Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1350/18

POSTANOWIENIE

Dnia 6 marca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek (spr.)

Sędziowie: SO Henryk Brzyżkiewicz

SO Tomasz Pawlik

po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2019 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. H. (1)

przeciwko (...) w R.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego w(...)

z dnia 23 lutego 2018 r., sygn. akt I C 215/16

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Tomasz Pawlik SSO Leszek Dąbek SSO Henryk Brzyżkiewicz

Sygn. akt III Cz 1350/18

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w (...) w postanowieniu z dnia 23 02 2018r. odrzucił „wniosek pełnomocnika powoda – M. H. (2) o wydanie odpisu wyroku z 2 lutego 2018r.”, że podlega on odrzuceniu wobec braku regulacji szczególnej uprawniającej w postępowaniu zwykłym procesowym zgłoszenie wniosku o sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem ustnie do protokołu posiedzenia na którym ogłoszono wyrok.

Orzeczenie zaskarżyła w imieniu powodowa jego pełnomocnik M. H. (2), która wnosiła „o przesłanie jej odpisu orzeczonego wyroku wraz z uzasadnieniem”.

W uzasadnieniu zażalenia nie zgadzała się z zaskarżonym postanowieniem oraz podnosiła, że Sąd przyjął jej ustny wniosek i pomimo tego, że wiedział, że nie jest prawnikiem nie pouczył jej, iż wniosek powinien zostać złożony na piśmie.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Wniosek pełnomocnika powoda o sporządzenie i doręczenie mu odpisu wyroku Sądu Rejonowego w (...) z dnia 2 02 2018r. został zgłoszony ustnie

do protokołu posiedzenia w postępowaniu procesowym zwykłym

Nastąpiło to na posiedzeniu sądu już po zamknięciu rozprawy, stąd też – stosownie do regulacji art. 125 § 1 k.p.c. w związku z art. 328 § 1 k.p.c. – powinien on był zostać złożony na piśmie (zgodnie z tą regulacja pisma procesowe obejmujące wnioski składane poza rozprawa powinny zostać złożone na piśmie).

Z tej przyczyny posiadał on nie dające się usunąć braki formalne (został

on złożony z niedochowaniem zastrzeżonej dla jego niego formie), co obligowało Sąd Rejonowy do jego odrzucenia.

Powód oprócz składającego wniosek pełnomocnika jest równie reprezentowany w sprawie przez pełnomocnika fachowego i Przewodniczący Sądu pierwszej instancji nie miał obowiązku pouczania składającego wniosek pełnomocnika powoda o formie, sposobie i terminie jego złożenia.

Dlatego zaniechanie tego przez niego pouczenia składającego przedmiotowy wniosek pełnomocnika powoda nie ma żadnego wpływu na ocenę prawidłowości zaskarżonego postanowienia, co w połączeniu z powyższym czyni zażalenie bezzasadnym w rozumieniu art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c.

Reasumując zaskarżone postanowienie jest prawidłowe i dlatego zażalenie jako bezzasadne oddalono na mocy regulacji art. 385 k.p.c. w związku

z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c.

SSO Tomasz Pawlik SSO Leszek Dąbek SSO Henryk Brzyżkiewicz