Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX P 297/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 kwietnia 2019 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Konrad Kujawa

Protokolant: Monika Michałek

po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2019 r. w Szczecinie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O.

przeciwko W. D., A. Ł. i K. K.

o odszkodowanie za mienie powierzone

I. oddala powództwa;

II. zasądza od powódki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. na rzecz pozwanych W. D., A. Ł. i K. K. kwotę po 2.700 zł (dwa tysiące siedemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.