Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VI Ka 1114/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 lutego 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący SSO Marcin Mierz

Sędziowie SSO Krzysztof Ficek (spr.)

SSR del. Małgorzata Peteja-Żak

Protokolant Sylwia Sitarz

przy udziale Janusza Smagi

Prokuratora Prokuratury Okręgowej

po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2014 r.

sprawy L. P. ur. (...) w Ż.

syna E. i R.

oskarżonego z art. 18§3 kk w zw. z art. 286§1 kk w zw. z art. 297§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

z dnia 20 czerwca 2013 r. sygnatura akt II K 316/13

na mocy art. 437 kpk, art. 439 § 1 pkt 11 kpk

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Rejonowemu
w T. do ponownego rozpoznania.

Sygn. akt VI Ka 1114/13

UZASADNIENIE

Od wyroku Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 20 czerwca 2013 roku sygn. akt II K 316/13 apelację wniósł oskarżony L. P.. Zaskarżył orzeczenie Sądu I instancji w całości. Podniósł, że 20 czerwca 2013 roku odbyła się w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach jego rozprawa. Nie był na niej obecny, ale swoją nieobecność usprawiedliwił zwolnieniem lekarskim biegłego sądowego i wniósł o przesunięcie terminu rozprawy. Powołał się też na wymierzenie mu kary rażąco wysokiej. Zaprzeczył, by otrzymał w związku ze sprawą jakiekolwiek pieniądze. Poza tym nie zna kobiety, która brała kredyt i nie wie o jaki bank chodzi. Wniósł o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy stwierdził, co następuje :

Wobec stwierdzenia bezwzględnej przyczyny odwoławczej z art.439 § 1 pkt 11 kpk zaskarżony wyrok należało uchylić i sprawę przekazać do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Tarnowskich Górach.

Ma rację oskarżony, że swoją nieobecność na rozprawie w dniu 20 czerwca 2013 roku należycie usprawiedliwił. W dniu 17 czerwca 2013 roku w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach zostało złożone zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art.117 § 2a kpk. Wynika z niego, że L. P. nie może stawić się w sądzie w dniu 20 czerwca 2013 roku do sprawy o sygn. akt II K 316/13 (k.163-164). Zaświadczenie to z niewiadomych powodów do sekretariatu Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach trafiło dopiero w dniu 23 czerwca 2013 roku. Niemniej jednak nie może to być poczytane na niekorzyść oskarżonego, a dodatkowo nie obciąża sędziego orzekającego w sprawie.

Procedując w dniu 20 czerwca 2013 roku pod nieobecność oskarżonego, który osobiście odebrał wezwanie do stawiennictwa, Sąd I instancji skorzystał z instytucji przewidzianej w art.377 § 3 kpk. Z przepisu tego wynika, że jeżeli oskarżony zawiadomiony o terminie rozprawy osobiście nie stawia się na rozprawę bez usprawiedliwienia, sąd może prowadzić postępowanie bez jego udziału, chyba że uzna obecność oskarżonego za niezbędną. Jest zatem jasne, że sąd może procedować pod nieobecność oskarżonego, gdy ten o terminie rozprawy został prawidłowo zawiadomiony osobiście, a nadto nie stawił się na rozprawę bez usprawiedliwienia. Ten drugi warunek w sprawie nie został spełniony, gdyż L. P. zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego swą nieobecność usprawiedliwił. W tej sytuacji Sąd Rejonowy nie był uprawniony do prowadzenia postępowania pod nieobecność oskarżonego. Ponieważ sprawa toczyła się w trybie postępowania zwyczajnego, obecność oskarżonego była obowiązkowa (k.151v. i k.154 – art.374 § 1 kpk). Prowadzenie w trybie zwyczajnym rozprawy bez udziału oskarżonego, gdy nie wystąpiła żadna z wyjątkowych okoliczności to umożliwiających, stanowi bezwzględne uchybienie przewidziane w art. 439 § 1 pkt 11 kpk (tak m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 lutego 2012 roku, sygn. V KK 438/11, Lex nr 1119586).

Z tych zatem powodów wyrok Sądu Rejonowego nie mógł się ostać. Ustosunkowywanie się przez Sąd odwoławczy do pozostałych zarzutów apelacji oskarżonego byłoby przedwczesne (art.436 kpk).

Sąd Rejonowy rozpoznający sprawę ponownie jest zobowiązany przeprowadzić pełne postępowanie dowodowe. Nie zapomni, że prowadzenie postępowania w trybie zwyczajnym pod nieobecność oskarżonego jest możliwe w ściśle określonych okolicznościach, o których mowa w art.376 kpk i art.377 kpk.