Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 12/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 kwietnia 2019 roku

Sąd Rejonowy w Łowiczu w Wydziale III Rodzinnym i Nieletnich

w składzie:

Przewodnicząca: SSR Honorata Wójcik

Protokolant: st. sekr. sąd. Elżbieta Gołaszewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2019 roku

sprawy z powództwa J. D.

przeciwko P. D.

o alimenty

1.  zasądza od P. D. na rzecz jego pełnoletniego syna J. D. ur. (...) alimenty w kwocie po 500 (pięćset) złotych miesięcznie płatne z góry do dnia 15-go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, do rąk powoda J. D. poczynając od dnia 01.02.2019 r.,

2.  nie obciąża pozwanego kosztami postępowania, które przejmuje na rachunek Skarbu Państwa,

3.  nadaje wyrokowi w punkcie 1 rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 12/19

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 28 stycznia 2019 roku powód J. D. wniósł o zasadzenie alimentów w kwocie 500 złotych na jego rzecz od pozwanego P. D.. (pozew – k.2 ).

Pozwany w odpowiedzi na pozew nie uznał powództwa i wniósł o jego oddalenie( k.7-8)

Na rozprawie w dniu 04 kwietnia 2019 roku powód poparł powództwo.(k.12)

Pozwany P. D. uznał powództwo do kwoty 400 złotych miesięcznie.(k.12)

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Powód J. D. ma obecnie 20 lat , jest synem pozwanego .

Sąd Okręgowy rozwiązał przez rozwód małżeństwo rodziców powoda ,ale nie ustalił

obowiązku alimentacyjnego żadnego z rodziców wobec powoda.

W dacie orzekania w sprawie o rozwód powód był już pełnoletni, pozwany płacił

dobrowolnie na jego utrzymanie 400 złotych, czego zaprzestał w grudniu 2018 roku.

Powód uczęszcza do technikum nr 2 w Ł. , jest obecnie uczniem klasy IV ,

maturalnej. Przewidywany koniec nauki przypada na 31 sierpnia 2019 r .(zaświadczenie . k 4)

Mieszka z matką , babcią i pozwanym , dojeżdża do szkoły , swoje potrzeby miesięczne

określił na kwotę 1132 złote miesięcznie ( zestawienie k .11) . Na kwotę tę składają się koszty

utrzymania mieszkania w zakresie jego udziału , potrzeby szkolne , dojazdy , wyżywienie,

odzież ,stomatolog, środki chemiczne i kosmetyczne .

Matka powoda pracuje w kiosku w S. , zarabia około 2000 złotych i to ona

głównie ponosi koszty utrzymania domu i powoda .

Pozwany P. D. pobiera rentę w wysokości 740 złotych . wydaje ją w całości na opłaty

związane z jego częścią kosztów utrzymania domu, leki, wyżywienie , odzież . Posiada

orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym o charakterze czasowym do 31

marca 2020 roku , ze wskazaniem wykonywania pracy w warunkach pracy chronionej. Nie jest

zarejestrowany jako bezrobotny. Podejmował pracę w ochronie korzystając ze świadczeń

(...). Zarabiał ok 1500 złotych. Wówczas płacił na rzecz powoda dobrowolnie alimenty

w kwocie 400 złotych. Od grudnia 2018 r nie posiada pracy , poszukuje jej na własną rękę ,

ma możliwość podjęcia pracy od kwietnia 2019 r w W..

(dowód: odpowiedz na pozew k. 7 , zestawienie k . 10 , zeznania stron k. 12 – odwrót , )

Sąd uznał za wiarygodny zebrany w sprawie materiał dowodowy w postaci dowodów z dokumentów, jak również zeznania stron i oparł się na nim dokonując ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych
i majątkowych możliwości zobowiązanego, a wykonywanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie .

Zakres potrzeb dziecka, których zaspokajanie jest obowiązkiem rodziców, ustanawia przepis art. 96 k.r.o. W związku z powyższym, rodzice zobowiązani są zapewnić dzieciom, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie, zaspokojenie potrzeb w zakresie wyżywienia, odzieży, środków higieny, potrzeb szkolnych oraz leczenia. Należy podkreślić, iż rodzice mogą być zwolnieni od świadczeń alimentacyjnych w stosunku do dziecka tylko wtedy, gdy dziecko posiada własny majątek, a dochody z tego majątku wystarczają na całkowite pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. We wszelkich innych wypadkach na rodzicach ciąży stanowczy obowiązek utrzymania dziecka, ograniczony tylko ich możliwościami zarobkowymi i majątkowymi.

Przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie był zakres obowiązku pozwanego wobec jego pełnoletniego syna powoda w niniejszej sprawie.

Pozwany ma świadomość ciążącego na nim obowiązku alimentowania powoda. Do grudnia 2018 r dobrowolnie ten obowiązek realizował , uznał również powództwo do kwoty 400 złotych.

W ocenie Sądu pozwany ma możliwości zarobkowe , jak sam przyznał ma w perspektywie możliwość podjęcia pracy w W.. Nadto z przedstawionego orzeczenia o niepełnosprawności wynika , że pozwany ma wskazania do pracy w warunkach chronionych, zatem nie jest całkowicie wykluczony z możliwości podejmowania pracy.

Powód nadal uczęszcza do szkoły , przygotowuje się do zakończenia edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym , zamierza podjąć naukę na studiach wyższych. (...) nauki nie pozwala mu na podjęcie pracy , zatem nadal obowiązek jego utrzymania obciąża oboje rodziców powoda. Matka powoda dobrowolnie zaspakaja potrzeby powoda , w zakresie który nie jest alimentowany przez pozwanego i jest to wyższa kwota niż żądana od pozwanego , co wynika z zestawienia wydatków powoda.

W niniejszej sprawie Sąd uwzględnił zarobkowe i majątkowe możliwości pozwanego. Sąd wziął pod uwagę, iż pozwany ma możliwości podjęcie pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy, zapewniającej stałe zarobki przy dołożeniu należytej staranności przy poszukiwaniu pracy . Jest w sile wieku , ma 48 lat , a jego stan zdrowia nie uniemożliwia mu podjęcie pracy, choć w warunkach chronionych . Obecnie pracodawcy chętnie zatrudniają osoby niepełnosprawne , gdyż wiąże się to dla nich z ulgami pracowniczymi.

Rodzice nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego na tej podstawie, że wykonywanie tego obowiązku stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Są obowiązani podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami. W szczególnych przypadkach, gdy sytuacja dziecka tego wymaga, rodzice mają nawet obowiązek wyzbywania się posiadanego majątku, bądź jego niektórych składników, aby w ten sposób podołać ciążącemu na nich obowiązkowi alimentacyjnemu, na przykład dla ratowania zdrowia dziecka. Podstawą oddalenia powództwa o zasądzenie alimentów może być tylko brak wszelkich możliwości po stronie zobowiązanego, nie zaś szczupłość środków, jakimi on rozporządza. Możliwości świadczenia alimentów nie ma ten, kto nie posiada majątku, nie jest, ze względu na stan zdrowia, zdolny do pracy zarobkowej i nie otrzymuje świadczeń (Komentarz do art. 128, art. 129, art. 133, art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U.64.9.59), [w:] Z. Krzemiński, Alimenty i ojcostwo. Komentarz, Oficyna, 2008, wyd. III).

Cytowany już powyżej przepis art. 135 k.r.o., normujący wyznaczniki zakresu świadczeń alimentacyjnych i określający je od strony zobowiązanego jako „zarobkowe
i majątkowe możliwości”, ma zastosowanie wobec osób, o których obowiązku alimentacyjnym orzeka Sąd, niezależnie od tego, jaka jest ich sytuacja życiowa.

Wszystkie podniesione wyżej okoliczności uzasadniają uwzględnienie powództwa w całości. Powód , w ocenie Sądu, przedstawił koszty swojego utrzymania odzwierciedlające rzeczywiste jego potrzeby , a dochodzona pozwem kwota nie jest wygórowana w odniesieniu do tego iż jest to osoba dorosła , zdająca w bieżącym roku maturę i egzamin zawodowy.

Pozwany poza otrzymywanym stałym świadczeniem rentowym ma możliwość a nawet wskazania do pracy w warunkach chronionych, pozwany , w których pozwany do grudnia 2018 r uzyskiwał dochód w wysokości 1500 złotych, zatem posiada możliwości zarobkowania adekwatne do potrzeb powoda.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 133par 1 kriop , art. 135 par 1 kriop uwzględnił powództwo w całości , nadając też wyrokowi w części zasądzającej powództwo rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 333 par 1 kpc.