Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II W 809/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

zaoczny w stosunku do obwinionych F. M. i M. J.

Dnia 18 kwietnia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Piotr Nowak

Protokolant: st. sekr. sąd. Jolanta Żak

w obecności oskarżyciela publicznego asp. Moniki Pacześ

po rozpoznaniu na rozprawach w dniach 18 grudnia 2018 r. i 16 kwietnia 2018r.

sprawy

I. F. M. /M./, urodzonego (...) w T., syna L. i S. z domu M.

obwinionego o to, że:

w dniu 20 października 2018 roku o godz. 18.37 w B. przy ul. (...), na stadionie piłkarskim podczas trwania meczu piłkarskiego (...), wspólnie z K. C., A. W., M. J., S. W. oraz innymi nieustalonymi osobami rozłożył i trzymał flagę wielkoformatową klubu piłkarskiego (...) w celu uniemożliwienia rozpoznania osób odpalających pirotechnikę w postaci rac stroboskopowych i świetlnych

tj. o czyn z art.57a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

II. M. J. /J./, urodzonego (...) w T., syna J. i A. z domu G.,

obwinionego o to, że:

w dniu 20 października 2018 roku o godz. 18.37 w B. przy ul. (...), na stadionie piłkarskim podczas trwania meczu piłkarskiego (...), wspólnie z K. C., A. W., F. M., S. W. oraz innymi nieustalonymi osobami rozłożył i trzymał flagę wielkoformatową klubu piłkarskiego (...) w celu uniemożliwienia rozpoznania osób odpalających pirotechnikę w postaci rac stroboskopowych i świetlnych

tj. o czyn z art.57a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

III. S. W. /W./, urodzonego (...) w T., syna S. i M. z domu B.

obwinionego o to, że:

w dniu 20 października 2018 roku o godz. 18.37 w B. przy ul. (...), na stadionie piłkarskim podczas trwania meczu piłkarskiego (...), wspólnie z K. C., A. W., M. J., F. M. oraz innymi nieustalonymi osobami rozłożył i trzymał flagę wielkoformatową klubu piłkarskiego (...) w celu uniemożliwienia rozpoznania osób odpalających pirotechnikę w postaci rac stroboskopowych i świetlnych

tj. o czyn z art.57a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

IV. K. C. /C./, urodzonego (...) w T., córki M. i H. z domu Z.

obwinionego o to, że:

w dniu 20 października 2018 roku o godz. 18.37 w B. przy ul. (...), na stadionie piłkarskim podczas trwania meczu piłkarskiego (...), wspólnie z A. W., F. M., M. J., S. W. oraz innymi nieustalonymi osobami rozłożył i trzymał flagę wielkoformatową klubu piłkarskiego (...) w celu uniemożliwienia rozpoznania osób odpalających pirotechnikę w postaci rac stroboskopowych i świetlnych

tj. o czyn z art.57a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

V. A. W. /W./, urodzonego (...) w T., syna W. i J. z domu B.

obwinionego o to, że:

w dniu 20 października 2018 roku o godz. 18.37 w B. przy ul. (...), na stadionie piłkarskim podczas trwania meczu piłkarskiego (...), wspólnie z K. C., F. M., M. J., S. W. oraz innymi nieustalonymi osobami rozłożył i trzymał flagę wielkoformatową klubu piłkarskiego (...) w celu uniemożliwienia rozpoznania osób odpalających pirotechnikę w postaci rac stroboskopowych i świetlnych

tj. o czyn z art.57a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

1)  obwinionych F. M., M. J., S. W., K. C. i A. W. uznaje za winnych dokonania zarzucanych im czynów wyczerpujących dyspozycję art. 57a ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. Ust. z 2018 r., poz. 1870 z późn. zm.) i za to na podstawie art. 57a wskazanej powyżej ustawy wymierza im karę po 2.000 (dwa tysiące) złotych grzywny;

2)  na podstawie art. 82 § 3 KPW na poczet orzeczonej kary grzywny zalicza obwinionym F. M., M. J., S. W., K. C. i A. W. okres zatrzymania od dnia 20 października 2018 roku do dnia 22 października 2018 roku przyjmując, iż jest on równoważny grzywnie w kwocie 400 (czterysta) złotych;

3)  na podstawie art. 65 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy wskazanej w punkcie 1 wyroku orzeka wobec obwinionych F. M., M. J., S. W., K. C. i A. W. środek karny zakazu wstępu na imprezy masowe na okres 2 (dwóch) lat, nakładając jednocześnie na obwinionych obowiązek stawiennictwa w Komendzie Miejskiej Policji w T. w czasie trwania meczy piłkarskich wszelkich klas rozgrywkowych z udziałem zespołu (...) na okres 1 (jednego) roku;

4)  zasądza na rzecz Skarbu Państwa tytułem obowiązku zwrotu kosztów sądowych:

- od obwinionych F. M., M. J., K. C. i A. W. kwotę po 300,00 (trzysta) złotych, w tym po 200 (dwieście) złotych tytułem opłaty;

- od obwinionego S. W. kwotę 491,82 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden 82/100) złotych, w tym 200 (dwieście) złotych tytułem opłaty

.

Sygn. akt II W 809/18

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 20 października 2018 roku w B. o godzinie 17:00 na stadionie przy ul. (...) w B. odbył się mecz o mistrzostwo II ligi pomiędzy drużynami (...) B. i (...). Pobyt kibiców obu drużyn monitorowany był przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego KPP w B., którzy przy pomocy kamer video rejestrowali ich zachowanie. Nadzór nad działaniami funkcjonariuszy Policji sprawował Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. T. K..

Pośród kibiców (...), którzy przybyli na mecz w zorganizowanej grupie znajdowali się m.in. obwinieni A. W., K. C., F. M., M. J. i S. W..

W trakcie trwania imprezy masowej, na około 10 minut przed końcem meczu kibice (...), przebywający na trybunie zachodniej dwukrotnie odpalili środki pirotechniczne w postaci rac stroboskopowych i rac świetlnych, czym naruszyli przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Osoby odpalające środki pirotechniczne były dobrze zorganizowane i zamaskowane. Osoby te przebrały się w kombinezony malarskie, a na głowach miały założone okulary przeciwsłoneczne i kominiarki, przez co nie można ich było zidentyfikować. Zastosowanie kamuflażu było możliwe dzięki kibicom znajdującym się na trybunie zachodniej, którzy rozłożyli na części sektora flagę tzw. „sektorówkę”, pod której przykryciem pseudokibice przebrali się w kombinezony ochronne. Osoby trzymające flagę nie trzymały jej w tradycyjny sposób tzn. nad głowami kibiców, a szczelnie osłoniły osoby znajdujące się pod flagą przyciskając ją do samej ziemi, aby nie było widać co się dzieje pod flagą. Kibicami trzymającymi „sektorówkę” byli między innymi A. W., K. C., F. M., M. J. i S. W..

dowód: nagrania z monitoringu k. 13, 14, 56, 57, 95, 96, 134, 135, 170, 171, dokumentacja fotograficzna k. 2, 17 – 20, 45, 60 - 62, 84, 99 – 101, 123, 138 – 139, 161 – 162, 177 – 179, protokół oględzin k 3 – 5, 46 – 48, 85 – 87, 124 – 126, 163 – 165, protokół odtworzenia płyty k. 15 – 16, 58 – 59, 97 – 98, 136 – 137, 175 – 176, zeznania świadka T. K. k. 238 - 239, notatka urzędowa k. 1, 44, 83, 122, 160/

Po zakończeniu meczu funkcjonariusze Policji, w oparciu o analizę nagrania zatrzymali opuszczających stadion obwinionych A. W., K. C., F. M., M. J. i S. W.. W chwili zatrzymania u obwinionego A. W. stwierdzono obecność 0,15 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Z kolei u obwinionego K. C. stwierdzono obecność alkoholu na poziomie normy fizjologicznej, tj. 0,05 mg/l. Pozostali obwinieni byli trzeźwi.

/dowód: notatka urzędowa k. 1, 44, 83, 122, 160, protokół zatrzymania k. 7, 50, 89, 128, 167, protokół użycia urządzenia kontrolno – pomiarowego k. 6, 49, 88, 127, 166/.

S. W. ma (...) lata. Kawaler, nie ma nikogo na utrzymaniu. Nie był uprzednio karany sądownie.

/dowód: oświadczenie obwinionego k. 235, dane o karalności k. 253/.

Obwiniony nie zdradza objawów (...), ani (...). Występują u niego (...) (...), które charakteryzują się (...) (...) W chwili zarzucanego mu czynu obwinionych miał zachowaną zdolność rozumienia jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem.

/dowód: opinia sądowo – psychiatryczna k. 271 – 272/

W toku czynności sprawdzających obwiniony przyznał się do zarzucanego czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Przed Sądem obwiniony nie przyznał się do czynu. Stwierdził, że nie trzymał żadnej flagi i stał za barierką. Jest chory (...). Został przez Policję odizolowani i nie wie co się wtedy działo. Był kopany przez policjantów i wyzywany od „ (...) (...)”. Policjanci dali mu jakieś kartki i on podpisał to, co mu dali. Policjant coś szybko odczytał i zaraz przeprowadzono go do innego pokoju. Nie widział, że w momencie trzymania flagi będą odpalane środki pirotechniczne. Nie słyszał żadnego komunikatu dotyczącego ściągnięcia flagi. Policjanci po zatrzymaniu mówili Mo, że przyznanie się do czynu skutkować będzie nałożeniem mandatu. Dlatego też obwiniony podpisał dokumenty.

/dowód: wyjaśnienia obwinionego S. W. k. 103 – 104, 236 - 237/

K. C. ma (...)lat. Jest (...), posiada na utrzymaniu dwoje dzieci. Pracuje w firmie (...) jako (...). Nie był uprzednio karany sądownie.

/dowód: oświadczenie obwinionego k. 235, dane o karalności k. 251/.

W toku czynności sprawdzających obwiniony przyznał się do zarzucanego czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Przed Sądem obwiniony nie przyznał się do czynu. Wyjaśnił, że podpisał dokumenty na Policji, bo było mówione, że jest to wykroczenie i będzie za to mandat. Obwiniony oglądał mecz i nie wiedział, że będzie cokolwiek odpalane. Na zdjęciu widać go przy fladze. Ochrona meczu zgodziła się na wniesienie tego materiału.

/dowód: wyjaśnienia obwinionego K. C. k. 141 – 142, 237/

A. W. ma(...) lat, jest (...). Zatrudniony jest na terenie (...), jako (...). Był uprzednio karany wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie sygn. akt II K 1630/13 za czyn z art. 254 § 1 kk i innych na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat oraz środek karny m.in. zakazu wstępu na mecze piłki nożnej na terytorium RP na okres 3 lat.

/dowód: oświadczenie obwinionego k. 235 - 236, dane o karalności k. 260 - 261/.

W toku czynności sprawdzających obwiniony przyznał się do zarzucanego czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Przed Sądem obwiniony nie przyznał się do czynu. Wyjaśnił, że trzymał flagę nieświadomie, nie wiedział, że jest to niedozwolone. Stał na barierkach, żeby oglądać mecz. Ochrona wydała zgodę na wniesienie flag. Obwiniony nie wiedział, że będą odpalane środki pirotechniczne. Było mówione, że zostanie na niego nałożony mandat karny, dlatego podpisał na Policji dokumenty. Pracuje (...)i następnego dnia miał być w pracy.

/dowód: wyjaśnienia obwinionego A. W. k. 181 – 182, 237/

F. M. nie był dotychczas karany.

/dowód: dane o karalności k. 252/.

W toku czynności sprawdzających obwiniony przyznał się do zarzucanego czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

/dowód: wyjaśnienia obwinionego F. M. k. 22 – 23/

M. J. nie był dotychczas karany.

/dowód: dane o karalności k. 250/.

W toku czynności sprawdzających obwiniony przyznał się do zarzucanego czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

/dowód: wyjaśnienia obwinionego M. J. k. 64 – 64/.

Sąd zważył, co następuje:

Zebrany w sprawie materiał dowodowy doprowadził Sąd do wniosku, iż obwinieni dopuścili się zarzucanych im czynów.

Przede wszystkimi w niniejszej, sprawie istnieją bezsporne dowody w postaci nagrań z monitoringu oraz wyodrębnionych z tychże nagrań wydruków zdjęć, które w sposób jednoznaczny wskazują na sprawstwo obwinionych. Z monitoringu tego zrobiono stop klatki, które pozwoliły na identyfikację osób trzymających flagę tzw. sektorówkę.

Na etapie czynności sprawdzających wszyscy obwinieni przyznali się do popełnienia zarzucanego im wykroczenia i nie kwestionowali swojego sprawstwa. Sąd oczywiście zauważa, iż w toku postępowania sądowego ci z nich, którzy w nim aktywnie uczestniczyli zaprzeczyli swoim wyjaśnieniom wskazując, iż do winy się nie przyznają.

Wyjaśnienia złożone na etapie postępowania sądowego Sąd traktuje jednakże wyłącznie jako nieudolną linię obrony. S. W., A. W. i K. C. utrzymywali bowiem, iż przyznali się do sprawstwa i podpisali stosowne wyjaśnienia, albowiem policjanci mówili im, że postępowanie zakończy się w drodze mandatu karnego. Obwinieni zapominają jednakże, że mandat karny jest takim samym stwierdzeniem winy, jak orzeczenie sądowe. Dziwić zatem musi ich stanowisko, że jeżeli mają być ukarani mandatem to nie kwestionują swojego sprawstwa, a jeżeli mają być ukarani wyrokiem sądowym to już są niewinni. W ocenie Sądu postawa obwinionych w toku postępowania sądowego nie jest spowodowana samym zagrożeniem ukarania a tym, że obok kary zasadniczej Sąd zobligowany jest do orzeczenia wobec nich środka karnego tzw. zakazu stadionowego.

W przypadku wszystkich trzech wskazanych powyżej obwinionych z nagrań monitoringu oraz sporządzonych na jego podstawie zdjęć jednoznacznie wynika, iż trzymali oni flagę „sektorówkę”, pod przykryciem której przebierały się osoby używające później środków pirotechnicznych. Sposób trzymania flagi wskazuje natomiast w sposób jednoznaczny, iż zamiarem osób ją trzymających było jak najszczelniejsze przykrycie sektora, w taki sposób, aby uniemożliwić kamerom monitoringu ustalenie tożsamości osób odpalających później race świetlne i stroboskopowe (S. W. k. 99, 100, K. C. k. 139, A. W. k. 178, 179).

W toku postępowania sądowego obrona sugerowała, iż obwiniony K. C. wcale nie trzymał flagi, a wręcz przeciwnie zrobił w niej dziurę, aby móc obserwować mecz. O ile zdjęcie z k. 138 mogłoby wskazywać na taką ewentualność, to już kolejne z k. 139 jednoznacznie wskazuje, iż obwiniony trzyma dwa niezłączone wcześniej ze sobą płaty flagi i to w taki sposób, aby jak najszczelniej zakryć przestrzeń, która pod tymi płatami się znajdowała.

Z nagraniem z monitoringu korespondują depozycje funkcjonariusza policji T. K.. Były one bowiem spójne, rzeczowe. Funkcjonariusz wskazał, iż kibice (...) celowo rozłożyli flagę tzw. sektorówkę w taki sposób, aby uniemożliwić identyfikację osób, które używały środków pirotechnicznych.

Nagrania i zdjęcia z monitoringu stadionowego umożliwiły wskazanie obwinionych, którzy naruszyli art. 57a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Jakość nagrań jest bardzo dobra. W związku z powyższym Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom obwinionych, którzy nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Sąd uznał, iż obwinieni - kibice (...) przytrzymywali flagę tzw. sektorówkę przy samej ziemi, tym samym uniemożliwiając rozpoznanie osób znajdujących się pod flagą, w związku z czym ich zachowanie również wyczerpało dyspozycję art. 57a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Mając na względzie dokonaną ocenę zebranego w sprawie materiału dowodowego i poczynione na jej podstawie ustalenia faktyczne, Sąd uznał A. W., K. C., F. M., M. J. i S. W. za winnych popełnienia zarzucanych im czynów wyczerpujących dyspozycję art. 57a ustawy z dnia 20.03.2009r., o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2009 nr 62 poz. 504 ze zm.).

Niewątpliwie obwinieni to nie byli przypadkowi kibice. Znajdowali się w sektorze dla kibiców drużyny przyjezdnej, na mecz przybyli w zorganizowanej grupie, czynnie dopingując swoją drużynę. Zdaniem Sądu osoby te miały pełną świadomość, że pod flagą „sektorówką” przebierają się inni kibice by z zamaskowanymi twarzami móc odpalić race. Nagranie z monitoringu jednoznacznie wskazuje, że była to akcja zorganizowana i wcześniej zaplanowana.

Sąd na podstawie art. 57a ustawy z dnia 20.03.2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2009 nr 62 poz. 504 ze zm.) wymierzył wszystkim obwinionym kary po 2000 zł grzywny. Sąd wymierzył obwinionym kary według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu i biorąc pod uwagę cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma ona osiągnąć w stosunku do ukaranych, biorąc pod uwagę w szczególności rodzaj i rozmiar szkody wyrządzonej wykroczeniem, stopień winy, pobudki, sposób działania. Sąd wymierzył obwinionym karę grzywny po 2000 zł, stwierdzając, iż jest to kara adekwatna do zawinienia i społecznej szkodliwości czynu. Co prawda fakt uprzedniej karalności oraz znajdowania się w stanie po użyciu alkoholu w przypadku obwinionego A. W. uzasadniałby sięgnięcie po karę surowszą (grzywna w wyższym rozmiarze lub nawet kara aresztu), jednakże z uwagi na fakt, że działanie wszystkich obwinionych miało w zasadzie tożsamy charakter Sąd uznał, iż brak jest podstaw do różnicowania wobec nich rodzaju i wysokości kary.

Na podstawie art. 82 § 3 KPW z mocy prawa na poczet orzeczonych kar grzywny zaliczono obwinionym okres zatrzymania od 20 do 22 października 2018 roku, przyjmując iż jest on równoważny grzywnie w kwocie 400 złotych.

Ponadto Sąd zobligowany treścią art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 20.03.2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1870 ze zm.) orzekł wobec wszystkich obwinionych środek karny zakazu wstępu na imprezy masowe. Orzekając ten środek w najniższym ustawowym zakresie, tj. 2 lat Sąd wziął pod uwagę, iż w przypadku czterech obwinionych był to ich pierwszy konflikt z prawem i zachowanie to Sąd poczytuje jako jednorazowy wybryk. W przypadku A. W. (który był już uprzednio karany) rozmiar środka karnego uzasadniają te same okoliczności, które uzasadniały orzeczenie wobec niego kary zasadniczej w tym samym rozmiarze, co wobec pozostałych obwinionych.

Jednocześnie w oparciu o przepisy art. 65 ust. 3, 4 i 5 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych Sąd doprecyzował sposób wykonywania orzeczonego środka karnego nakładając na obwinionych obowiązek stawiennictwa w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w T. (właściwej miejscowo z uwagi na miejsce zamieszkania obwinionych) w czasie trwania meczów piłkarskich z udziałem zespołu (...) na poziomie wszystkich klas rozgrywkowych. Obowiązek taki nałożono na obwinionych na okres jednego roku.

Sąd zasądził od każdego obwinionego opłatę w kwocie po 200 zł oraz obciążył F. M.. M. J., K. C. i A. W. kwotę po 100 zł tytułem zwrotu zryczałtowanych wydatków. Obwinionego S. W. obciążono obowiązkiem zwrotu wydatków sądowych w kwocie 291,82 złotych, na którą składają się koszty opinii (...) oraz zryczałtowane wydatki w kwocie 100 złotych.