Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1547/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 stycznia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Katarzyna Kamińska-Krawczyk

Sędziowie: SO Renata Jagura

SO Bogdan Jachowicz

Protokolant: st. sekretarz sąd. Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa C. J.

przeciwko Miastu Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi z dnia 15 maja 2018 roku, sygn. akt II C 451/16

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od C. J. na rzecz Miasta Ł. kwotę 135 zł (sto trzydzieści pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.