Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IIW 59/19

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 marca 2019 r.

Sąd Rejonowy w Mrągowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Patrycja Abel-Mordasewicz

Protokolant: st. sekr. sądowy Marzena Białocerkowiec

przy udziale oskarżyciela publicznego: nie stawił się.

po rozpoznaniu w dniu 11/03/2019 r. sprawy

A. P. (1) córki A. i G. z domu Z.,

ur. (...) w K.,

obwinionej o to, że:

I. W dniu 19 września 2018 roku w K. na ul. (...) uszkodziła zamek w skrzynce na listy o wartości 13,90 zł na szkodę A. S. (1),

tj. o wykroczenie z art. 124 § 1 KW.

II. W okresie od 04 sierpnia 2018 roku do 18 września 2018 roku w K. w celu dokuczenia, wielokrotnie swoim zachowaniem prowokowała do kłótni i awantury A. S. (1),

tj. o wykroczenie z art. 107 KW.

ORZEKA:

I. Obwinioną A. P. (1) uznaje za winną popełnienia zarzucanych jej czynów i za to na podstawie art. 124§1 kw oraz art. 107 kw w zw. z art. 9§2 kw skazuje ją, opierając wymiar kary o przepis art. 124§1 kw na karę grzywny w wysokości 200 (dwustu) złotych;

II. Na podstawie art. 124§4 kw zobowiązuje obwinioną do zapłaty równowartości wyrządzonej szkody poprzez wypłacenie kwoty 13,90 złotych (trzynaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) na rzecz pokrzywdzonej A. S. (1);

III. Zwalnia obwinioną od kosztów postępowania w całości.

Sygn. akt II W 59/19

UZASADNIENIE

Sąd ustalił, co następuje:

Pokrzywdzona A. S. (1) mieszka w K. przy ulicy (...). Jej sąsiadem jest T. P., z którym pokrzywdzona pozostawała w bliskich relacjach. Zajmuje on lokal numer (...). Wspierała go też finansowo. Stosunki między wymienionymi osobami popsuły się. Wówczas A. S. (1) zdecydowała się dochodzić swych prawa na drodze postępowania sądowego, występując z pozwem w postępowaniu upominawczym o zapłatę na jej rzecz należności od T. P.. W kwietniu 2018 roku do mieszkania T. P. wprowadziła się obecnie jego żona A. P. (2). Od tej chwili obwiniona zaczęła dokuczać pokrzywdzonej ( d. zeznania świadków A. S. (1) k.11-12, 55-56, B. S. k.15, 56 odw. , A. S. (2) k. 17, 55 odw.;).

W okresie od 04 sierpnia 2018 roku do 18 września 2018 roku w K. A. P. (2) wielokrotnie w celu dokuczenia prowokowała do kłótni i awantury pokrzywdzoną. W dniu 04 sierpnia 2018 roku podczas mycia okien w mieszkaniu obwiniona krzyczała pod adresem pokrzywdzonej słowa „ wariatka, wariatka, wariatka”. Kolejne zdarzenie polegało na tym, że obwiniona jadąc samochodem pokazywała do A. S. (1) znak „ fuck off”. Innym razem przy kubłach na śmieci przed domem plunęła jej w twarz. W dniu 10 września 2018 roku kiedy A. P. (2) przechodziła obok mieszkania pokrzywdzonej szarpała kilka razy za klamkę - takie zachowania powtarzały się. W dniu 18 września 2018 roku kiedy A. S. (1) chciała wejść do swojego mieszkania wychyliła się ze swojego lokalu obwiniona i krzyczała w kierunku pokrzywdzonej „ ty franco” ( d. zeznania świadków A. S. (1) k.11-12, 55-56, B. S. k.15, 56 odw. , A. S. (2) k. 17, 55 odw., I. C. k. 56 odw.- 57).

W dniu 19 września 2018 roku obwiniona wpuściła do zamka skrzynki na listy należącej do A. S. (1) bezbarwną substancje o konsekwencji płynnej. Po zastygnięciu ta czynność spowodowała zablokowanie zamka. Pokrzywdzona zorientowała się, że nie może otworzyć skrzynki na listy do zamka skrzynki. Skutkowało to zakupem i wymiana zamka w skrzynce na listy, o łącznej wartości 13.90 zł ( d. zeznania świadków A. S. (1) k.11-12, 55-56, B. S. k.15, 56 odw. , A. S. (2) k. 17, 55 odw., I. C. k. 56 odw.- 57, zdjęcia k. 58-60 ).

Obwiniona A. P. (2) nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów, odmawiając składania wyjaśnień (d. wyjaśnienia obwinionej A. P. (3) k.26 ).

Z wyjaśnieniami obwinionej sprzeczne są zeznania pokrzywdzonej A. S. (1)( k.11-12, 55-56), B. S.( k.15, 56 odw. ), A. S. (2) ( k. 17, 55 odw.). Świadkowie ci potwierdzili, że dochodziło do zdarzeń z udziałem obwinionej, będących przedmiotem niniejszego postępowania, a A. S. (1) szczegółowo opisała ich przebieg. Na dowód sytuacji konfliktowanej pomiędzy nią a obwinioną przedłożyła do wglądu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przeciwko T. P. , a nadto odpis wyroku Sądu Rejonowego w Bartoszycach z 04 lutego 2019 roku , którym to wyrokiem obwiniona została ukarana za popełnienie wykroczeń dotyczących zniszczenia zamków na szkodę A. S. (1).

Z kolei świadek I. C. ( k. 56 odw.- 57) stwierdziła, że pokrzywdzona skarżyła się jej na niszczenie zamków w skrzynce pocztowej- użyczała nawet prądu do prac podejmowanych na zlecenie pokrzywdzonej w tym zakresie. Sama była świadkiem krzyku z balkonu w kierunku pokrzywdzonej słów „ ty wariatko znowu obserwujesz mojego przyszłego męża”. Słowa te wykrzykiwane były z balkonu zajmowanego przez małżonków P..

Sąd dał wiarę zeznaniom powołanych wyżej świadków, uznając za spójne i konsekwentne w toku całego postępowania.

Ustaleń powyższych nie zmieniają relacje męża obwinionej T. P. ( k. 57). Wskazywał on w swych relacjach na to, że przez krótki czas miał romans z A. S. (1) . Zostawił ją i od tego czasu zaczęły się kłótnie. Dodał, że to pokrzywdzona dokucza jego rodzinie. Podał, że jego żona zgłaszała sprawę na policję, została ona jednak umorzona. Na okoliczność stawianych jego żonie zarzutów nie wypowiedział się . Zeznania tego świadka są subiektywne z racji konfliktów między jego rodzina a pokrzywdzoną. Są odosobnione, a nadto zależy mu lub może zleżeć na poprawieniu sytuacji procesowej obwinionej, która jest jego żoną.

Obwiniona A. P. (2) w dniu 19 września 2018 roku w K. na ul. (...) uszkodziła zamek w skrzynce na listy o wartości 13,90 zł na szkodę A. S. (1). W okresie od 04 sierpnia 2018 roku do 18 września 2018 roku nadto w K. w celu dokuczenia, wielokrotnie swoim zachowaniem prowokowała do kłótni i awantury A. S. (1).

W tym stanie rzeczy wina obwinionej nie budzi wątpliwości i została jej wykazana zebranymi w sprawie dowodami. Działaniem swym wyczerpała on dyspozycję art. 124§1 kw i 107 kw.

W tym stanie rzeczy wymierzona obwinionej kary grzywny jest adekwatna do stopnia zawinienia, społecznej szkodliwości czynów jej zarzucanych i stosunków majątkowych obwinionej.

Sąd na podstawie art. 124§4 kw zobowiązał obwinioną do zapłaty równowartości wyrządzonej szkody poprzez wypłacenie kwoty 13,90 złotych na rzecz pokrzywdzonej A. S. (1).

Obwiniona A. P. (2) utrzymuje się z prac dorywczych , nie ma też innych istotnych składników majątku, stąd też Sąd zwolnił ją od ponoszenia koszów postępowania, na podstawie art. 121§1 kpw w zw. z art. 624 § 1 k.p.k.