Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1454/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 stycznia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: S.O. Katarzyna Kamińska-Krawczyk

S.R. Mikołaj Pawłowski

Protokolant: st. sekretarz sąd. Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa W. U.

przeciwko Miastu Ł.

o ustalenie

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi z dnia 21 marca 2018 roku, sygn. akt III C 876/15

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od W. U. na rzecz Miasta Ł. kwotę 135 zł (sto trzydzieści pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego;

3.  oddala wniosek pełnomocnika powoda o zasądzenie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu.