Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV U 511/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 kwietnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Jerzy Zalasiński

Protokolant

st. sekr. sądowy Anna Wąsak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2019 r. w S.

odwołania I. C.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S.

z dnia 13 czerwca 2018 r. Nr (...)

w sprawie I. C.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o prawo do emerytury

zmienia zaskarżoną decyzję i ustala I. C. prawo do emerytury na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela od dnia 1 maja 2018 roku.

Sygn.akt IVU 511/18

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia (...). organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. odmówił ubezpieczonej I. C. prawa do emerytury nauczycielskiej motywując to faktem, że ubezpieczona nie rozwiązała stosunku pracy na swój wniosek. Od decyzji tej odwołanie wniosła I. C. wnosząc o jej zmianę i przyznanie jej prawa do emerytury na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. W uzasadnieniu odwołania podniosła, że rozwiązała stosunek pracy na swój wniosek z dniem 31.12.2013r. W dniu 08.01.2014r. złożyła wniosek o podjęcie wypłaty emerytury dołączając świadectwo pracy. Pomimo tego ZUS podjął wypłatę na podstawie art. 183 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wnosił o jego oddalenie. Uzasadniając swoje stanowisko podniósł, że I. C. złożyła wniosek o emeryturę nauczycielską w dniu 29.05.2018r. W okresie od 02.01.2014r. do 30.06.2014r. ubezpieczona była zatrudniona w przedszkolu samorządowym. Stosunek pracy nie został rozwiązany na wniosek ubezpieczonej, lecz wygasł. Tym samym nie został spełniony warunek określony w art. 88 KN rozwiązania stosunku pracy na wniosek nauczyciela.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny.

Ubezpieczona I. C. urodzona w dniu (...) złożyła w dniu (...). wniosek o emeryturę. W dacie złożenia wniosku pozostawała w zatrudnieniu jako nauczyciel w Przedszkolu Samorządowym(...) w Ł.. Decyzją z dnia 10.05.2013r. organ rentowy przyznał ubezpieczonej emeryturę na podstawie art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, której wypłatę zawiesił z uwagi na kontynuowanie zatrudnienia. W dniu 08.01.2014r. ubezpieczona złożyła wniosek o wypłatę emerytury w związku z rozwiązaniem stosunku pracy (k. 25 a.r.). Do wniosku dołączyła świadectwo pracy (k.26 a.r.). W tej dacie miała udokumentowany ponad 30-letni okres podlegania ubezpieczeniu oraz ponad 20-letni okres zatrudnienia w charakterze nauczyciela. Decyzją z dnia 29.01.2014r. ZUS ustalił wysokość świadczenia i podjął jego wypłatę na podstawie art. 183 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. W dniu 02.01.2014r. ubezpieczona ponownie podjęła pracę w Przedszkolu Samorządowym nr.2 w Ł. w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/5 etatu). Umowa zawarta została na czas określony i przestała obowiązywać w dniu 30.06.2014r. I. C. w dniu 27.04.2018r. złożyła wniosek o emeryturę z Karty Nauczyciela.

Sąd Okręgowy zważył co następuje.

Odwołanie I. C. okazało się uzasadnione. Stan faktyczny w sprawie jest bezsporny. Istotą sporu jest wykładnia obowiązujących przepisów.

Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce publicznej może nastąpić na podstawie:

1) art. 23 ust. 1 pkt 1 KN – na wniosek nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania;

2) art. 23 ust. 4 pkt 1 oraz art. 27 ust. 3 KN – na mocy porozumienia stron, jeżeli z wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie wystąpił nauczyciel;

3) art. 27 ust. 1 KN – po złożeniu 3-miesięcznego wypowiedzenia przez nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

W wyroku z 30.08.2001 r., II UKN 525/00, OSNP 2003/12, poz. 298, Sąd Najwyższy potwierdził, że „rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem na jego wniosek, stanowiące przesłankę nabycia prawa do emerytury na podstawie art. 88 ust. 1 [...] Karty Nauczyciela [...], może nastąpić w każdym uzgodnionym terminie, a nie tylko z końcem roku szkolnego, po uprzednim 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia (art. 23 ust. 2 pkt 1 KN)". Z materiału dowodowego zebranego w sprawie wynika, że I. C. rozwiązała w dniu 31.12.2013r. stosunek pracy z Samorządowym Przedszkolem Nr (...) w Ł. na swój wniosek (k. 15-16). W tym dniu spełniła wszystkie warunki określone w art. 88 ust.1 Karty Nauczyciela do uzyskania emerytury nauczycielskiej. W dniu (...). ubezpieczona złożyła wniosek o wypłatę emerytury w związku z rozwiązaniem stosunku pracy (k. 25 a.r.). W ocenie Sądu Okręgowego fakt, że ubezpieczona po dniu 02.01.2014r. ponownie podjęła pracę na 1/5 etatu nie może pozbawić ją prawa do świadczenia, do którego była już uprawniona od 31.12.2013r. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem okoliczność, że po rozwiązaniu stosunku pracy, za to w dacie złożenia wniosku o emeryturę, wnioskodawca wykonuje pracę nauczycielską na podstawie kolejnego stosunku pracy, nie wpływa na możliwość nabycia przez niego uprawnień emerytalnych na podstawie art. 88 ust. 1 KN" (wyrok SN z 25.06.2009 r., I UK 16/09, LEX nr 519956).

W wyroku z 16.06.2009 r., I UK 5/09, LEX nr 518058, Sąd Najwyższy stwierdził, że „prawo do emerytury na podstawie art. 88 ust. 1 KN, nauczyciel nabywa po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli do tego momentu posiadał wystarczający szczególny staż nauczycielski oraz dalszy ogólny. Prawo do emerytury powstaje po spełnieniu wszystkich warunków (art. 88 ust. 1 KN w zw. z art. 100 ustawy z 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS i art. 86 KN). Warunek, aby zainteresowany nie pozostawał w zatrudnieniu, a tym bardziej jako nauczyciel, nie ma prawnego uzasadnienia, gdyż nie ma dla niego normy w przepisie art. 88 ust. 1". Podobnie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 12.05.2017r. sygn.. akt. IIIAUa 586/16 - art. 88 ust. 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) nie daje podstaw do twierdzenia, że wykonywanie przez nauczyciela dalszej pracy nauczycielskiej na podstawie kolejnego stosunku pracy, który został nawiązany bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniego, wyłącza możliwość nabycia uprawnień emerytalnych. Wykładnię tę Sąd Okręgowy podziela w całej rozciągłości. Należy zatem stwierdzić, że w dacie 01.01.2014r. ubezpieczona spełniła warunki do nabycia emerytury nauczycielskiej na podstawie art. 88 ust.1a Karty Nauczyciela i z tych względów jej wniosek jest uzasadniony.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na mocy art.477 14par.2 kpc orzekł jak w wyroku.