Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV U 772/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 maja 2019 r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Katarzyna Antoniak

Protokolant

st. sekr. sądowy Anna Wąsak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 maja 2019 r. w S.

odwołania A. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S.

z dnia 24 września 2018 r. Nr (...)

w sprawie A. W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o wysokość emerytury

zmienia zaskarżoną decyzję i ustala, że wysokość emerytury A. W. na dzień 20 września 2018 roku wynosi 1526,59 zł (jeden tysiąc pięćset dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy).

Sygn. akt IV U 772/18 UZASADNIENIE

Decyzją z 24 września 2018r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S., działając na podstawie art.24 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyznał A. W. emeryturę od 20 września 2018r. Wysokość emerytury obliczona została na podstawie art.26 powyższej ustawy na kwotę 814,63 zł. Z uwagi na to, że ubezpieczona nie udowodniła okresów składkowych i nieskładkowych w wymiarze 20 lat emerytury nie podwyższono do kwoty najniżej emerytury w wysokości 1029,80 zł.

Odwołanie od w/w decyzji złożyła ubezpieczona A. W. kwestionując ustaloną przez organ rentowy wysokość emerytury. Ubezpieczona wskazała, że nie zgadza się ze stanowiskiem organu rentowego, który do ustalenia wysokości emerytury nie uwzględnił okresu jej zatrudnienia w Spółdzielni Pracy (...) w S. od 1 sierpnia 1978r. do 6 września 1988r. oraz w Społecznym Zjednoczeniu (...) w W. od 1 lutego 1989r. do 30 września 1990r. Podniosła, że nie jest w stanie wykazać wysokości osiąganego wówczas miesięcznego wynagrodzenia, gdyż w/w zakłady pracy już nie istnieją i nie ma możliwości przedstawienia kart wynagrodzeń (odwołanie k.1 akt sprawy).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie wskazując, że w okresie od 1 sierpnia 1978r. do 6 września 1988r. ubezpieczona wykonywała pracę nakładczą, dlatego aby okres ten mógł być zaliczony do ustalenia wysokości kapitału początkowego jako okres składkowy – na podstawie art.6 ust.2 pkt 11 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych konieczne jest wykazanie, że osoba wykonująca taką pracę uzyskiwała wynagrodzenie w wysokości co najmniej połowy obowiązującego najniższego wynagrodzenia. W przypadku ubezpieczonej brak informacji o uzyskiwanych przez nią dochodach (odpowiedź organu rentowego na odwołanie k.2 akt sprawy).

Sąd ustalił, co następuje:

Ubezpieczona A. W. ur. (...), w dniu 24 sierpnia 2018r. wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z wnioskiem o emeryturę (wniosek o emeryturę k.1-3v akt emerytalnych).

Decyzją z 24 września 2018r. organ rentowy przyznał ubezpieczonej emeryturę od (...). ,tj. od osiągnięcia wieku emerytalnego i ustalił jej wysokość na kwotę 814,63 zł (zaskarżona decyzja z 24 września 2018r. k.34-35 akt emerytalnych).

W dniu 19 listopada 2018r. ubezpieczona wystąpiła do organu rentowego z wnioskiem o przeliczenie emerytury z uwzględnieniem zarobków za okres od 1 lutego 1989r. do 30 września 1990r., kiedy to pracowała jako nakładca na rzecz (...) Sp. z o.o. w W. (wniosek ubezpieczonej z 19 listopada 2018r. wraz z załącznikami w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7 z 13 listopada 2018r. oraz wykazu zarobków za lata 1989-1990 wystawione przez (...) Sp. z o.o. w W. k.37-39 akt emerytalnych).

Rozpoznając powyższy wniosek z 19 listopada 2018r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. decyzją z 30 listopada (...). przeliczył emeryturę A. W. od 1 listopada 2018r. Wysokość emerytury obliczona została przy uwzględnieniu wynagrodzenia ubezpieczonej za okres od 1 lutego 1989r. do 30 września 1990r. na kwotę 873,47 zł (decyzja z 30 listopada 2018r. k.42-43 akt emerytalnych).

Ubezpieczona w okresie od 1 sierpnia 1978r. do 6 września 1988r. była zatrudniona w Spółdzielni Pracy (...) w S. w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku nakładcy. W okresie powyższego zatrudnienia ubezpieczona wykonywała zabawki lub elementy do zabawek. Pracodawca określał miesięczne normy wytwarzanych produktów. Miesięczne wynagrodzenie ubezpieczonej było obliczane od sztuki i wynosiło co najmniej połowę najniższego wynagrodzenia obowiązującego w tym okresie. Obok wynagrodzenia zasadniczego ubezpieczona otrzymywała dodatek stażowy i chałupniczy oraz premię za każdy miesiąc, w którym wypracowała normę (świadectwo pracy z 6 września 1988r. k.1 akt osobowych, umowa o pracę nakładczą z 1 sierpnia 1978r. k.6-8 akt osobowych, karta zasiłkowa oraz karty wynagrodzeń za okres zatrudnienia w Spółdzielni Pracy (...) w S. k.21-34 akt osobowych).

W okresie pracy jako nakładca ubezpieczona urodziła pierwsze dziecko – syna T. W. ,tj. 25 sierpnia 1981r. (kopia odpisu skróconego aktu urodzenia k.7 akt emerytalnych). Opiekę nad dzieckiem ubezpieczona łączyła z pracą jako nakładca.

Wysokość emerytury ubezpieczonej - obliczona przy uwzględnieniu przeliczonego kapitału początkowego z uwzględnieniem okresu zatrudnienia w Spółdzielni Pracy (...) i osiąganego w tym okresie wynagrodzenia wynosi od (...)., tj. od daty nabycia prawa do świadczenia – 1 526,59 zł brutto miesięcznie (projekty decyzji o przeliczeniu emerytury i ponownym ustaleniu kapitału początkowego oraz obliczenie wskaźnika wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego przedstawione przez organ rentowy k.25-29 akt sprawy).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Odwołanie A. W. podlegało uwzględnieniu.

Zgodnie z art.174 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015r., poz.748 ze zm.) przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy, czy przed 1 stycznia 1999r., okresy składkowe, o których mowa w art.6 ustawy oraz okresy nieskładkowe, o których mowa w art.7 ustawy. Przepis art.6 ust.2 pkt 11 lit.a w/w ustawy stanowi natomiast, że okresami składkowymi są przypadające przed dniem 15 listopada 1991r. okresy wykonywania na obszarze Państwa Polskiego pracy nakładczej objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, za które opłacono składkę na to ubezpieczenie lub w których występowało zwolnienie od opłacania składki, jeżeli w tym okresie osoba wykonująca taką pracę uzyskała wynagrodzenie w wysokości co najmniej połowy obowiązującego najniższego wynagrodzenia, określonego na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Z kwestii spornych wymienionych przez ubezpieczoną w treści odwołania ostatecznie sporna pozostawała jedynie okoliczność zaliczenia jako okresu składkowego do wysokości kapitału początkowego oraz wysokości emerytury okresu zatrudnienia ubezpieczonej na podstawie umowy o pracę nakładczą w Spółdzielni Pracy (...) w S. od 1 sierpnia 1978r. do 6 września 1988r.

Ustalenia Sądu pokazują, że z uwagi na brak danych o wysokości wynagrodzenia ubezpieczonej w okresie pracy jako chałupnik od 1 sierpnia 1978r. do 6 września 1988r. organ rentowy nie zaliczył wskazanego okresu jako okresu składkowego (vide: decyzja z 21 września 2018r. o ustaleniu kapitału początkowego ubezpieczonej k.4-5 akt o ustalenie kapitału początkowego). Przeprowadzone postępowanie dowodowe z dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych ubezpieczonej dało podstawy do zmiany zaskarżonej decyzji z 24 września 2018r. i przeliczenia wysokości emerytury A. W. zgodnie z wyliczeniami organu rentowego dokonanymi na zlecenie Sądu. Nie ulega wątpliwości, że w okresie pracy nakładczej od 1 sierpnia 1978r. do 6 września 1988r. w Spółdzielni Pracy (...) w S. ubezpieczona osiągała wynagrodzenie w wysokości co najmniej połowy obowiązującego najniższego wynagrodzenia. Bezspornie w aktach osobowych ubezpieczonej znajdują się karty wynagrodzeń za cały okres zatrudnienia ubezpieczonej w powyższej Spółdzielni. W projekcie decyzji o przeliczeniu emerytury z 12 kwietnia 2019r., który Sąd ostatecznie przyjął jako podstawę rozstrzygnięcia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. ustalił, że po przeliczeniu kapitału początkowego ubezpieczonej - w oparciu o oryginalną dokumentację płacową, wysokość emerytury ubezpieczonej od 20 września 2018r. wynosi brutto 1 526,59 zł (vide: projekty decyzji organu rentowego o ponownym ustaleniu wysokości kapitału początkowego i wysokości emerytury k.25-29 akt sprawy).

Mając na uwadze powyższe okoliczności i ustalenia Sąd na podstawie art.477 14§2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję i orzekł jak w sentencji wyroku.