Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 168/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 kwietnia 2019roku

Sąd Rejonowy w Chorzowie w Wydziale II Karnym w składzie:

Przewodnicząca: SSR Antonina Dera

Protokolant: Katarzyna Dyląg

W obecności prokuratora Prokuratury Rejonowej w Chorzowie Anny Sołtysiak- Blachnik

Po rozpoznaniu w dniu 15 i 29 marca 2019 roku na rozprawie

sprawy F. K. , syna A. i B., urodzonego dnia (...) w Ś.

oskarżonego o to, że:

W dniu 19 września 2018 roku w Ś. przy ul. (...) w sklepie sieci T. zabrał w celu przywłaszczenia dwie sztuki farb do włosów, dwupak pasty do zębów oraz odświeżacz powietrza tj. przedmiotów o łącznej wartości 46,66 złotych, a następnie w celu utrzymania się w posiadaniu zabranych przedmiotów, bezpośrednio po dokonaniu kradzieży użył przemocy w postaci kopnięcia w twarz oraz groźby pozbawienia życia wobec pracownika ochrony sklepu sieci T. D. K., czym działał na szkodę w/w oraz sieci sklepu (...) sp. z o.o., przy czym czyn ten polegał na umyślnym zamachu na zdrowie i nietykalność cielesną, a jego działanie miało charakter publiczny, bez powodu okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego

tj. o czyn z art. 281 k.k. w zw. z art. 57a§1 k.k.

1)  Uznaje oskarżonego F. K. za winnego tego, że w dniu 19 września 2018 roku w Ś., przy ul. (...) w sklepie (...) bezpośrednio po dokonaniu kradzieży dwóch sztuk farb do włosów, dwupaku pasty do zębów oraz odświeżacza powietrza o łącznej wartości 46,66 złotych, w celu utrzymania się w posiadaniu zabranych przedmiotów, bezpośrednio po dokonaniu kradzieży użył przemocy postaci w odepchnięcia wobec K. O., a następnie w postaci kopnięcia wobec H. M. i szarpania oraz kopnięcia D. K., na szkodę wskazanych pokrzywdzonych oraz (...) sp. z o.o. w K., czym wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 281 k.k. i za to z mocy 281 k.k. w zw. z art. 37b k.k. i art. 34§1a pkt 1 k.k. i art. 35§1 k.k. wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydzieści) godzin w stosunku miesięcznym;

2)  na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego obowiązek zapłaty na rzecz D. K. kwoty 300,00 (trzysta) złotych

tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

3)  na podstawie art. 63§1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres zatrzymania w sprawie od dnia 19 września 2018 roku godz. 20.15 do dnia 21 września 2018 roku godz. 11.45 tj. 2 (dwa) dni;

4)  na podstawie art. 627 k.p.k. i art. 624§1 k.p.k. i art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (t.j. Dz. U. z 1983 r Nr 49 poz. 223) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa wydatki w kwocie 470,00 (czterysta siedemdziesiąt) złotych zwalniając go od uiszczenia opłaty.