Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1403/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 grudnia 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Zofia Szcześniewicz

Sędziowie: SO Grażyna Młynarska - Wróblewska

SR Ewa Guczyńska - Miśkiewicz

Protokolant: staż. Magdalena Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa C. O.

przeciwko F. G.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 10 kwietnia 2018 roku

sygn. akt I C 1319/16

1. oddala apelację;

2. zasądza od C. O. na rzecz F. G. kwotę 1.476 (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej F. G. w postępowaniu apelacyjnym przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu adwokata M. W. – likwidatora kancelarii (...).