Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2022/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 stycznia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Kępa

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska

SR Dagmara Kowalczyk - Wrzodak

Protokolant: sekretarz sąd. Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa D. W.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Pabianicach

z dnia 14 sierpnia 2018 roku

sygnatura akt I C 56/18

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a)  w punkcie 1. wyroku zasądzoną kwotę 927,57 zł obniża do kwoty 15,94 zł (piętnaście złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) i oddala powództwo w zakresie kwoty 911,63 (dziewięćset jedenaście złotych sześćdziesiąt trzy grosze),

b)  punktowi 3. wyroku nadaje następującą treść: „zasądza od D. W. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 1.817,00 zł (jeden tysiąc osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.”;

II.  oddala apelację w pozostałej części;

III. zasądza od D. W. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 182,00 zł (sto osiemdziesiąt dwa złote) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.