sprawie opłat za czynności adwokackie.

(...)