Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1821/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 stycznia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Sławomir Zieliński

Sędziowie: SO Katarzyna Kamińska - Krawczyk

SR Wioletta Sychniak

Protokolant: st. sekretarz sąd. Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2019 roku

sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W.

przeciwko T. M.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 26 lipca 2017 roku, sygn. akt I C 772/15

oddala apelację.